#7486: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4. I

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e.m.,
Sön- och helgdagar kl. 1- -3, 3-5 och (Sv-10 e. m.

Program tr. e. nr. Onsdagen den Zl i. e. rn. Fredagen den 23 Dee. l9l0.
Wmmmlmmmw

L

k
i . Seenerier iran Spanien eeh Mereeke. f

 

Omväxlande bilder.

Serien börjar i Andalusien, Spaniens sydli- I gar vidare till llaneelona stora hamn, som man

efter en intressant tur lämnar för att äse1 en revy

I av spanska trupper. Katedralen i Sevilla. nästa
sevärdhet, är den största och var-kraste kyrkan i
Spanien. Så kommer en bild frän nötboskaps-
oeh hästvaktning ute pä landet. samt slutlig-en

l

L

gaster landskap, oeh innefattande de forna. moni-

skal lnrugarikena. Granada, dalen, (lairdoba or-h Se- j

villa. Tvä spanska skönhet-er se glada. ut or-b

blossa. pä sina eigarretter. Så komma. vi till

Madrid, till stadens medelpunkt, torgetv Puerta. .
Å

en del intressanta poäng-er frän de Spanska trup-
pernas operationer i Maroeko. Nationaldans.

del Sol, där östra staidsporten är belägen oeli där
nu utve-eklas ett rikt och brokigt folkliv. Färden

n.Badkaret i

Vällyckal skämlnummer. f.

 Ransens iarlina vad. F

ansen, en myr-ket äventyrslysten löjtnant. norlunrda. än man tänkt sig. ltansen utförde sin
blir efter många upprörande episoder förflyttad plan och utbytte vänliga ögonkast med de kvinn-
till enA lugn gränsfästninig. liga resandena i. diligensen då plötsligt kavalle-
Då han sitter en afton tillsammans med sina risterna upjiienbara sig. Men. det. lyrkas Ransen
kmnrater pä ett värdshus, blir han förälskarl i att undkomma oigenkänd. Plötsligt höres ett
värdens (lotter. Plötsligt faller hans blick pä ett skott i närheten och ryttarna komma1 dit finnande
Å på väggen. hängande plakat, vilket tillförsälu-ar en omkullkasrtad vagn, kusken skjuten oeh bark.L L
1 den, som fångar den röda ryttaren. den frukta- om vagnen slmttlnästaren i försvarsställning. V
de diligensrövaren. en .stor belöning. ltansen Denna hade nämligen icke farit i diligensen
fifiklarar skrattamle att han skall hälla ett öga utan tagit en annan vagn. Men rövaren bade
på diligensen. Han slår vad. att han skall utföra lyckats undkomma.
sitt konststyc-ke samma natt med endast en saX Löjtnant Ransren träd-er strax därefter med
till Villlfell- HU" till" 1111 På Sig en Ollelwik "till glättigt utseende in trill sina kamrater, vilka just
binder en halsduk om huvudet för att dölja. sin vilja hun-u för hmmm., då ett befäl inträder med
uniform och beger sig. därefter i väg. Knappt ordern: HLöjtnant Rarnsen .skall till följd av över-
lllll" llilfll   HV förfllll Order llllfl-llllitlil" tltt   911 (Ungerns genast, häktnsdi. Och juoyn nä-
skattmästaren befinner sig med en stor summa gm minuter är han fången på sitt eget rum.
Ä pengar i prostdiligeinsen, och att en avdelning ka- Men då den röd-e ryttarrenr eller värden får
l vallenster skola rida honom till mötes. Nu blir veta. om sin dotters kärlek till den unge löjtnan-
1

 

 

 

 

 

 

 

vadert farligt för Ran-sen. Ulfieerarna förbereda ten, avslöjar han sanningen för honom. Under
sig att efter-komma befallningen oaktat alla er- den nu följande seen-en smyger sig värden ut ur
veintuella. följder. Men värden som har lyssnat rummet. Ett. pistolskott oeh ett rökmoln, vilket
på officer-arna och själv är den röda ryttaren för- uppstiger bakom portiären, itr avslutningen pa
kläder sig nu också förvillande lik Ransen för ett vad. som dock kunnat fa svårare följder.

att överfulla diligensene Det skulle dock bli an-

1.7

 

 

 

E.. Illustrerad sång.

o . lllnstrerad sång visas med omväxlande konstnärligt koloreradc skioptikonplätar, kombinerat med I
naturlig sang. Dessa. sånger visas för närvarandelpå alla biografer i Amerika och "äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåtcn visar Sångons refräng i vilket publiken skall instämma.

"Jag längtar till digl"

 

Trist jag är just nu, minst så trist som du, mi- Fjärran var .fran mig Flirt, det svär jag dig,
ster Mani. Måne klar!
Helst, rent ut. jag såg, jag i graven låg. långt Jag i parken satt, ty den mörka natt ljuvlig var.
härifrån. Att näln satt brevet. kunv väl ingen se. tänkte
Ack, du :lläne klar! Um du hjärta har: hör .lög-
Ä mig dä l Men sä klev du ut ur skyn. och lslut var allt: min L
1 lleh med silverljus, min älskling lys, att hon i älsklingr Inlith lilil"- V

natt mig tinna mä.

Refräng: .llin äslsklinglpu mig haver lie-dragit.
All min lycka du tagit, mig med otro lie-slagit.

Fastän jag så trogen var! För hårt ett- öde du
mig tilläninat

llà du ensam mig lämnat. V

Dor-k. jag klagar ej, väntar blott pä dej. min i
älskling, nu!

Publiken uppmanas att instämma i rett-ängen: L
i I.. Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem. 1

 

 

I." [ii att förväxla med grammofon. k

 

 

 Utomordenlligt vackra natursconerier.

lig-...De dödas lö. I

De, dödas ö kallades fordom "Egyptens pär- sä att den översvämm-ade ön. Men översvämnin- L
w la". Dess tempel voro mycket beryktade. Dess gen1 ger en egendomlig prägel av melankoli åt r
stora byggnader, som gav ön ett  karaktäris- ruinerna, särskilt ål paviljongen, vars byggnads-
tiskt utseende, blevo uppförda: av ptolemeerna. .stil är av sällsynt elegans och åt det rykte-bara
två århundraden före Kristi födelse. Olyrekligtvis templet d"Isis.
byggdes Nilens damma-r i jämnhöjd med floden.

 

 En hunddrrenas äveniyr. 

krånglar-.SBA

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, 22dra dio 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre,
i Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 0. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ei tillträde.  Riksiel. l5ll.  Tehalrsriikning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

W Flytt program Lördagen den 24 December. W

Eskilstuna, Tryckeri-A.-13. Folket. 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain