#7529: Bollnäsbiografen

l
t

attt-I nn

Fredagen den 14 Februari kl. 8,30 e. m., Lördagen den 5 kl. 8,30 e. m.1
samt Söndagen den 6 kl. 6,15 och 8.30 e. m.

 

 

 

 

- t 1llamw- och romaner.
 Ny serie. .M

Lultskeppans praktiska användbarhet. i

En komisk ena år röran rang.

.lag väntar dig i dag kl. 3 pä liilieltornets tredje plattform.
Din Leon.

llurn många öfvcrraskningar har ej luftseglingen som liksom tyckes enkom skapad för en-
leveringar, i bere skap för de stackars äkta männen i en ej allt för aflägsen framtid, männen som
äro dömda att med sina ofarliga kikare följa sina hnstrnrs smä snedsprång och äfventyr utom äk-

tenskapet i flykt mot4 högre rymder1 utan att kunna lägga två strän i kors för eller emot.
lIr låeauxbois är en af dem, som först vfallit olfer för detta llygnmskinernas intrång påäkten-
skapets heliga marker, men lyckligtvis kommer han pä den utmärkta iden, att tömma ett glas ka-
leinmkarbid och går som en ballong till väders. På Eiffeltornet får han under sin luftfärd tagl isin
trolösa maka, som med sin älskare just gör ett litet uppehåll där. på tredje plattformen, och rasande
störtar han sig öfver sin rival oehdrar honom med sig upp i luften, där de båda herrarna utkämpa
ett lika riskabelt som spännande envig. som slutar med att hr Beauxbois, som under kampen för-
lorat all sin gas och dess bärkrafl, likt en meleor faller till marken tillsammans med sin motstån-
dare. Lyckligtvis ha emellertid äskädarna spänt upp ett skyddsnät vid tornets fot, och när de båda
hjältarna komma neddimpande från himmelen, skynda två entusiasmerade amerikanare ögonbliekli-
gen att enlevera dem, till utomordentlig förtret för frn Beauxbois, som nu,beröfvad äcngång sin man
oeh sin älskare, hämnas på ödet lgenom att till vikarie taga eu stackars intel outt anande yngling.

Spelaren.

l en elegant matsal säger den äkta mannen farväl ät hustrun och ger sig nt till en krets be-
kanta. De spela kort och han förlorar ända in till sista kronan. llan vill läna, men vännerna
vända honom ryggen. i-l-an lyckas-till slut fä ett litet lån all uppassaren. 1

l-Ian kommer tillbaka till spelsalen, förlorar ånyo, blir förtvillad och vänder tillbaka hem,
där han fränstjaler hustrun hennes sista smycke-J Han vän-der åter till spelet, men olyckan iir allt
fortfarande emot honom. llustrun. som uppdagat stöldeti, kommer tillstädes. Han låter köra uthenne.

Snart är han änyo pauk. Nu är allt hopp ute. Själfmord är enda utvägen. Han vet ej

längre hvad han gör. Ute i vestibulen, som är tom. genomletar han spelarnas ytter lagg. Uppassa-
ren får se honom och ropar an dem.1 Man leriper honom och jagar borl honom sasom en allmän
tjnf, en 0falning, en bof. Han kommer hem. 1 .
I Plan öppnar byrålådan och tar fram revolvern. Beslutet Aär fattadt. En kula genom hufvu-
det och skammen plågar honom ej längre. Några ord till hustrun. Han skrifver. Nå mod nu.
Han häller upp revolvern, men en hand fattar om vapnet. llustrnn slär midt framför honom, hon
förlåter honom utan minsta förehriielse. Han faller pä knä. Läxan var hemsk. han skall bli en
annan människz. i .

l

 

   

b .LA I  .UV-Ijin 11 .LV vn-l  Lp; 
t tt!  ska...ve-wmmummswåut-Wmh , I . Mi Walt; t t   .. t v

H" Vid Bosporens  Vi

Sällsynt vacker bild från Konstantinopeltjnst nn.
i i -l . .l AL -

 

Stackars herr Blomsterlund
- eller " " i

en förargligy finne.

:n gaignumorisusk antenn-ia  en ram! situation.

 

K ärlekspanten.

Ett spännande drama. utspolmll i Mexikos fagraste Ilalturomglfulngnr.

l. En idyll i Mexiko. 2. Hivalen. 3. Medaljongen skyddade honom. 4. Det onda får sitt stralf och
det goda sin belöning. -d innehållet 1är i korthet följande: Mercedes, en farmares unga och vackra
dotter, älskar den gode och ståtlige jägaren Pietro. Hon ger honom som kärlekspant en medaljong,
hvilken hon hänger om hans hals. Men Mercedes efterstriifvas af en rik plantageegarc, hvilken hen-
nes fader gynnar. Denne Pietros rival upptäcker de två unga människornaskärleksförhållanden och
fattas af en häftigl svartsjnka.  Pietro alltigsnar sig från ett besök hos Mercedes följer hans rival
efter honom. Mercedes, som anar en fara för sin älskade. skymtar till Pietro för att varna honom.
Ptivalen smyger sig),l efter dem och i ett lämpligt ögonblick skjuter han ned Pietro, hvarefterhanwmed
våld bortför Mercedes. Den af Mercedes erhällna met-Ialjongen skyddar dock Pietro  att han en-
dast bedöfvas af skottet. lIan vaknar snart ur sin hedöfninp; och skymtar till Mercedes fader och
berättar för honom kldet dåd som blifvit lregänget. l)e skynda nu båda att uppsöka Mercedes oeh
hennes lmrtröfvare. Aterfunnen blir Mercedes af sin fader förenad med sin Pietro.

Intresset för detta spämntnde drama ökas ytterligare genom den öfverdfnligt vackra natur i
hvilken det utspelas.

t -

Roms springbrunnar (ny serie).

Hänförnmle scenen-ler of lämningar från Roms svunnn storhetstid.

Flodkällorna. - Springbtamnarna vid slottet (ltlflrste. e- Bassången vid Pineo.  lSprint-
brunnen vid Trevi. w Paola. --- Spmcerna. --- Piazza. --- San. - Pietro. - l-"lodltästat-na. - Vil a
llorghere. H Medici. -- Räckenet o. s.. v. 1

 

Paris nya polis.

Detta är en bild full med humor. Den skall ovillkorligen försätta publiken iskratt fränbör-
jan till slut. Stol-mande munterhet. .

 

Goa Musik. 11

Biljetlpriserna äro :

 

 

 

 

heta plats nnmr.bä,-nkar 50 öre. j .Barn . . . . . . .25 öre
2:dra ,, .....35 ,, I i

Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!
IRätt till ändring af programmet förbehålles. t

Tab-m; TFF.kaJ iÄkl-iåiiåtà; Fritt.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain