#7490: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
i se hörsal, Kungsgatan 36 aa

 

 

=-= Kinemalnurai-"Frevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

Ef Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "u
vid pianot PRO Tus- Å sL UND.

Program fr. o. m. den 26 t. o. m. den 28 Dec.

 

 

Express i dag irån Paris. i Senaste serie.

.Knnmamgaidivddnnwy ..

visar levande bilder till dagshändelserna världen runt.

 

 

Kinematograiiska Veckorevyn vet allt! Ser allt!

Läs världsnyheierna i Eder tidning! Se dem å Svenska Biograiteaiern!

LONDON. Engelska valen: socialistkandidaten Crooks talar till statsfunktionärer. Mayer
Adam framlägger sitt konservativa program.

MELBOURNE. aTerra Novau besöker hamnen på väg mot Sydpolen.

LONDON. Engelska suffragetter i arbete. i I

MOURVELON. Madame Marvingt går upp med sitt monoplan Antoinette och vinner
Femmias pris u

SMYRNA. De grekiska fartygen å redden bojkottade av hamnarbetarna. u

PARIS. Ingenjör Coanda har uppfunnit en luftturbin för aeroplaner, sladar, o. d.
Storfurst Cyril, som köpt första släden, tager uppfinningen i betraktande.

NYA SYD-WALES. Unga damer åka skidor.

SAMER och ANGERS. Översvämningarna.

. FÄKTARENS-DOTTER.

 Mellan hat och kärlek är blott ett steg.  

Vi införas i en familj, vars medlemmars favoritnöje är att då och då pröva en dust
med varandra på florett eller värja. Man giver och tager nederlag med gott humör. Särskilt
är den unga Mary mästarinna i den smidiga men svåra konsten. Denna bland kvinnor icke
så särdeles vanliga kunskap blir orsaken. till en allvarlig historia, som dock slutar till allmän
belåtenhet. i

En dag blir den käcka flickan något närgånget behandlad av en ung man, och resolut
giver hon honom en örlil för besväret, samtidigt som hon lämnar den förbluffade mannen sitt
kort. Denne blir utskrattad av sina kamrater, men ifrågasätter icke ett ögonblick upprättelse
med en kvinna genom duell. Detta förklarar han också för Marys kvinnliga sekundanter, då
de uppvakta honom för samtal angående duellen.

Mary vidhåller dock sitt beslut att med blod kräva upprättelse för det skedda, och hon
får snart åter tillfälle att göra sig påmind på. ett sätt, som kommer den unge mannen attisin
tur utmana.

Duellen går av stapeln och svårt sårad faller den manlige duellanten till marken, träffad
av Marys säkra värja. Att fäkta på liv och död finner den unga flickan vara allvarligare än
hon föreställt sig, och hon blir nästan vanmäktig vid anblicken av sitt verk. t

Mellan hat och kärlek är det blott ett steg, och under sina sjukbesök hos den särade fin-
ner hon plötsligt, att utan honom vore livet ej värt att leva.

Vi förflyttas åtta år i tiden. De forna antagonisterna leva i lyckligt äktenskap, och vid

deras sida se vi deras två små barn taga en liten lektion på värja under föräldrarnas sakkun-
niga ledning.

 

 

 

En bild inll av liv och omväxling. - Förstklassigt spelad.

 

 

 

 

 

 

Nytt! Solosång! - - Nytt!

.. i Ave Maria,

den bekanta religiösa hymnen, utföres av en framstående sångerska.

nsjungandle bild".

 lvaiYRrRsKni  

 Spännande Detektivdrama. 

M" Denna bilds innehåll är intressantare än en Sherlock Holmes roman. "w
lngen bild har såsom "Äventyrerskan" förmått iängsla åskådarna.

 

 

 

På sitt stora gods lever greve Wangenburg sitt för världen obemärkta liv. Såsom en
trogen och värderad hjälp har han en ung kvinna, fröken Hohenau. Hennes energi och skarpa
blick har mången gång förvånat greven. Aldrig har det fallit honom in att en djupare och
varmare känsla till honom själv varit den sporre som städse pådrivit fröken Hohenau.

En dag, då greven rider över sina vidsträckta besittningar, får han se en förolyckad au-
tomobil. Han rider dit och finner i gräset en ung kvinna. Han väcker henne till medvetande
och då hon klagar över smärtor, låter han sitt folk på en bår föra henne till sitt hem. Då
hon blir återställd låter äventyrerskan, att hon var det, skola vi snart se, greven förstå att
hon fattat tycke för honom. Ovan som han är vid ett par förföriska kvinnoögon, blir han ett
latt byte.

Visserligen vet ej fröken Hohenau att hela automobilolyckan endast var ett väl spelat
trics för att komma in på godset och väcka dess herres intresse, men hennes kvinnliga instinkt
och kärleken till greven gör att hon misstänker den främmande damen och likt en skicklig
detektiv bevakar alla hennes steg. Sedan hon i äventyr-erskans handväska funnit en skarplad-
dad revolver, fördubblas hennes uppmärksamhet. Greven har sålt en del av sin boskap och
för densamma fått en check. Äventyrerskan har sett det och till ytterligare visso erhåller hon
från sin medhjälpare ett brev av följande innehåll: n

ul afton. Väntar med bilen. Chocken. Modfi. Aventyrerskan sönder-river det förrädi-
ska brevet och strör det för vinden. Senare på kvällen får hon tillfälle att bedöva greven
saint bemäktiga sig chocken. På en av grevens hästar flyr .hon från godset hän till den vän-
tande bilen. Då. hon upphinnes av fröken Hohenau drar hon utan betänkande fram sin revol-
ver för att ned-skjuta henne, men vad är det, magasinen äro tomma! och då fröken Hohenau
riktar sitt skarpladdade vapen mot äventyrerskan och hennes chaufför, samt i befallande ton
ropar LLhänder upp" måste de lyda. Snart är greven vid den modiga kvinnans sida. Efter att
ha, återfått sin check, låter han äventyrerskan och hennes chaufför, efter att ha givit dem en
föraktfull blick, fara.

Hur kom det sig att äventyrerskans vapen icke innehöll några patroner? Jb, fröken Ho-
henau hade helt enkelt bevakat henne, uppsnappat det för vinden strödda brevet, läst det, dra-
git sina slutsatser och tömt äventyrskans revolvers magasin. Men då hon trodde att de små
fiaskorna i väskan voro ofarliga, lät hon dem vara orörda, därav kom det sig att äventyrerskan
kunde bedöva greven. Men som bilden visar oss så var fröken Hohenau situtationen vuxen,
och genom rådighet, beslutsamhet och mod. se vi henne korsa alla äventyrerskans planer och
själv vinna greven genom sin uppriktiga tillgivenhet för honom.

. Ldmnnkana",vdzml

Lehman är som bekant en ovanligt dugande ungdom, och i denna bild visar han detta
på. det mest övertygande sätt. Han hjälper och stjälper med samma oförbrännerliga humor.

En glad skämtbild.

 

 

 

 

..  glad juli

 

Biografen öppnas t. v. alla i
vardagar kl. 6. e. m. Sön- S
I.

och helgdagar vanliga tider.

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6g10 e. m.

PRISERNA: 12sta plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reservcrad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

flytt program Torsdagen den 29 December.

, Eskilstuna. Tryckeriaktiebolaget Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain