#7521: Bollnäsbiografen

Fredagen den l4 Januari kl. 8,30 e. m., Lördagen den I5 kl. 8,30 e. m.
samt Söndagen den l6 kl. 6,15 och 8,301 e. m.

 

   

En färd bland fjällen.

En liten angenäm resa bland våra nordligaste delar al Sverige.

 
 

iHlPPnNs niin.

En äkta. eowboyshistoria, den enda äkta som visats i Bollnäs. Alla andra äro spelade iEiii-opa och ge
askådarne endast en svag idé om lifvet i vilda västern.

lljäliinnan, hvars bekantskap vi göra i hennes fars stuga, älskar en ung cowboy vid nanm
Dick. Hennes far har vall en annan som hennes blifvaiide man. Dick kommer för att begära llie-
kans hand från hennes far, men blir naturligtvis nekad-och kommer i gräl med fadern och rivalen.
Han fär genom flickans vana att handtera revolvern snart öfverhand samt jagar dem bägge pä flyk-
ten, De lofva att hämnas och fara efter länsnianiien, som följer med tillbaka och arresterar lu)ick
och föra honom med sig tillbaka till häktet. Flickan rider olieinälrkt bort allt hvad tygelii haller
för att skaffa hjälp. Snart pälrälfar hon ett cowboyläger och dessa sitta genast upp oclritölia henne.
Nu börjar den vilda jakten hvari the (lowboylsb halva tillfälle. att visa sin ridit-onst lill-oslntvupp-
hinna de vagnen samt tvingar den att stanna och släppa lll-ck. Scenen hvari hllaltinnan langar sin
förra tillbediare med tillhjälp af allassonn under den incst vilda lart är synnerligen intressant.

En vild kVest film med spännande tilldragelser; vackra naturseenerier och hvardagslif pä en
amerikansk hästraneh, som till följd af dessa meriter gör den till säsongens bästa dragningskraft.

 & 

Azurkustfen.

 

 

 , ,. , , . i f , .f f I i" ..
 I llumbom debuterar i nytt yrke.
:festliga enn-easy mh nam-skaper uf- .numeemblyagrrpgggggign

l t thtil-.g-Wifgmkgå ut 

WWWWMWWW

:Den line hjälten.

i II I
Det rofvade barnets befriare.
Hos den sköna haronessaii är bindning och den eleganta världen rör sigl i
hennes salonger. Bland de inbjudna är ocksa en gretve, som tydligt lägger i dagen
sina sympatier för husets härslmriiina, den unga änkan.

  
 
  
 

  
  
 
  
 
 

1Frieriet.

Några dagar efter bjudningcn häller ett elegant ekipage utanför lmronessans
port. Det är grefven som kommer för attfria. Emellertid fär han som svar endast
ett bleklagdt nej. I li

För att kunna äkta änkan låter han röfva barnet.

.tirefven är emellertid envis, han låter sig ej så lätt bortvisas. Ilan iitletar en
plan för att vinna den tillbeddas hand. Han leier därför tvänne personer att röfva
iaronessans dotter. Detta har emellertid den lille hjälten upptäckt, och han med-
följer och ser att flickan föres till grefvens boning. i

Blif min frn och jag lörpliktar mig att. skulla reda på barnet.

(ii-efven är äter hos baronessan, som nn är utom sig af sorg öfver förlusten
af sitt barn. Han gör henne det förslaget, att oin hon vill blifva hans skall han draga
försorlf Om att flickan kommer till rätta irfen. För att återfå sitt barn (får hon med

O b I. 21 1 h
pa hans forslag. i
Lycka i sista ögonblicket.

Nästa scen för oss till niagislratens äinbetsruin. ltruden skall just underteckna
äktenskapskonlraktct. dä hennes barn med sin unge hcskyddare till moderns stora
.glädje insiörta. " . i

. Det iir han som räfvacle barnet. .

Grefven, som ser att hans plan iir förlorad, villstörta sig öfver gosscn, men blir

tagen af gendarmerna. Den lille räddaren blir af alla öfverhopad med hedersbetygelser

för sin vackra handling. Han har icke blott rädd-.il barnet iii-.m älven modern.
WWWWWWWWW
Korgstnlsindustri på Madeira.

En industri, som är egendomlig för denna lilla tropiska ö, hvilken förser hela världen med
llätade stolar och soffor af alla slag.

2 ör familjeiriden

eller

En i man under toffeln.
V 1 Oerhördt muntrande poänger!

Goa W Musik 1:

v

Bilje-lipl-isel-na äro :

lzsta plats numr. bänkar 50 öre
2zdra, ,, . . . . .35

 

I!

 

IBarn. . . . .25öre

Var god intag den plats bvartill biljetten berättigar!
Rätt till ändring af programmet förbehålles. 1

oss! Lördag (kl. 6,15 insiänes.

n

 

 

Bollnäs Tryckeri-Aktiebolag 1910.

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain