#7524: Bollnäsbiografen

Biiiiii-Biiiiiiil

Fredagen den l April kl. 8,30 e. m., Lördagen den 2 kl. 8.30 e. m.
samt Söndagen den 3 kl. 6,15 och 8,30 e. m.

 

cenerier tr. Zanzibar.

Tyska Ost-Afrika.

Zanzibar, en ö pä Afrikas ost-kust .ti träder-.söder om ekvatorn, är delvis aljixiiillrajiläslrl
ursprung samt mycket bördig. Af öns 17:i,()t)(l invaiiare aro 1,2-, slafvar, de öfriga frie negiei, ala ei,
suahilier och hinduiska köpmän. Tillhör sultanatet Åaiizibar, hvars hufvudslad med samma nanm
är belägen pä öns västra kust.

Prärien i flammor.

Enastående storslagen indianbild.

Denna bild, skildrande de förbittrade striderna mellan indianer-och cowboys, äral en ena-
stäende dramatisk verkan, bland annat visas här för första gängen en prariebrand iallsiii storslagna
hemska prakt. Innehållet är i korthet följande: I I I

En -ung flicka, (lotter till en farmaroe, iii-edlolje-r dennes cowboys-"som bskola [oi .liittfiYii-l
fänga hästar och buftlar. lfon blirI skild fran sina toljeslnagare och bortiord at eni inr-ian.l 
observeras af en ung cowboy, som förgäfves sokt arbete-pa- hennes fadprs farm. Lftei en .ia sn)-
tande ridtI öfver stock och sten iipphinner han slutligen indianen och faiigar. honom med sin lass-(lil.
Enligt nybyggarnes sed ämnar han göra-"kort pilocess medo faiigeii och hastigt betprdiallnmoiji tiI
de stilla jaktmarkeriia, men pä flickans torbonI later han.fangciinlopa. Denne bYes ull-ai- iajnnid oeui
anländer det torra gräset pä p "ärien för att därigenom tilliiitetgora de hvita. hu P.boijai .Ooi .Tessa
en ridt pä lif och död i kap- med det ii-:inihöliaiide eldhafvct, undei- hvilket allt lefvande pa pi ailicn
söker genom snabb flykt rät da sig. Slutligen iI sista stund uppna de en rädd-(jude. plats inepanlt ein
hämndgirige iiidianen omkoininera under Iforsok att simma öfver en flod.s Da :aimaicii ei aiI min
cowboven genom sitt mod tvä gaiiger raddat hans dotters lit, upptagei han ionom som sin son
och skänker honom dotteriis hand.

Le Film dIAi-t.

Från salongen till lumphandlaren.

Kemiskt skådespel i 6 akter af ltoimiin (Joolns.y

lzsta akten i en skobulik. 2zdra och tzde akteriia i de nygitlasheml. .Ldjeakliii
i en proineiiadpark. äzte akten utanför en butik i Paris iiarliet. inte akten i lumpboden.

Spelas af skädespelarne: Hrr Treville oelintt. Henry, saint lir. Susanna Deiiiay
och Mary Hett., alla uppburna mimiska skådespelare fran Paris.

0

 

  

lTÅLIEflSKfl STÄDER.

Vackra vyer från södern.

   

Det är i de Appenniska bergstrakterna dessa bilder äro tagna." (r-iibbio t. 1:i-i-lliela-
gen vid "foten af Monte (lalvo, nordost om Logi Ifrasiiineno. Denna städar-liten, men ai is (ops-
Säte och bär medeltidsprägel. Till sist fä vi se en religios procession af sloit intresse.

 
   
 

. Sensationell nyhet!

KEJsA RENs KURIR.

Gripande krigsskådespel i 20 afdelningar.

1. Ensam." H- 2. Kuriren. W Ii. Den särade springaren. - t. l skogen. f i 5. lförföljd.
 ö. (iöm mig. - 7. Fienden närmar sig. -- 8. llvar har diifgönit kuriren,säg det, annars skjuta
vi dig. -f - t). Skjut mig dä. w lll. Du fär ldenna guldklocka om du uppger hvar han är. -fs 11.
(iossen faller för frestelsen. - 12. Den gömde kuriren. w 13. (iosseiis far förebrär sonen. - 11.
Den lille hjälten räddar, med fara för eget lit, kurireii. - 15. Flykten. -- lö. Den lille kurireii. W-
17. tienom fiendens förposter. - 18. Som spion tilllrodd. H lt). Upprätlelse. --- 20. Framför

fronten emottager den lille kurireii .en hederstrumma.

in kejserlig kurir iiödgas taga in pä en bondgård, enär hans häst blifvit särad. Fienden
förföljer honom hit, och han ser ingen utväg att undkonima. Bondens lille son visar honom göm-
ställe i halmen, och slraxt därefter ankomma de törföljande soldaterna. Man utfrägar förgäfves gos-
sen; han vill icke svara. Slutligen lyckas en officer förmä honom att röja kurirensgömställe genom
att skänka honom sitt guldur. Under tiden har fadern kommit lill; han förstär genast hvad som
int-äffal, och förebrär sin son hans ovärdiga handling, samt befaller honom att göra allt för att befria
kurireii, som nian iiispärral i ett iilliiis. (iossen lyekzs komma i förbindelse med fängen, som han
hjälper att fly. Kuriren inser, att gosseii lättare skall kunna taga sig fram genom fiendens linjerr
och anförtror honom att öfverbriiiga den viktiga depesclieii. Med fara för sitt eget lifsmygergossen
sii genom de tientliga törposterna och uppnår den franska liäreii. Kejsaren, som hört gossens hjälte-
did omtalas, upptager honom i armen och skänker iioiioiii en bederstrumiiia.

(9 S Q

Vid Ganges stränder.

Kineiiiatograli i färger af Patlié Fri-res.

 

 

 

Q)

lin kolossal massa af stätliga palats, ruiner, moskeer och inarmorterasser bada-nde.
i solskeiiel, höja sig öfver kajerna, som vimla af en tät folkskara, och allt detta bidrager
till att gifva det hela en syiinerligt pittoresk prägel. Det är Benares, liiiidueriias heliga stad,
med sina fyra tusen tempel, och sitt nKrematoriumn där brainalieriia bränna de aflidna,
som skola blifva odödliga genom lägorna. Nedanför flyter (ianges, den heliga floden, med
sina solljusa stränder, som äro underbart liffulla och färgrika. .,

Denna bild, som alltigenom är utförd i naturliga färger, är en af de vackraste
kinematografbilder som någonsin funnits.

I-Ierr Lehman år för vacker.

Herr Lehman är bjuden pä bröllop. Han är sä godt som pä det klara med toiletteii. l
niodeväg är honom ingenting främmande. Hela hans person är idel elegans och chic.

Han träder utför trappan. i -

Den första som föräras med att möta och beundra honom är portvaktsguminaii. Damerna
ute pf gatan bringas ur fattniiigen. lin ljänsteflicka öfverger sin tillhedjare, en soldat, och lämnar
därtill lillen, som hon hade att sköta om, i hans händer för att rulla sig i stoftet inför hr Lehman.

Så kommer han dä äiidtligen fram till ort och ställe. Nu mätte han väl fä vara i fred.
Ack, nej! Fruarna "äka i extas. . livilkeu Don Juan till karl! Lehman ser sig ingen lefvaiide räd
än att ge sig ut igen bums förföljd af bruden, som gett hriidgiimmeii pä hälen, såväl som af alla
andra damer ur bröllopsföljel. Han fäiigas iii pä en äng. Damerna formligen släss om honom, sä
att slutligen den tillföriie sä hänförande Lehman slites sönder i stycken. Dä den liiilda kvinnlig-
heten ser, hur striden atlöper, lugnar den Nu timar ett underverk. llesterna af Lehman för-
ena sig änyo, och inom kort är han pä benen, mera skön, mera tjusaiide än nägoiisiii.

God Musik "H

Biljettpl-iserna äro:
1:sta plats numr. bänkar 50 öre I- Barn . . . . . . . 25 öre
2zdra ,, . . . . . 35

 

 

Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet tiirhehålles.

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain