#7530: Bollnäsbiografen

llllll -Blllllllllllt

Fredagen den 2 Sept. kl. 8,30 e. m., Lördagen" den 3. Sept.

kl. 8,30 e. m. samt Söndagen den 4 Sept. kl. 6,l5 och 8,30 e. m.

9-;-

..... Svenska bilder. ..-

En sommardag på Nääs.

Nääs slöjdseminarium.
Folklekar, Lekar, Gymnastik, Festliga upptåg in. ln.

.särdeles intressant bild från svensk institution som lillvunnil sig världsrykte.

n I (arka en timmes resa från Göteborg ligger den pittoreskt belägna stationen Floda.
Härifrån gör man en kort ångbåtsresa längs Säfvelångens sköna stränder och kommer så
upp till det för sin metodiska undervisning i (rsloyda världsheryktade Nääs slöjdseminarium.
1 Anlagdt är 1872 af Grosshandl. Aug. Abrahamsson har slöjdseminariet icke allenast
rt.er nordiska länderna tillvunnit sig stor uppmärksamhet, utan äfven i utlandet har man
litligt intresserat sig för denna säregna läroanstalt i svensk bygd. Sålunda har anstalten
till dato varit besökt af I1,000 elever, hvaraf 1,100 ntländingar, tillhörande 32 olika nationer.

Med sin hufvudsakliga uppgift att verka för införande af en pedagogiskt fattad och
metodiskt ordnad undervisning i slöjd har seminariet från och med 1805 förenat äfven en
annan undervisning i danser och lekar. -

Dessa lekkurser hafva omfattats med stort intresse och icke mindre än 000 lärare
och lärarinnor hafva hitintills på Nääs utbildats till lekledare.

YVåra bilder äro tagna vid ett tillfälle då de svenska lulrsdeltagarne anordnat en
fest för de utländska och visa bl. a. några vackra uppvisningar i svenska folkdanser, såsom
Daldansen, Oxdansen, Färadansen m. ll.

M- Från egen atellor. .m

 

 

 
 

 Blekin S ll a ylef I H vi 

lllriektilm.A
-

   

-w1..--,..-,. . . ..

vel

 

Knnsttilm! Nyhet af framstående rang!

V n I l l k

age" tl OFSet.

m Denjå, finaste dramatiska bild som hittills visats. du
Iscensättningen ensam har kostat 20,000 kronor.

Handlingen försiggàr i det gamla Rom på kttjsar Neros tid.

 
 
 
 
  
  
 
  
   
 
  
  
  
  

Den romerske höfvidsmanncn Valerius har förälskat si i den sköna romarinnan
Leah, .men denna som bekänner sig till den kristna läran afslar hans frieri emedan hon
icke vill tillhöra en hedning.

Men då hon känner sig tilltalad af den unge romaren försöker hon omvända ho-
nom till den kristna tron, men Valerius är oemottaglig för all påverkan i denna sak.

Valerius emellertid förlofvad med en romarinna Gallia, hvilken med sorg ser
hans kärlek till den unga kvinnan, och då hon en dag äsett ett möte mellan dem skyndar
hon till Nero för att anklaga sin rival.

Hon meddelar tyrannen att Leah tillhör det kristna samfundet och Nero som själf
hatar den unga flickan därför att hon en gång afslagit hans frieri begagnar sig nu af lill-
fället att komma närmare de kristna, hvilka han hatar och fruktar, och han gifver befall-
ning att alla kristna i Rom skola dräpas om de icke vilja afsvärja sin tro och otfra åt de
gamla gudarna.

Valerius, som fått vetskap om det förestående skyndar till sin älskades hem för att
hjälpa henne och hennes familj att undkomma och det lyckades dem några minuterinnan
de romerska soldaterna storma in i Leahs hus.

Alla dagar efter. De kristna ha tagit sin tillflykt "till Roms katakomber och här
äro dc väl skyddade, ty de romerska soldaterna kunna icke linna ingången.

Men då åtta dagar hafva gått uppstår där hungersnöd i det lilla samfundet och
Leahs broder Paulus begifver sig därför upp till Rom för hämta lifsmedel. På vägen blir
han emellertid upptäckt och gripen af de romerska soldaterna, hvilka lägga honom på
pinobänken och tvinga honom att uppgifva deras gömstålle.

Nu storma de romerska soldaterna ner i katakomberna och taga alla kristna och
föra dem inför Nero, hvilken dömer alla de fångna att dö som gladiatorer, och de som
öfverlefva detta skola kastas inför lejonen. Valerius gripes af sorg då han hör detta och
bestämmer sig för att öfvergå till kristendomen och han dör matyrdöden tillsammans med
Leah inne hos Neros lejon.

 

 

- 7

Pygmalion.

Mytblogisk konstfilm i färger.

Pygmalion, den rykthare bildhuggaren från Cypern, har afsvurit sig alla lifvcts fröj-
der, för att helt egna sig åt sin konst. Venus, kärlekens gudinna, låter honom då förälska
sig i en af honom skapad härlig staty, Galathea. Bevekt af hans sorg skänker gudinnan
dock till slut stalyn lifvcts vnista och återger därmed Pygmalion ät hans konst.

1.1 föl-gården till Tenustemplet. 2. lq Pygmalions ateljer. 3. Pygmalion afvisar
Antheas kärlek. l. Venus straffar. 5. l kärlek till Galathea. (i. Otfrct till Venus. T.Gudin-
nans uppenbarelse. 8. Lifvets gnista.

 

 

Dee djärfve cyklisten

Skämt.

 

 

 

 

Entré: l pl. 50 öre,,ll pl. 35 öre, Barn 25 öre.

:I 0105.! God Musik!

 

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain