#7494: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
n hörsal, Kungsgatan 36 aa

 

 

Kinemainnral-Fiirnvisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

w" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "w

vid pianot PRO ms.- Å sl. UND.

Program fr. o. m. den 29 Dec. t. o. m. den l Jan.

 

 

 

 

. En resa pä Elbe

= från Hamburg till Blankesve. =

Storslagna naturskildringar från en av Tysklands mest
gouterade turistleder.

 

 

 

 

 

:I Konstfilm i färger. -

2.lu-MlS-jälsstorhet.

Spelad av Comédie Francaiseis artisten

UPPTRÅDANDE;
Herr Ravet ........................... ,. Hertigen av Roher.
Frkn Bertha Bovy ............ .. Hertiginnan av Roher.
Herr Alexander ................ .. Greve Fernand.

Gilberte .har gift sig med hertigen av Roher, en rättskaHens man med solida, moraliska
principer, men i sitt inre har hon ej upphört att älska sin barndomsvän, greve Fernand, som
delar hennes kärlek och som till och med fordom varit hennes trolovade.

En vacker dag, då greve Fernand gör besök hos hertigen, kommer deras kärlek till ut-
brott. De överenskomma i brev att fly, men först delgiver Gilberte sin make allt.

Efter ett första vredesutbrott, som kommer honom att häftigt bortjaga sin unga maka,
återfär hertigen herraväldet över sig själv, och sedan han erfarit sin hustrus förflutna, med-
giver han, att hon harv rätt till sin andel av kärlek och lycka.

I ett brev, som han skriver, äterskänker han henne friheten, och den gamle trotjänaren
stapplar ut för att överlämna det till sin älskade husmor.

.Rörd av sin makes ädelmod, uppgiver Gilberte sin kärlek och åter-tager sin plats vid den
äktenskapliga härden såsom hertigens hängivnaoch trogna maka.

Ett gripande drama, spelat av framstående artister.

 

 

 

i: BiOfOn, n:

3. Toreadormarschen

ur op. "Carmenff

M. Solo och kör. i M
M" Charmant sångbild- "N

 

 

 

 

Express! Äter en storslagen sensationsiilm Express!

av American Biografkompanietl

 

 

 

 

 

4. Obs.l Säsongens mest spännande bild.

Bankirens dotter.

Framställt av Newyorks mest populära sceniska artister.

Den luxuösa prakt och elegans, som råder ibankiren Bournes hem, har tilldragit sig
herrar inbrottstjuvars uppmärksamhet. En vacker dag uppgöra tre dylika gynnare en plan för
att komma i besittning av ett och annat värdeföremål, som kan förvandlas till penningar. För
att verkställa beslutet måste de emellertid först ha kännedom om husets interiörer. En av
dem föl-kläder sig därför till stadsbud och bär dit ett paket. Dä han inkommer till sina kam-
rater, ha dessa anskaffat en stor koffert, vari han placeras. Förklädda till stadsbud förskaffa
nu de två. andra kofferten till bankirens bostad. Men ännu återstår en hel del att göra, innan
man kan skrida till verket. Framför allt måste bankiren bort. Detta låter sig göra på. så.
sätt, att de sända honom ett telegram om att ögonblickligen i affärsangelägenheter avresa till
Newyork. Dä telegrammet anländer, har bankiren nyss förärat sin yngsta dotter ett dyrbart
halsband. Dottern har varit mycket sjuk och är ännu klen, och presenten har tillkommit
huvudsakligen för att uppmuntra henne. Hon känner sig genast bättre, och betjänten får till-
låtelse att gå ut. En stund därefter komma de två stadsbuden med kofferten. Den äldsta
dottern mottager den i tanke på. att det är en ny överraskning från fadern. Den sjuka systern
ligger på. en divan i rummet intill. Medan systern står framför spegeln och betraktar sig och
gåvan, varseblir hon refiexen av en hand från kofferten, som öppnats en smula på. glänt.
Mannen i kofferten hör att hon flyttar sig och drager handen tillbaka. Hon låtsar om ingen-

I ting men skriver några rader på. en biljett till sin kusin, att en rövare befinner sig i rummet,
och ber att hon genast telefonerar efter polis. Detta är lättare sagt än gjort, ty den gode
polismannen på. vaktkontoret har tagit sig en blunder och låter ej väcka sig av första signalen.

Äntligen blir det liv i polisen, och han sänder genast el poliskonstaplar till bankirens hus.
Emellertid har mannen i kofferten kommit fram och står nu och häller den hjälplösa iiickan,
samtidigt som han öppnar dörren för sina stallbröder. De äro just som bäst i färd med att
genomsöka huset, då. poliskonstaplarna inträda och gripa dem på. bar gärning. Ungefär sam-
tidigt hemkommer bankiren, som snart upptäckt att telegrammet var falskt. Hela familjen
lugnar sig så småningom och gläder sig ät att anslaget ej slutade värre.

 

 

 

Lehman! w:- Lehman! gw-n Lehman!

5. Lehman som frivillig.

En våldsamt rolig bild.

 

 

 

 

 

 

Biografen öppnas t. v. alla
 j vardagar kl. 6. e. m. Sön-  I
H och helgdagar vanliga tider. H

 

Rätt fill ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 6-10 e. ni., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nyårsafton inga föreställningar.

Flytt program Måndagen den 2 Januari.

Eskilan Tryckeriaktiebolaget Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain