#7484: Eskilstunabiografen

www-...w

 

Lokal: Handl. F. ll. NILSSllNS HUS, ingång nån Garellig. (snell emnl lllllliusel).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. 6-lll e. m. Sön- och Helgdagar från 2-M5, 6-lll a. m. med början varje hel timma.
038.! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. !

 

 

Program fr. o. m. den 16 Dec. l910.

1. Minor och smällning av tenn på
Malacka.

Tenn är en ganska sällsynt metall. Dess framställning sker medelst
hydrauliska processer. Den befrias från sin malm genom vaskning, he-
handllngen med kol försiggår i en lågugn. Man fyller i mineral och kol
varvtals och förbränningen drives ev en bälg. Det framställda tennct rin-
ner ut i två mottagningsbnssiner, av vilka den första är avsedd att upp-
tagna. slaggcn. Den på detta sätt erhållna metallen nnderknstas rening,
smältningsprocesser uppstå, i det att tennet smälter först ooh skiljer sig
fran den legering, som den bildar med främmande metaller.

Efter att ha blivit kontrollerat och vägt, cmhalleras tennet och las-
tas för expedition.

KONSTFILM. KONS TFILM.

2. ZlGENARNA.

Rysk konsttilm av Puschkinl

UPPTRÄDANDEå
Herr Wassilieff ............................ .. Fadern.
Herr Kvsnine ............................... .. AIGGO-
Fröken Kupoteradju ...................... .. Zempllym-

Bonden Aleco, som förälskat sig i den" sköna Zemphyre, gifter sig
med henne och följer henne till zigennrnas läger. Men nyckfull och lätt-
fttrdig, giver Zennphyre kort efter sitt giftermål Aleco grundad anledning
till svartsjuka, i det hon mottagcr dunsören Ivans hyllning. Ett häftigt
hat uppstår mellan de båda männen.

En not-t hcgiver sig Zemphyre olovsndes och i hemlighet till ett
möte, som Ivan stämt med henne. Aleco överraskar dem och dödar sin
rival. Bortstött av sin hustru, jagas mördaren skymfligen bort från zige-
narstammen, som mottagit honom i sitt sköte.

Inspelad i en förtjusande natur i naturliga färger.
Il Y T T! Il Y T T !

3. Har olu mig kär?

Ur Operett-Teaterns i Stockholm stora succes

En smekmànaol i Kina.

Insjungen och inspelad av den för Eskilstuna välkände operasångurt-n

Elvin Ottosson.

eldar du mig kill-Fn frågar jag nattlig korp,
den ilar bort att smeka hennes kind.
vilar du mig kärPi) frågar jag källan klar,
men hon far bort och ger mig intet svar.
-iHar du mig kär-Pri frågnrjng läxngtansfuli,
och månen silvervit och solens gull

de tiga still, men jag två stjärnor ser
och deras glans ett svar mig,r ger.

I dina ögon stiir det skrivet

att mig din kärlek blir beskärd.

jag vill dig älska hela livet,

du är mitt allt, du är Inin värld.

vil-lar du mig kärin frågarjag nattlig korp

och vilda skyar växlande far.

eller du mig kärb) frågar jag havet blå

där, liksom vita svanzir, segel gå.

wllar du. mig käer -w jag fjärran skild
från dig

ditt svar därpå har ofta. ängslat mig,

men varje tvivel reyn försvunnet iir,

när som på nytt jag dig är när.

I dina ögon står det skrivet

att mig din kärlek blir beskärd.

Jag" vill dig älska hela livet,

du iir mitt allt, du är min värld.

Amerikansk Vitogr-at

.. Han gav sitt liv.

En fängslande och gripande bild nr en tånch liv. Vi tå här se
vad ett ädelt barnahjärta kan åstadkomma hos en större
törbrytare. Månget öga kommer säkert att
tåras vid åsynen av denna bild.

 

 

På ett säreget sätt har det lyckats en straffångc att infånga och
tämja en råtta, vilken han håller mycket av. Råttan iir den enda lovande
varelse Som bryr sig om fången och föl-driver hans tid. En av fångvak-
tarna får se fången leka med rätten, rusar in i cellen och slår ihjäl råt-
tan mot golvet. Fången överfaller vakten och nästan stryper honom. Fån-
gen dömes till sträng arr-est med bojor. En präst besöker fängelset och
visas omkring tillsammans med fiingelsedirektörens hustru och lilla dotter.
De komma. ln i cellen hos den fångne, vilken allt mera. hårdnar. genom
förlusten av sin viin och allt mer förektar människornas orättvisa.

Prästen söker återkalla hans bättre känslor och understödes hilrnli
av direktörens lilla dotter; fångens sinne mjuknar och genom priistens in-
fiytande får fången arbeta i fängelsets trädgård. Dä får han för den lilla
flickan visa sin tacksamhet. Denna tacksamhet befäster han med att ge-
nom övernaturliga anstriingningar rädda den lilla fiickan från att bliva
innebränd vid en eldsvåda som utbrutit i fiingelsedirektörens hus. An-
strängningnrna har dock varit fången för stora och han måste sluta sina
dagar å fängelsets sjukhus. Lycklig att få dö efter att hava tagit ett
ömt farväl av den lilla. solstråle som väckt hans bättre känslor till liv.
Med hennes hand i sin insomnnr han lugnt och stilla.

III" Känslotull och medryckande. "to

5. Herrskapel Anderssons.

Kemisk scen av Favart.

Herrskapet Anderssons vänta besök av sina släktingar, herrskapet
Petterssons, vilka iinnu ej kommit i tillfitlle att görs kusin Anderssons he-
kantskap, och diirför nu timna sig till Paris för att göra etthesök. Anders-
sons går ned för att möta sina gäster vid stationen,under det att den unge.
elegante Lundström uppsöker fru Andersson för att göra henne sin kur.

Helt plötsligt uppenbarar sig hcrrskapet Pettersson,som ej råkat ku-
sin Andersson, vilken blivit uppehåller] på vägen till stationen till följd av
sina olidligt trånga skor. Emellertid upptäcker Petterssons den unge Lund-
ström i hans gömställe, tags. honom för kusin Andersson och över-hope.
honom med vänskapsbetygelser. Men plöttligt uppenbararsig på skådeplat-
sen en individ, som haft ett gruff med den verkliga Andersson, och som nu
kommit för att göra upp saken. Den stackars Lundström, som fortfarande
förväxlas med den verkligt: Andersson, råkar nu illa ut och får tilloch med
ett kok stryk. Till råga på olyckan tvingas Lundström av herrskrpet Pet-
tersson att hegiva sig; till polisvaktkontoret och anmäla saken. Under ti-
den föres den verkligen Andersson, som anhållits för att han på öppen
gata avtagit sina. skor, till samma polisvaktkontor.

Slutligen kommer fru Andersson i sin tur till polisvaktkontoret för
att fråga. efter sin make. Döm om hennes förvåning, då man till henne
utldmnsr två. herrar Andersson, både den riktige och den falske

I." ELEKTRISK VENTILATION. "W
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. :i a: a: :r Berusade personer äga ej tillträda

Rrsfklassig musik av fröken Signe Björklund.
ENTRE: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

llàll lill ändring av programmet lörbehållas. Biljetter gälla endast lill den löreslällningöe köpas.

s  .ilsfun a- Biografen

. ...H-...HH ...w.,u...m.......m.-

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain