#7527: Biografen

w I
n
.i W;
Wi
i
)

 

s

 

Fredagen den 7 kl. 8,30 e. m., Lördagen den ö kl. 6,15 och 6,50 e. m.
i samt Söndagen den 9 Okt. kl. 6,15 och 6,50 e. m.

 Ita nrlslii vi Mille.

Mycket intressanta bilder från den beryktade
badorten vid Kullen.

 

  

Kullen har alltid varit en kär tilltlyktsort för turister och på senare åren
fått en viss betydelse genom det kontinentala badlif som utvecklas vid badorten
Mölle. Våra bilder gifva en god föreställning om detta friluftslif såväl i vatten som
på land. .i

  

Jägarllf I polarlson.

På isbjöquakt i Norr-aål-shalvet. f

Verklighetsbild nt" största intresse. "
I .l- 
l -.. u I." i I .- l AH I. I u v 1
l. l Polarllafvet. 2. lslrlornar 1 sikte. 3. .lagarue draga astarl. l. tiga mot öga. n. latt
lyckadt skott. (i. Bytet förcs ombord. 7. Björnungarna tagas till fånga. i

En ogynsam kur.

i M- sknmntnn. m

 

 

 

Ett felsteg.

tiripaucle (lll-arna.

En ung man år förälskad i sin husboudes vackra (lotter. Fadern, som tycker om
den skötsamme unge mannen, har också ej något emot att de förlofva sig. Men de båda
ungas lycka blir ej långvarig. Den unge mannen faller i en dcmimondedams garn och blir
helt och hållet betagen i henne. Fåistmön uppdagar snart, att hon ei år föremål för hans
odelade kärlek. llon försöker varna honom, men förgiifves, han år helt och hållet för-
hlindad. -
Han reser till hufvudstaden, där den lättsinniga damen snart får honom från vett
och sans, men, då hon kort därpå får en annan tillbedjare, tröttnar hon på den förre,
hvilken i sin förtviflan griper efter en revolver för att förkorta sitt lif. Skottet år dock
icke lifsfarligt, och han förpassas därför till sjukhuset. Hår [inner han sin förlofvade som
sjuksköterska. Bedragen och olycklig hade hon beslutit att ägna sig åt andras vård för
att sålunda finna tröst i sin öfvergifveuhet.

Den unge malmen inser nu, att han egått ett felsteg och trampat sin sanna lycka
under fötterna. Men nu år det för sent att taga den tillbaka. niin Guds brud år ej till
för j-ordisk lyckan.

    

 

 

 

Sländorna..

Elegant kolorornrl.

En farlig samhällsindivid.

Genonirolia.

 

 

Biljettpriser: Izsta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre. Barn 25 öre.
Lördag kl. 6,15 e. m. Barn l5 öre.

n" Var gud intag den plats, hvartill hilietten berättigar.

OBS.! God musik!

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain