#7523: Bollnäsbiografen

Binil -lli niin

Fredagen den l8 Marsi kl. 8,30 e. m.. Mal-ia Bebådelsedag kl.
6,15 och 8,30 e. m. samt Söndagen den 20 kl. 6.15 och 8.30 e. m.

 

Glimtar från Sehvvertzwald..i

Imponerande scenerier.

Som bekant är Schwarlzvvald den stora bergskedja i sydvästra Tyskland, hvilken utgår från
Stora" Rehnkroken och går i nordlig riktning genom Baden och Wiirtemberg. Höjd cirka lll, km.
och langd cirka 15 mil. Till trakten resa en mängd kurgäster till de berömda mineralkällorna.

I en parisisk hamkruhha.

Sällspordt fängslande bildserie, fylld af lustiga och vackra1

poänger ur småttingarnes lif.

Vid 6-18 månaders ålder. De första stapplande stegen.
Doktorns undersökning. Småttingarnes fest.

Bad- och toalettbestyr. En svängom i barnkrnbbaii.
Till kojs. Argbiggans straff.

God aptit. Allas -arinen

 

Mållers pà besök.

Oemotständligt skrattretandc.

 

Konsifilm. I I Konsifilm.

Försmåtld kärlek eller de sista tonerna.

Stol-slaget drama, indeladt i .17 tablåer.

Skådespelare: Herrar Henry Duval, Leontcosset; 1[Joel Doaqufn.
i 7- i Damer JeanetMàrie Laurent, Reine Tlesclmmp1 m. fl.

De båda männen åhörde violinens underbara toner med spänd uppmärksamhet.

Hon var handlardotter och hade nyss återkommit från affären, han var till börden zige-
nare. De voro innerligt betagna i hvarandra och bekymrade sig ej det allra minsta om hvem som
stod högst på den sociala skalan. Hon beundrade hans talanger, hennes hjärta klappade varmt för
den talangfulle virtuoseii, och han ä sin sida, huru leende hägrade ej framtiden, ett lif tillsammans
med henne, för hans ögon. Var han ej en värdig lärjunge till Amphion, som kufvade Thebe med
blotta tonerna af sin lyra? De älskade hvarandra med ungdomlig hänförelse. De hade emellertid
ej tagit med i räkningen, att hennes föräldrar ej för något pris ville Veta af någon förbindelse dem
emellan. De rönte snart ett motstånd från deras sida, som kom dem att förtvitla. Skilsmässa skulle
de aldrig kunna ägna en tanke åt, de hade ju svurit livarandra evig trohet. Bymning vore enda
utvä en.

g Men lyckligtvis kommo de att tänka på att deras medel att lifnära sig snart skulle sina
ut, och pänningknipa vore ju något att taga med i räkningen. .

En god vän till dem gaf dem nägra adresser, dit den unge mannen skulle vända sig 
att, tack vare sin konst, lätt upphjälpa sin ekonomi. Det var en försynens skickelse. Allt allöpte lyckligt.

Men det mulnade åter på lyckans himmel. Han blef alltmer dyster och likgiltig då han
mötte vännen. Snart fick hon ett bref med följande lydelse: ((Min kära vän, förlåt mig, men vi
kunna ej lefva tillsammans längre, jag har andra mål i sikte, som tvingar mig att säga dig förväb).

Pröfningen var henne för svår. Hon blef dödligt sjuk. Vännen, som hjälpte honom train
i världen, gick att söka upp honom. Han följde med till hennes hem. Sjukdomen hade emellertid
förvärrats, och läkaren förklarade att hon ej hade många. dagar kvar. .

Hon var likväl nog lycklig att återse den otrogne, och som hon kände, att hon ejohade
många ögonblick kvar i lifvet, anmodade. hon honom att spela på violinen den melodi, som sa tju-
sat henne i lyckans dagar. Ack, stråken hade ej tystnat, förrän hennes lifsgnista slocknat.

1. På inusikakademien. förnäm familj. ((Min kära vän, vi måste skiljas.
2. Du bllfVef Säkert Qll SlOlI  På fest.  har utstakat en ny bana 
.g Ilionstnmii nl .. NR.  åtgrgämlqlåiålàgccs" mig, jag kan ej längre lefva med
.. an musiter i svarson. i xj .. a i z f. . ., I. n.. I 4. 1

tack. 10. En skarpsynt kvinna. dlg" Lu ml" I hRDINANDD"
4. Flykten från föräldrahemniet. 11. Skilj er från en första kärlek. I u
5. Utan pängar. 12. .jag fordrar det. 15. Mellan plikt och karlek.
ö. En vän i nöden hjälper mu- 13. Utvergifvcn. 16. På dödsbädden.

sikern till en soaré hos en 14. Brefvet: 17. De sista tonerna.

(tripnude och medryckande..

 

Fernpasset i Tyrolen.
I Fernerpasset (Tyrolen).

Vår lilins för oss till den vilda och romantiska trakten af Fernepasset. Framför oss se vi
klippor, från hvilka vattnet flyter ned i de fruktbara dalarna. Vattnet samlar sig i de af djupa sko-
gar omgifna Blind- och Vcisensjöarna. Genom förträfflig virage blir bilden svnncrligen verkningsfull
och bjuder åskådaren en anblick, som icke verkar tröttande. v

a) Den hvita sjön, b) Diinmiga bergen, c) Bergslloden, d) Berg i Tyrolen. e) Betande boskap.

 

Originella. artister.

Intressant skämt i fiera afdelningar.

 

0 i 0 0 bo. .II bo.
an mas e ga ran ank ti ank.
" Mycket roliw.

((Vackert väder i dags, tänker herr Lehman och går på för att få lite frisk luft. Han styr
stenen till en park i närheten, där han tror sig kunna läsa sin tidning i frid och ro, och slår sig
ne på en bänk och lägger hatten bredvid. Solen spe lar sig på han hans hjässa, och med ifver
läser Ihan om sista riksdagsbeslntet. Han har ej ens ti att lyssna till de små sångares sång, som
gladeligen hoppa omkring bland grenarna öfver honom. Rätt som det är tappar en fågel något på
hans liufvud. Han söker förargad upp en annan bänk och börjar läsa igen. Rätt som det är, hö-
res fnitter och liviskningar, ett förälskadt par, försjunkit i djupa tankar närmar sig bänken utan att
märka, att där sitter någon förut. De kyssas och gå an så väldeliga, att de snart knuffa ner vår
herre från bänken.- Han tlyktar förskräckt till en annan soffa. Då kommer en barnjungfru med en
unge, som tjuter för full hals. ((10, nu har du ställt till det skönt, Lotta lillan - - - säger barn-
jungfrun. Tidningsläsaren vänder sig förbittrad därifrån. Så kommer han till en ny bänk. Då
kommer en full och vill sofva ruset af sig. Under högtidliga gester bjuder han på en liten nubbe.
På nästa bänk kommer herr Tjockis, som läkaren ordinerat promenad för att magra. Han sätter
sig på samma bänk som herr Lehman, men tyngden blir för stark för underlaget. Bänken går i
kras. Nu har Lehman suttit sig belåtcn, och har flyktar snabbt därifrån. Herr Tjockis tror emel-
[ertid att det var Lehman ensam, som suttit sönder bänken.

 

eesi in föreställningar Mana hantering.
i God Musik .H

Biljettpl-iserna äro :

lzsta plats nnmr. bänkar 50 öre
2zdra. ,, . . . 35

 

 

lBarn. . . . . . .256m

. . I
Var god intag den plats hvartill biljetten berättigar!

Rätt till ändring af programmet Fdrbehålles.

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag lätt).

 

7!

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain