#7499: Blanche

l-llwi llllllill.

Stockholms-Biografen

Blanche.

Innehalvare (f. I. Hndersson.
Landsortens ledande Biograf-Teater, som andra få följa efter.

 

PROGRAMMET är valdt med största omsorg, det finnes icke en millime-
ter, som ar rå, eller i något afseende olämplig för barn att se, utan garan-
tera vi att såväl ung som gammal skall ha verklig njutning af att se
detta program. som på. samma gång det innehåller lärorikg saker, äfven
bjuder påJ nummer, åt hvilka man kan få. sig ett verkligt godt Skr-att,

Allmänheten ombedes därför att ej förväxla Stockholmsbiografen Blanches
prestationer med andra s. k., hvilka öfversvamma landsbygden och hugna
allmänheten med gamla utslitna och intetsagande bilder, framvisade i mise-
rabla maskiner.

 

 

:Dragsneislàåensert

Stockholms-Biografen lllanshss föreställningar

af den öfverallt omtyckte och populära dragspelskonstnären

s s
.li

q-

:- 
2

-.- I il!
e e- ie
1 1
.... 5
in ll
N 5
"s s
u U
..- i
ul 8
n w
o u

 

Herr H. G. Zlndersson från Söderhamn.

Ilerr Andersson, som på senaste tiden eröfrat flera första pris,
är säkerligen en af Sveriges förnämsta Dragspelsvirtuoser.

llnn lll lllnllnna all lin ull n inn 2, linnan nllnlln linslillllilnal, nn lilla:

 

NYTT! , Program. IYTT!

i." Mnlnrhàlslällan i Bunhamn.

Storartad och intressant verklighetshild i många afdelningar.

ÄMIWINIINNIWNIÄMIMII!

  

.IJ

g i Nytt! Nytt! , -

e!! Qi

K I . .

i Ilvurjc in" hillles i Nizza en storartud kurnev-.il f utan tvilvel den "
största 1 världen. Massor al utländingzlr strinnmu till dessa :tiden upp-
sluppna glädjens. fiister -- som i allmänhet iiro ett varens första tec-
ken. Oskar LeverLin var .store .skuld sjunger- just om en ai des-
sa fäster;

l dag :lir learneval
i dag är mardi-gras
sig .sorg-erna klii röda
och svart sig glädjen. kliir
men stackars alla döda,
som ej få älska mer
l dag är karneval
l. dagar mardiagras Yus.

iå-IMINIÄMMIMNIIMIWIWi

3. :öland spöken odi andar
eller Qel förtrollade fiusel.

Ett högst kuriöst och roligt nummer, hvars geniala spökscener man måste beundra och
hvars muntrande poänger giiva en ett godt skratt.

 

I. Vilse i skogen. 7. En märkvärdig aftonmåltid.
2. Oväder. 8. Bohaget ger sig iväg.

3. Det märkvärdiga huset. 9. Huset i sjögång.

4. Vilsegångna trion gör sin entre 10. De bevingade eldtungorna.
5. Osynliga tjänsteandar. Il. lahäxans händer.

6. Spöket. 12. Ater fria.

 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  

...ååååågåag

. odsdansen.

Ett spännande och storslaget drama i en mångfald afdelnlngar.
- P E a s o N E n.

Jarl Ivarsson, länsherre pà Stigsala

Ingrid, kammartärna hos Kristina.
slott. Er

k Strange, bildhuggare.
KrlStlna, hans dotter. Sune Strange, hans fader.

Slottsnarr, balgäster, trenne riddare som gästa länsherrn, slottsknektar m. fl.
(Händelsen tilldrager sig på Stigsala, en medeltida nordisk riddarborg.

1. Erik Stranges serenad. 2. Ingrid ölverlämnar bref. 3. DI hålla llllUIS
111018- 4. Slottsnarren skvallrar. 5. Tre aiundsamma riddare. 6- Erlll Slfallll
fällHSIIS. 7. Ensam. 8. Erik besökes at fadern. 9. Slottsnarrens list. 10.
Kristina besöker Strange i fängelset. 11. Fadern beder om nad lör sin son.
12. Narren åter framme. 13. lllllllll! 14. Gästabud a slottet. 15. Erik Stran-
ges sista steg. 16. En hemsk svn Iran slottslönstret. 17. Brustna band, som
längta att àterknytas. 18. DollSllIllNll-

ååäååå

 lillillnn llllnl lllll.

Enastående skrattsucces.
Slagnummer! Slagnummer!
Svensk Naturbild!

lnlnsn l lnrlnl.

En öfverraskande storslagen naturbild från ett af våra
vackraste vattenfall.

7,  En ovanligt fint

 

 

   

 

 

skämtnummer.

ÄN- .........-...-.-f.-

QMWMWRMAHWWWAMWQMWL
0BS.! Konstfilm. OBS. !

8- Sjömannens åilleliarn.

IStorartadt skådespel l många aldelnlngar.

Samma pjäs har varit uppförd öfver 200 gånger för fulla hus
på en af Stockholms Teatrar. ä

fvaWMWUvNMNWnMQi
... lEMAN som snäll gosse på besök.

Här tager ingen ände på skrattsalfvorna.

.0. Tnönns gnssans nödnningshngd.

En gripande bildserie skildrande tva sma gossars öden. sedan de iörloratsàväl lar som
mor. De komma i händerna pà zigenare, tvingas ai dem att tigga, hvarvid de raka en
ädling, som visar sig mycket välvillig mot dem. Da denne sedermera ölverialles ai zige-
narelöljet och tages tillfànga, befrias han af de bägge gossarne, som icke glömt hans god-
het mot dem. Som belöning och tack för deras ädla handlingssätt blifva de sedan al äd-
lingen upptagna som hans söner.

 lundslnlm söker sin lys w

Ett öfverraskande fint skämtnummer.
Absolut den mest genomroliga bild som någonsin blifvit visad.

D--.......
Entré: lör äldre 50 öre, barn 25 öre.

E vunluoll ändring af programmet förbehålles.
Den ärade publlkon lordo endast bugagna don plats till hvilken biljoner är löst..
Rökning I salongen är absolut förbjuden.

För Stockholms-Biografen Blanehe
Vördsamt

C j A NDERSSON.

 

 

L m- LINDESBERG len i
1 Bergslagernas Tidnzs A.-B:s Tryckeri

Information

Title:
Blanche
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain