#7528: Bollnäsbiografen

BlllllliaBllllilllllN.

.Fredagen den l2 Aug. kl. 8,30 e. m., Lördagen den l3 Aug. kl.
8,30 e. m. samt Söndagen den l4 Aug. kl. 6,l5 och 8,30 e. m."

T
Vart lands nordligaste innevånare.

En serie nya, utmärkta bilder fran Lofoten och Lappland, visande den
underbart vackra naturen i dessa nodliga trakter.

Vi se bilder från de för fisket mest bekanta byarna, hvilka ligga på kusten, med höga fjäll
i bakgrunden. Därefter få vi se några bilder från Lappland och till sist midnattsolen, tagen vid
midnatt.

ltraltnroi, utiorda at bröderna Harrys.

Vi hafva här det nöjet att presentera för vår publik bröderna Herrys, världsmästare i atletik
under det de ge några prof på sin eminenta förmåga.

n". Amerikansk konstnlm. .M

De båda rivalerna.

Storslaget gripande drama, speladt af framstående artister i Newyork.

Emily Bracket är eftersträfvad af två fiskare i byn. Då hon motta er Bills frieri blir den
andre nästan förkrossad men hycklar och önskar Emily mycket godt. Ti en närmar sig för Bill
att gå ombord och skilsmässan från Emily är otvifvelaktigt sann. Han lofvar att vid sin återkomst
göra henne till sin hustru, men Bill hör till dem som äro mycket mottagliga för nya intryck och
när han kommer till en utländsk hamn möter han en vacker flicka, hvilkens behag och oskuld slå
an på honom och härefter är Emily glömd. Bills anbud mottagas af flickan och de blifva gifta.
Men Emily väntar alltjämt förhoppningsfullt. Hon afvaktar båtarnas ankomst efter hvarje fisketur
men förgäfves. Joe har många gånger varit frestad att återupprepa sitt frieri till Emily, men han
vet att hennes kärlek till Bill är orubblig. Hon har väntat förgäfves i veckor, månader och år och
dukar till slut under af ängslan. Efter sex år kommer Bill till byn, åtföljd af hustru och barn.
När Joe träffar honom är han först benägen att slå ned honom, men han kommer då att tänka på
att det finnes utsikt att öra Emilys sista stunder lyckliga, Han tvingar därför Bill att gå med till
Emily och låtsa att han återkommit för att fullborda sitt löfte. Detta gör han och då Emily får se
honom blir hon glad, men när hon försöker resa sig upp, faller hon ned död.

På en kokosnlantage i Singapore
lindo-China).

Vid skörden af frukterna använder man sig helt pittoreskt af en apa, som klättrar upp i
träden och slår ned frukterna. Kokosträdet är användbart till alla sina delar. Själfva nöten år en
smakfull frukt och dess omhölje är dugligt till diverse ändamål.

Trästammen nyttjas till virke. Man förfärdigar vattenledningsrör och staket af det. Och så
till slut knopparna hvilka utgöra ett eftersökt födoämne under namn af palmkål. Af bladen tillver-
kas mattor, korgar, solfjädrar och hattar m. m.

.- Fotografi i färger. I

Starke Lehman eller kampen om en matta.

I. Mycket rolig. "-

 

Entré: I pl. 50 öre, ll pl. 35 öre, Barn 25 öre.
0105.! God musik!

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag l9lt)

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain