#7525: Bollnäsbiografen

Biiiii -Biiiiiiii

Fredagen den 8 April kl. 8,30 e. m., Lördagen den 9 kl. "8,30 e. m.
samt Söndagen den l0 kl. 6,15 och 8,30l e. m.

 

På rullskridskobanan i Melbourne.

. Melbourne är en stad i kolonien Victoria, Australien, med öfver (500,000 innevånare. Vi
bringa Eder i dag en bild från dess riillskridskobana, en bild full af lif och lust som medför en
fläkt från lifvet i en världsstad.

 

Paris under vatten.

En bild för dagen.

Prässen har under sista tiden varit fylld af nyheter från det öfversvämmade Paris.
Man har rott i båtar på gator och torg och särskilda provisoriska gångbanor ha måst an-
ordnas. l)et är bilder från del vallendränkla Paris, som här iippriillas. Vi se de provi-
soriska aiioiwlningarna, som gjorts för att förmedla gångtrafiken, vi blicka öfver Paris från
Eifeltornet, vi se den öfversväinmade Seinefloden, vi iakttaga hur man fortskaffar sig fram
på gatorna i stora flatbottnade båtar. I Vatten, vatten, livart vi blicka!

En intressant bild för dagen!

 

   

O

E  t "r u d
För  godt som alla danier är en rik man det mäst eftersträfvansvärda idealet,
som kan betala deras extravaganta toilctter förutom andra små och stora kapriser. Men
sadana man vaxa ej pa träd, hvarför efterfrågan på dey få som finnas är kolossalt stor.
I Nagra studenter fira kamraten l-lerbcrts födelsedag och detta sker på ett sä grund-
ligt vis att Ilerbert blir nagot tung i hiifvudet och lutar sig så småningom mot bordet och

sömnen tar öfverhaiulen. Kamraterna finna tillfället lämpligt för ett studeiitupptåg och
placera en skrifven skylt på fferbcrts rygg af följande utseende:

 

100,000 kr.
:vit-ver jag den dam som gifter sig med
inte; och gör mia lycklig.

 

 

 

llerbert vaknar och läinnar uppryind restaurantcii och kamraterna och går oanade
odeii tillmotes som knappast låta sig beskrifvas. Att de dock äro af öfverdrifven
komisk natur behöfva vi knappast nämna.

 

 

 

       
   

um i t

aninåaistl e. .i éieyfa tter.

Ett gripande drama iir en mig ftiekas lif.

geeeeeeeeeeeeeeeee:eeeeeee

En änkling bebor tillsammans med sin lfjol-tonåriga dotter en landtlig stuga. Deli
lilla vackra Anna sköter hushållet på ett förträffligt sätt, och lifvet går sin jämna gång.
Så blir fadern kär i en af bygdens tärnor och gifter sig med henne. Anna fattar från bör-
jan misstro till styfmodern, och efter en häftig scen lämnar flickan hemmet. Hon fär
tjänst hos ett vänligt bondfolk i bygden, men gripes snart af häftig hcmlämgtan. lin dag

å skifver hon ett bref till fadern med bön att han måtte hämta hem henne, men då fadern

(Me

ej kan läsa skrifvet får hustrun läsa upp det för honom f och den falska kvinnan läser
därvid något hett annat än hvad som star i brefvet.

Längtan blir emellertid Anna för stark, så att hon insjuknar. Hou skrifver ett nytt
bref till fadern, men stvfmodern sörjer för att det ej kommer adressaten tillhanda. Slut-
ligen för Annas husbondefolk den unga flickan till hemmet, och nu blir den hjärtlösa styf-
modern afslöjad samt vcderbörligen jagad ur huset.

Hvarefter lyckan åter ler mot bonden och hans älskliga dotter.

1. När hjärtat är ungt. 2. Den objudne. It. En liten landsflykting. Afi. Farinarens
tjänare. ä. Olyckan att icke kunna läsa. (i. Far! Jag längtar att höra från lider. 7. Hein-

å vändandet. 8. Hon lär sin far atty läsa.
.Q

mm

QQQSQSQQSSQQQQQSSgQQSååågåwmåmgå

Q

 

 

.u

For-sar och vattenfall i Ungern.
Absolut en sevärdhet.

Af alla iiafiirbilder som visats i Bollnäs denna säsong tar onekligen denna
serie första priset. Aldrig förut har nian sell en så inaugfald harhgt vackra natur-
sccnerier och så väl fotograferade. I l

Skräckväldets slut.

En bild ur franska revolutionen. lån moder ligger på sjukbädden och dör. Hon etter-
lämnar en gosse på t) år, som en godsegare i trakten välvilligt adopterar att växa upp bland hans
egna barn, en son och en dotter. n u n I

lll år ha förgått. Adoptivsonen har blifvit soldat och underrattar en dag sina anhöriga,
att hans regemente en dag skulle förflyttas till Paris, i hvars närhet godsegaren bodde. (rodsegarens
son vill möta sin kamrat vid regeinentets intåg genom stadsporteii, då ett uppror .iitbryteiz

I Han tages till fånga och kastas i fängelse. Fadern får genom ett ögonvittne veta att sonen
bortförts. Kort. därpå kommer adoptivsonen hem och får veta lekkainratens öde. l sin0 egenskap
af officer skaffar han sig tillträde till fängelset och möjliggör den andres flykt genom att lata honom
ta på sig hans uniform. Själf stannade han kvar i fängelset, så att ingen skulle märka något. I

Under tiden har Robespierre störtats och då fångarna skulle föras inför domstolen, blcfvo
de frigifna af folket. Ofticercn återkommer till hemmet, där aiiförvandterna, som trott honom redan
vara död, ta emot honom med stor glädje.

u...

 

 

Jakten efter apan.

Bland alla kinematografbilder intager denna bild främsta rummet, på grund af den ohäj-
dade skrattlust som hemäktigar sig åskådarcn.

Helay salongen storgrinar ät tiolieriet.

I --
God Musik "H

Biljettpriserna äro :

jBarn. . . . . . .256m

 

 

 

 

.tzsta plats niimr. bänkar 50 öre
2:dra ,, . . . 35 ,,

Var god intag den .plats hvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af 1programmet förbehålles.

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1911).

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain