#7518: Bollnäsbiografen

Bollnäs-linnen. 

Fredagen den l6 Sept. kl. 8,30 e. m., Lördagen den l7 Sept. kl. 8,30 e. m.
samt Söndagen den l8 Sept. kl. 6,15 och 8,30 e. m.

 

 

 

 

.IIg-IIIIII-IIIIIIII l -IIIIIII-.III...III-IIIIIIIIII..
0.., .O
. o x oo o .
i Barnens dag 1 Vasteras. i
å. Fotograferadt af Aktiebolaget Svenska Biografieatern. i:

 

O
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

 

Q
I
I

Den elektricerade polisen.
M" Komisk. "m

Liivets maskerad.

Denna bild innehåller lrlimdssunna handlingar med dramatiska scener.

Vär bild visar oss skillnaden mellan rikedom och fattigdom och de däraf uppstä-
ende följderna. Man kommer till öfvertygelsen om att ofta är människan själf skulden
till sill elände . . .

   
  
 
  
  
  
 
 

Vägen ti 1 lyckan

Stol-slagen dramatisk bild. Konstnärligt kolorerad.

Mälarens armod. - Bättre dagar. - Otrogen. - Brytningen. M Bedragen i
sin tur. -- Förtvitlan. - Förlätelsen. H - Sex mänader senare, gifta.

l en fattig atclier häller en ung kvinna pä att ordna buketter af konstgjorda
blommor, under det att målaren, modlös vid anblicken af sina tomma färgluber, ka-
star sina penslar och lägger sig pä sotlan. Hon klär sig, tar ur skåpet sin vackraste
klädning Ä sin sömlagsklädning - och gär med den till pantlånaren. För pängarna
köper hon bröd och nägra färgtuber samt återvänder med detta till den unge man-
nen. Denne blir förtjust och börjar ifrigt arbeta. Försäljningen af några latlor kom-
mer nöden att försvinna. Artisten, hvars porträtt ha erhållit utmärkelse pä salon-
gen, börjar komma på modet. En elegant och förtjusande ung dam anhåller om
gunsten att fä sitt porträtt mäladt af honom. Förlrolighelen mellan målaren och
modellen lilltar med hvarje sittning och en dag finner hans förra älskarinna dem i
hvarandras armar. llon lämnar dä sin älskare och återvänder till sitt arbete. Mäla-
ren, som blifvit fullständigt gripen af sin nya passion, glömmer snart sin förra vän-
ninna. Men det dröjer ej länge förr än han i sin tur blir bedragen och den unga
kvinnan fär en dag i sin tidning läsa följande notis: alla olycka hotar att träffa
den franska konsten, i det att den unge målaren George Dupin, som erhållit
första pris i salongen, blifvit sårad af ett revolverskott. Hans tillständ inger
stora farhägorn. Hon skymtar till hans sjukhädd, ty hon har aldrig upphört att
älska honom, och hon ägnar bottom alla sina omsorger och hela sin ömhet.
Dä den unge målaren tillfrisknat, har han ändrat sina tankar och gifter sig med
sin följeslagerska frän de onda tiderna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lllllllIlllIIIIllllliIII-Ill...-
IIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I Kaukasien.

(tenernlguvernören (iolombiakin pä inspektionsresn.

.III
.II-l

O
o
n
n
I
I
I
I
.I
.-

Pä väg pä inspektionsresa med sin svit. - En böneskrift. - Guvernören i,
hedras. -e Glädjcytlringar vid guvernörens besök.

Atföljd af sin stab är guvernör-en, general Colombiakin pä inspektionsresa.
Folket tränger sig omkring honom och nägra framräcka böneskrifter, hvilka han

 

 

med intresse tar del af. Därefter fatta kvinnorna honom i armar och ben och i
lyfta honom högt tipp i luften. Det är deras sätt att hedra sin styresman. Man :
ägnar sig därefter ät de publika nöjena. I

:E I
:åh-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIII..II.III-IIIIIIIIIIIIII-.IIIIII-...IIIIIIIlI-IIIIIII...IIIIII-IIIIIIIIIIIIIlra
lll-II.I......III-III...-I.III-III......III-III....III-III......II-IIIIIIIIIIIII...III-IIIII--Il-II-Iilfb

Apan Murits på Sveasalen i Stockholm.

 

 

Entré: l pl. 50 öre, ll pl. 35 öre, Barn 25 öre.
M- Öb..! God 111118172! .M

 

 

 

 

 

 

 

Bollnäs

Tryckeri Aff). 14-0- ll)

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain