#7522: Bollnäsbiografen

Lills-Bi niin

Fredagen den 22 April kl. 8,30 e. m., Lördagen den 23 kl. 8.30 e. m.
samt Söndagen den 24 kl. 6,15 och 8.30 e. m.

 

 

 

MUNKEBJERG ET I DANMARK.

Sällsynt storslagna natursceiierier från en af Danmarks vackraste platser.

Den nye Jonas

eller en krokodilfångst på ldNilen.

l. I)et nappar. - 2. Polisen måste komma. -- 3. Det dår angår endast komniissarieii.
 l. Fort efler råddningsinanskapel. i fi. lin oväntad fångst.

lin passonerad fiskare håller på med sin ålsklingssysselsiittning. Det nappar plötsligt och
våldsamt. lin häftig strid iitspiiiiier sig mellan mannen, som drar allt hvad han förmår, och hans
fångst, som gör sammalnnda. Till slut förlorar mannen och dras ned i fiskarnaskungarike. En frn
med sin dotter, som  förbi, blifva vittnen lill den sista akten: två ben försvinna i vattnet. l)e
skynda eller polis. (leh den lilla hjiilptruppen beger sig lill platsen för olycksliåndelsen. Man gör
efterforskningar och får tag i en kollossal krokodil. Vid åsynen af denna flyr hjålptriippen förskräckl
sin väg. Till sliitgiågar dock den diårfrasle af dem sig lill den förolyekades undsåttning och lyckas
verkligen med sin revolver alt oskadliggöra besteii, som snart drar sina sista andedrag, Man plockar
frain iir hans kropp först det olyckliga offrets hatt, diirefler hans paraply och till sist honom själf, som
lik en ny .Ionas kommer iit ur sitt fåiigelse frisk-och sund och med djup rörelse tackar sin råddare.

 

 

 

 

Konsifilm! Konslfilm!

Päls ägarna..

l) -ainatisk scen iir t "appernas lif.

Spelas af: Herrar M. Seheler och M. Varennes vid Tiatre ltejane, herr M.
tiregoire vid Ambigiitealern, fröken l)ernioz vid Teatre Rejane. Marcel l)iipre.

En make soin försvarar sin egendom.  Jakten börjad. -w Sårad oeli föl-följd.
 ltloddroppen. - i liviiiiioröfvariias läger. W På spåret.. i Amerikansk duell.

I Denna seen visar oss i storslagna och liffiilla bilder stycken ur de amerikanska
trappernas lif. lli Valiteten mellan de båda mannen (iibbson och Kennedy om den se-
nares liiislrii Florence låter oenighelen komma tillI iilbrotll i trappernas bostad. Ettgrål
uppstår, .Gibbson såras och sainlar ihop sina kamrater saint låmnar lägret. Men Kenne-
dy, som förföljes af (libbson, såras i sin tur. Han lyckas med möda uppnå sin boning,
där han finner en saker tillflyktsort på vinden, dit man kommer genom en dold lucka.
Snart därefter kommer hans fiende Gibbson och genomsöker förgäfves liiisel. Förbliii-
dad af sitt hal och uppeggad af sin våldsamma passion. tar han Florence i sina arniar

och försöker våldföra sig på henne . . . Då faller en stor blodd.ioppe ned från taket
på hans hand . . . håpen lyfter trappern ögonen och får se en andra blodsdroppe, som

tränger ut genom laklnekans springor. Kennedy, som marker sig vara upptäckt, ger sig.
lIans motståndare binda honom, laga Florence och hennes gamla fader med sig som
fångar samtV lämna kvar Kennedy i boningcn sedan de förut satt eld på denna. Men
hvar år då (lliarly, Florences barn? Så siiarl trappern allågsnat sig, kryper han fram
från en koffert, i hvilken han gömt sig, befriar sin fader, släcker elden samt stiger dai-på
oförskråekt till häst och beger sig på spaning efter flyktingarna. Han finner deras spår
och återkommer snart med sin fader och hans kamrater. lån våldsam strid uppstår.
Vid en koja mötas Gibbson och Kennedy. Gibbson klättrar öfver hyddaii och stråcker
fram vapnet, men blir själf mål för den unge (lliarlyLSVÅl.i,.Ös,S;;1.14A  falleråihbwss. I
son till marken och med hans död uppfiör"Vfienfligheferna inefl-.in trapperna.

lmposant verklighetsbild.

Zaurmayeur vattenfall.

l I I I 1 v v V I . . . I I .u "I
Mnneilieen lyekad oi-li nirker bildserie, soin visar imponerande iafteiitail, hvilka forlioias altden
egendomliga natur, i hvilken de iiro infattzade.

 

Eur baron Miimbaueen upptäckte Nordpolen
och medbrakte beviset därför. i

I . Den som har följt med striden om Nordpolen mellan Peary och (look skola säkert finna
noie i baron Mnnchausens resa lill Nordpolen och hans förmåga all öfvervinna alla hinder.

t-
Det förflutnas skugga.

I .O Nyss hemkommen från sin bröllopsresa med en läkare får den unga frun ett
bref fran en man med hvilken hon före sitt äktenskap varit bekant. lIan ber henne om ett
inotealivilket hon ger honom, men där förbjuder honom att visa sig i hennes åsyn vidare.
icke forty sander han ett falsktI telegram tillohennes man, kallande läkaren ut på ett brådskande
sinkbesok. n Begagnande sig al mannens franvaro infinner sig ålskaren, hotande henne att visa
de gamla karleksbrefven for mannen. om lion icke fortfarande vill vara hans ålskarin na. Hållre
an detta lar hon gift och den hemvandandc makens försök att återkalla henne till lifvet stranda.

-
Slaktaiens spilngpiiike och den sista iälvaiemmanen.

Koniisk. Hejdlöst roande scener.

Goa Musik. -n

Biljettprisel-na äro:
izsta plats numr. bänkar 50 öre Barn . . . . . . . 25 öreI
2:dra ,, . . . .35

Var god intag denI plats hvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet förbehålles. -

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag tillit).

 

 

 

H

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain