#7480: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Frerlags-, Lördags- och helgdagsaltnar kl. 6-10 e. in.,
Sön- och heledagar kl. 1-3, äl--Å-åloch 6- -l0 e. m.

Program lr. 0. m. Onsdagen den 14 Dec. t. 0. ni. Fredagen den Id Dee. 1910.

  

   

 
 

  

Berusade personer äga ej tillträde.

 

,. Al Q XX IP .03 i
for rie rr in i i f
1. jr  VINll n O j .1)
henna. bild visar en serie av synnerligen lleil därpå följande serien gör anlqàdm..,.n

vackra vyer frän den nedan äldsta tiden kända
egyptiska floden Nilen.

I början av bilden ha vi tillfälle ne en stor
dubbeldäckad turistangares. avgång. Sedan upp-
rullas för åskådarens blickar en tilltalande tablå.
utvisande infödingar förrättamle-1 bön pä stran-
den. under det att andra hämta vatten frän flo-
den.

 
  

Detta är ett mycket var-kert drama. fint to-
,tograferat och med passande. färgton. A En
farmarhetare, en krympling. hyser. en hopplös
passion för farmarens (lotter. vilken ofta skyd-
dar hon-om mot de andra arbetarna. vilka håna

hans l-yte. - Han finner hennes halsduk och
gömmer den. närmast hjärtat. - Två av arbe-

tarna. äro avskedad-e, och den 1put-kelryggig-e rä-
karl fa höra dem göra. upp en komplott för att

  

 

l flodens större hamnplat-ser.

 

 

 

illustrera

förtrogen med det rörelsefulla livet vid en av
Här ligga en mänle
flodångare, och vi bliva. även i. tillfälle att iakt-
taga manövreringen av en av dessa flodbätar.

Därpå äro vi i tillfälle attI lära känna. det
ytterst primitival tillvägag-änssättet vid konst-
ln-nvattning-en. lle i slutet av bilden före-
kommande mänskensvyerna föra äskadaren helt
och hållet till Faraonernas oeh pymrmidernas
land.

 

 Den puckelryggiges hemlighet. 1I

hämnas på. farmaren. Han ser (le-m tända pa
en höstaek. Och då. han försöker hindra dem
därifrån. stöter en av dem häftig-t till honom
med en lie. och när hjälp kommer. finner man
honom ligg-ande medvetslös. Han bären in i
huset, där han give-.r upp andan. likväl irek-e förr-
än den gömda halsduken blivit funnen av flic-
kan. som .fattar dess betydelse.

 Tillfälle-:rt gör hilhugrgaren.

.". Mycket rolig bild. I.-

 

  -..1 - - -

TJ Q

illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt, kolorcradc akioptiikonplàtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa. sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det; populäraste bio-
graferna visa, emedan sist-.a skioptikonplåten visar Sångens refräng i vilket publiken skall instämma..

Jfärasfe John, skynda dig kom!

.lust- Isom himlen börjaq mulna. och som askan
hördes ga.
Saga; Mister John komma i gäng.
Och han fick nät-t ooh jämt passera änkan .loha-
sons port förbi.
Förr-h ett, tu, tre; - .regnet öst-e ner.
Änkan Hatt uti sitt fönster. då bon sag-"en fra
förbi
som det nu var skottar, gav hon till ett
.li-tet skrir.
Ueh hon tog sin sichal i hast och löpte ut för
trappan ner.
"Kära John. kom in. jag ber.

(loh

Uch hon ropte :

"Nej, förr nia. det" regna smänpik". svarte -lohnte
med ett Skratt

Vid Jupiter. Jag" stannar här.

Tror du. att Mister John, han tänker uppa bröl-
lop, kanske. vhu?

Da tar du tel. - ja du. gör. min Själ.

"Kai-a. söta vännen min, ack låt mig- théet få.
sätta på l"

Så ropte änkan. när hon såg, att Jolin hair vil-
le grå.

tfleh nu blev det visat för kallt, för John han
genast vände. om.

Ropte: "Älsklingern säg om det där igen".

Pil-frångi "Aelg käraq John. skynda. dig kom. käraste John.
Kom och stanna. här, tills sol det blir igen.
En kopp thé jag koka vill
Som för oss båda räcker till.
Vi sitta skall tillsamman,
Dricka. thé m-edr fröjd Ochl g-ammran.
Ack vänn-en min. - Ifràn mitt sina"
Friden flytt. allt-sein jag såg dig gå förbi.
Du måV bli min man. ty jag ej als-ka kan 11-3711 annI
Ack, kära John. skynda dig" kom, käraste Jolin.

 Publiken uppmanas att instämma i relriingon. 

 

I." Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.

m- Ej att förväxla med grammofon.

 

 

eller

...1 Lejonbrudon. :-

 

Glänsande prakt från

kung Ninios dagar.

 

 

Hundratals personer

deltaga.

 

 

 

 

 

Kung Ninio är trött pä de nöjen hair har och
vill därför skatta sig,y nya. llfr en spatsertur fiir
han syn pä den vackra Jung-frn Ester. och be-
fall-er sina lsoldater att föra henne till honom.
his-ters vän -losef blir slag-en till marken. or-h in-
för hans ögon bortföra soldaterna henne. Hon
föres- till konung-en, som xLrör allt för att. behag-.r
henne. Han bjuder henne alla sina. skatter.
blott: hon vill, bliva. hans. m-en hon är stfmdaktig.
ltlriin en balkong,r visar han henn-e- alla Iaina bär-
lig-heter och säg-rer. att han vill dela allt detta
r-:etli henne. men äter får han avslag: Detta blott
ökar hans kärlek. Mot sin vilja krönes" hon till

 

 

 

 

drottning". Hon smyekas med juveler och får
plats vid konung-ens sida. Men Enter frigör sig
ur kung" Ninios fanlntagl,I och kastar kronan. o-ch
alla smycken för hans fötter. I vredenmotl be-
faller han. att hon skall. kantas i l-ejonburen.
Men här sker ett underverk. I stället. för att
överfulla Ester. stryk-er sigI lejonen vänligt mot
henne. Folket. som har strömmat till, s-er detta
och tro att det är ett tecken från himmelen. De
resa sig: upp mot kung-en och lyckan åstadkomma
den läng-na -lungfruns befrielse. Mein då folket
vill störta sig" över honom. förevarazrl hon honom.

 en lycklige 

I.. Sprudlande humor. I."

Förstklassig pianomu-sik.

ENTRli: lista logeplats 50 öre, Bidra (110 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre,
2zclra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timma-rs barnföroställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.

Entré:

l0 öre för bara och 25 öre for äldre.
Rikstel.. l5tl.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

WH- ltytt program Lördagen. den 17 December.

 

 

 

 

 
  
  
 
  
  
   
 

Tohaksrdkning i lokalen förbjuden.

 

Tr.-Å.-E. Folket. Eskillhmu-

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain