#7500: Stora Biografteatern Eslöf

i Stun Binunl-Tnlern-Ilsliit

 

I årogram I

den 2.9 November 4 December 1019.

I

Från Norge iiu Amerika.

Atlanten i storm.

Sto rsluge I n n ln rslr ao (le-sp vi.

Trofastn. kärlek.

Konstnären och hans ungdomsälskade.
(i rip n 11 :le dm ln n.
Frank konstfllm.

lrlan spelar. fiol. llppfostrad i ett fattigt hem på landet, hade
han dock till slut lyckats komma in vid akademien i hufvudsta-
den. lliir genomkiiinpade han nu de besvärliga studiearen, trofast
bitrlidd af eu ung flicka från hemliygdcux hvilken han utsett till
sin kiiresta. Den unga flickan arbetade niistan bfide natt och dag
för hans skull och afide sina. besparingar hon gjorde, skickade hon
hiistan allt till sin iilskade.

Det iir hans första ,konscrtafton, då. han för första gangen
skall framträda för offentligheten och visa sin konst. l)e bada fil-
skaudc ta tyst afsked af hvarandra hemma i" pensirmatet.derdebo.
Med en kyss, livari hon lagt in alla sina innersta och varmaste
lyckönskningar för honom, har hon tagit afsked af honom, utan
att omtala att hon för sina sista slantar köpt en biljett till kon-
serten, der l.on osedd af honom skall följa. hans spel och deltaga
i publikens hyllniugar.

Konserten gjorde stormande lycka. Salen genljuder af bifall
och applåder, som niistan aldrig vilja taga slut.

Några år förga, vir.)linspclaren har blifvit en berömd konst-
niir, och tack vare detta iir han nu en rik man. lrlan har glömt
alla svårigheterna fran sin första konstniirstid. glömt den unga
flicka som offrade sig helt för honom och stödde honom i hans
kamp. För henne har lifvet icke varit sa soligt. (llömd och öf-
vergifven har hon stannat kvar der borta i hemby gdcn." förgiifves
väntande på honom, som en gång var hennes allt. .XlltI mer och
mer tiires hon bort, och viirdfolkct. der hon bor, firo de enda som
kunna varda henne. De hafva hört hennes lidandes historia och
de första att det endast iir en, som kan literskiinka henne hfilsau
och riidda henne från döden. lin dag skallden berömdeviolinisten
ge en konsert i det lilla samhallet. som en gang varit vittne till
hans ungdoms strid. Han fiir då besök af ett par menniskor, som
berätta för honom huru det star till i hans forna hem, och om
henne, som han en gång lofvat sin trohet.

Han skyndar hem och litar nu iiter för första gangen pa man-
ga iir i det gamla välkända rummet. l-lan böjer sig ned öfver
henne, och med sina smii klena armar tager hon honom om halsen
till ett famntag, som gömmer alla de långa årens liiugtau efter
kiirlek och lycka. I 1

Illillsannn-.uis resa de nu till Söder-n för att den sjuka skall
hiimta friska krafter. Han skyr inga kostnader för att hon skall
få det bra, och ständigt sitter han vid hennes sida och berättar
gamla minnen fran deras vackraste tid.

Hennes hälsa vill dock inte fiterviinda, och all hans kiirlek
och godhct iir förgiifvcs. lån stilla höstkviill, medan hela naturen
sofver efter dagens strid och oro, sluter hon sina ögon för alltid.

ll f.

Den långa promenadkäppen.

I eller
När lille Åke är ensam hemma.

f (i en v m rol 1:91.

Lille Ake iir ensam hemma. Han begagnar sig liiiraf till att
roa sig så godt han kan. Till den Zindau letar han upp pappas
prinnenadkiipp och ger sig ut pa en liten spatsertur. Vår bild vi-
sar hvad han rakar-.nt för pa sin olofliga fiird och helt siikert iir
han riitt glad när han lyckligt och viil befinner sig hemma hos
pappa och mamma igen.

Branöchefiiis Dotter.

Praktfullt spännande skådespel i 4-2 afdeln.
Af innehållet md" nämnas: Ulryclfningy af Neujiorles sin-ru
brandkår. Palatset i lågor. Djerf räddningsl)mig!! nl. m.

Första akten försiglgär på en brandstatiou, hvars högste
chef har en utomordentligt vacker dotter, hvars framtid na-
turligtvis ligger honom varmt om hjertat. Hans tanke är fra-:m-
.fiör .allt att få henne så bra gift som möjligt, och man kan der-
för lätt föreställa sig hans missriäkning, då dottern en dafglm-ed-
delar honom, att hon skänkt sitt hjerta åt en af tilel imlenige på
Ii-st-ationen, en fattig brandsoldat. Han försöker förgäives öf-
ver ta la henne att afbr yta den ingång nja förbind el-
sen. Då han slutligen inser, .att hon står fast i
sitt beslut, blir han utom sig af vrede. af-sikedar brand-
sloldaten och samtidigt förklarar han för dottern, att han
icke mera vill se henne för sina ögon.

lllå inträffar en händelse, som kommer honom att se förhal-
landet i en annan dager. En natt upp-står eldsvàda i branldche-
tens privatbostad. fHela våningen iir inhöljd i eld och lågor,
och brandchefen och. hansl hustru Wii ro inneståinig-da utan någon
utsikt till räddning. Dä resas bnandstetgarna upp mot den brin-
nande våningen och den förste som bestiger den .är brandsol-
diaten Jach, vsvkurkenw som röfvade dotterni huset. Utan tan-
ke på sitt eget lif rusar han in i de brinnande rumimien söker
upp de i lifsfiara sväl-vande mcnniskorna och räddar dem på
sina starka arm-ar.

Inför denna1 hjcltebralgld veknar den hårde faderns hjerta.
Han påstår nu, att det :äfven hos en menig bnandsoldat klan fin-
nas ett adelshjerta, och under .glädje och tacksgähnhet välsignar
han nu sin (lotter och hennes älskade. I

Y.

Damen med iottestyrka.

l-"rn Fedescn som llnsjungfru.

lfru Fedescn har en gång sett battre dagar. Hon har sjelf
varit husmoder, och nu, da förhållandena tvinga henne att ikliida
sig en tjenarinnas skepelse, erinrar hon sig mycket Vill det besvär
och brfik hou har haft med lata tjenstflickor. Hon griper der-
för au med sitt arbete med lif och lust och en energi, som inte
lcnmar nagot öfrigt att önska. Vår bild visar huru det går, och
hvad som blir följden niir en tjensteflicka tar i med alltför starka
krafter. i j
X

96 I Föreställninglarnu bäljjn kl. 0 v. ln.
80 ocll pågå (mfllrnicl fill kl. 10 l). m.
Söndagar-na öppnas Biografteatern kl. 3 e. m.

:slöt linflifåiiiigflffsif flis-.Tf

Information

Title:
Stora Biografteatern Eslöf
Printed year:
1910
Place:
Eslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain