#7531: Bollnäsbiografen

llllllll -Blllllllllll

Fredagen den 26 Augusti kl. 8,30 e. m., Lördagen den 27 Aug.
kl. 8,30 e. m. samt Söndagen den 28 Aug. kl. 6,l5 och 8,30 e. m.

ell-mä

maragdkusten vid Bretagne.

Vacker naiurbild.

Ett kaffeplantage.

Kiuematograti i färger af Pathe Freres.
Synnerligen instruktör: bild.

y D I -

På konungens befattning

Konsllilm, praktlullt kolorerad.

Historisk anekdot af Michel (Jarre, medlem i kinematozratiskn föreningen af
författare och skribenter i Paris.
SKÅIHESPELARE:
Fru Mathilde Caumont vid Varicteteatern.
Fröken Andrée. Marly vid Reuffcs Parisiens-teatern.
Herr Dupont Marond vid Odcon-teatern.
Herr Angelo vid Sarah Rernhardt-teatern.

   

Ilenrik IV är ute på jakt och tar sig en stunds hvila vid Mereloups kvarn. Ko-
nungen får snart syn på mjölnarcns vackra dotter. Fadern har föresalt sig att hon skall
blifva gift med en iin herre och icke med någon af alla de bondpojkar, som svärma kring
henne.

Den gode kungen beslutar sig för att uppfylla mjölnarcns önskan och skickar denn
unga flickan, som icke anar hvad det är fråga om, med ett bud till sin gardesöfverste, at
hvilken han ger i uppdrag att bortgifta bndbärcrskan med den vackraste af hela regemen-
tets under-officerare.

Men den unga flickan, som icke är af samma åsikt som sin fader, träffar på en af
sina beundrare och stannar med honom i det hon ber en gammal gumma att framlämua
brefvet. Då denna anländl till lägret och öfversten kungjort brefvets innehåll, blir det stor
uppståndelse bland underoflicerarna, hvilka alla frukta, att deras fysiska företräden skola
tvinga dem in i ett så föga angenämt äktenskap. Då Henrik IV får reda på det underliga
sätt, som hans vilja blifvit satt i verket, påskyndar han för att undvika, att någon afhans
tappra gossar skola bli offer för en så sorglig förbindelse, men kommer för sent i det alt
kyrkan redan välsignat bandet mellan den vackraste underoftlceren och gumman. Henrik
vill åtminstone lindra det sår, som han ofrivilligt tillfogat sin olycklige tjänare, och hänger
sitt eget tapperhetskors kring hans hals.

Michel (larré har kanske aldrig varit så lycklig i något af sina verk som just i
detta, där han nedlagt hela sin rika fantasi och stora talang. Skådespelarnc hafva äfven
 sin sida på ett synnerligen berömvärdt sätt gått i land med sina uppgifter.

 

é Tv IW ystrar.

En rörande bild ur lifvct.

Speladt under medverkan af mzlle .IEANNE MARIE LAURENT från Vaudevilleteater samt
mzlle .IUNG och mr (IOMBICS från Folies-Dramattiques-Teater.

Familjerna von Harden och Lanner äro sedan åratal tillbaka godao grannar. De
båda familjernas barn leka tillsammans i von Hardcns stora Midgård. Aren Ily emel-
lertid, Ruth och Ingeborg von Harden bli älskliga tärnor, och familjen Lannch ende son,
Harry, utvecklat" sig till en task, elegant ung man, sina föräldrars glädje och förhoppning.
Han har nyligen tagit sin doktorsgrad och är nyligen hemkommen för att hvila ut efter
det ansträngande studiearbctelet.

Dzr Lanners första besök gäller den honom kär vordna familjen Harden. Han
kommer dit i sällskap med sin moder. Med glädje mottagas gästerna af fru von Harden
och hennes döttrar, och de båda äldre damerna fördjupa sig snart i minnen från förgångna
dagar, men de tre unga bege sig in i trädgården, där de i ötyersvallandc lefnadslust hän-
ge sig åt barndomens lekar.

De tre ungdomarna leka som barn, men cj längre med barndomens omedvetenhet.
Det står genast klart, att de båda unga flickorna älska barndomskamralen, som å sin sida
ingalunda är Iikgiltig för dem. Men han frågar sig? nlflvilken af dem älskar jagfb) Och
svaret synes bli, att Ingeborg, den glada och öfver-modiga, är den lyckliga, ty Harry ut-
märker henne, utan att dock vilja bereda Ruth smärta.

Den sistnämnda med sin djupare läggning, sin allvarliga litsuppfattning ser i den
unge doktorn det manliga ideal hon drömt om och hans bild bränner sig allt djupare in
i hennes själ. Hon ser att Harry älskar Ingeborg, hon märker, att han afvaktar ett till-
tälle att få vara ensam med systern och hon dragcr sig med förtviflan i hjärtat tillbaka,
medan de älskande promenera vidare. Harry förklarar sin kärlek, och de ungas lifsför-
bund beseglas med kyssar där ute på den pittoreska lilla bron.

Den olyckliga Ruth har på afständ iakttagit denna scen,och hennes hjärta samman-
prässas i vild smärta, nHarryb) kommer det sakta öfver hennes skälfvande läppar, och
strida tårar komma ur hennes ögon. Hon återvänder hem, bemödandc sig att kufva sin
smärta, men träffar här Harry och Ingeborg, hvilka se världen framför sig som ett full-
ständigt pa 1adis. Den unge mannen tager afsked och går, hvarefter Ingeborg strålande af
fröjd meddelar systern sin lycka. Hvarjc ord i detta meddelande träffar Ruth soln ett
dolkstyng. Hon prässar händerna mot sitt skälfvande hjärta och kysser häftigt sin syster.

Harry är nu ständigt gäst i von Hardenska huset; hvarje ledig minut ägnar han
sin blifvande brud. Men Ruth har undergått en sorglig förändring. Den blomstrande unga
flickan tynar af dag för dag; läkaren anser sig ingen bot kunna bringa och ordinerar hvila.
Den förlvii-lade modern  allt för att uppehålla dotterns mod och krafter, men förgäfves.
En dag känner sig Rut] särskildt svag och familjemedlemmarna sitta i stum sorg rundt
omkring hennes sjukbädd. Afven Harry Lanner är där. Plötsligt riktar Ruth en långsam,
forskande blick på honom; hon vill öfvertyga sig om, huruvida den dyrkade mannen icke
ändock hyser enP gnista genkärlek för henne. Han kan ej fördraga hennes forskande blick,
utan slår ned sina ögon och trycker en kyss på hennes genomskinliga hand. Det förgår
veckor; Harry och Ingeborg frossa i lycka och ämna snart gifta sig. De meddela denna
sin önskan till fru von Harden, men af fruktan för att ett dylikt steg skulle döda Ruth,
vågar hon ej tillstädja bröllopet. Emellertid erhåller Harry en anställlning i en atlägsen
stad, och nu ger lngeborgs mo- ändtligen sitt samtycke till vigseln under förutsättningatt
denna sker i största hemlighet, så att Ruth ej får en aning om densamma.

En dag äger vigseln rum i den närbelägna kyrkan, Ruth, som är svagare än nå-
gonsin, hvilar på sitt sjukläger, förundrar sig öfver, att både modern, Ingeborg och Harry
äro borta så länge, och en fruktansvärd aning griper henne. Hon lämnar sin bädd och
stapplar hån mot porten, genom hvilken ett antal vagnar just kommit in. Hon lyssnar,
hon hör steg, hon trycker sig mot väggen, och plötsligt komma Harry och Ingeborg
fram om hörnet, klädda i bröllopsdräkt. - -M

Slaget är för häftigt. Med ett skri sjunker den olyckliga till marken. Harry fån-
gar henne i sina armar.

Ett förklaradt leende breder sig nu öfver den döendcs drag. Ilon öppnar de bleka
läpparna, och med en innerlig blick på sin syster yttrar hon: at), min Harry, gör henne
lycklig. Jag fick icke bli lycklig med digb) Och förenande de ungas händer, lämnar hon

den värld, där hon sett sin käraste dröm föl-intas.

c.. WMQWQQWWWW
När Hans går till Greta.

Mycket rolig skämtbtld.

mmåäämmåwmmmm

mmåmfå

 

må

 

 

Entré: I pl. 50 öre, ll pl. 35 öre, Barn 25 öre.

E 0105.! God Musik!

lloilnhs jfr-yeler .llltit-lwlag ltllU,

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain