#7479: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

W Alltid absolut de senaste nyheterna à området. W

vid pianot: PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. den

[AA-...AAA

l
(L

jubileum

En av veckans nyheter.

Intressant nyhet från vår grannstad.

12 t. o. m. den 14- Dec.

i Örebro.

 

 

.i

ungliua Svea Tränukàrs 25-àrs

 

t

 

Amerikansk film.

 

 

t
t
t
t
t

Moi-broderns testamente brytes, och det vi-
sar sig, att hans unga systerdotter, den unga,
vackra Louise. får ärval all hans egendom mot
villkor, att hon arbetar som mjölkerska på lan-
det under ett års tid. Testamentet  originellt,
men Louise beslut-ar sig för att uppfylla dess
innehållI till punkt och pricka, skaffar .sig ute
på landet hos snälla människor anställning .som
mjölkerska och finner sitt nya. friluftsliv förtju-

sande.
Granngården hyser inom sina väggar en
giktbruten. gammal. man med sin bortskämda

son, Charles, som ofta drabbas av faderns vre-
de för sin lättsinniga slnildsättning.

En dag, då, llouise återvänder till gården,
får Charles se henne och frapperas av hennes
skönhet. Så mjölkersk-.t .hon är, ber Charles
ridderligt att få bära mjölkspäunerna.. De sam-
manträffa ofta. och förstå snart, att de icke kun-
na leva utan varandra.

Vid ett tillfälle, då de sitta i ömt samspråk,
överraskas de av en gammal sladdertaut, som i

Witogr-af 8: Comp.

. Miilkilickans roman.

Vad det originella testamentet ledde tili.

lika släktförbiudelser Vill den gamle icke veta
av, utan rusar ut, glömmande såväl gikt som
värdighet. .Under tiden blir den lilla mjölkflic-
kan, som hittills .sorgfälligt dolt sin verkliga
samhällsställning, med ring bunden vid Charles.
som i. grund och botten är en präktig pojke fast
litet oförständig. Faderns vrede .skrämmer icke
de unga, som besluta sig för att spela den gamle
ett spratt.

Louises förmyndare, som kommer på besök,
invigfes i hemligheten och den ung-.r flickan blir
under .sin verkliga samhälleställning presenterad
Fför Charles far. Denne igenkänner i den ele-
ganta damen icke den enkla mjölkfli-ckan, utan
hälsar henne hjärtligt välkommen. med den out-
talade tanken. att det vore en hustru för (lhar-
les det. llnder det fadern för ett ögonblick vän-
der sig bort., förvandlar sig Louise åter till mjöl-
kerska och står med sitt spann på armen. Det
blir några ögonblicks förvirring, men snart be-
griper gubben hur det hänger ihop och har lika

 

vild fart springer åstad" till Charles far för att
berätta, att sonen älskar en - mjölkerska. Dy-

 

roligt som de övriga. Och så blir det stor för-
soning och glädjepochsnäfrf-sl " - " 
ju allt gott.

En väl iscensatt, vacker och intressant kärlekshistoria.

p  
i
l
i
i
i

 

 

S. A. P. F.

t
t

l792

Sensationell expressnyhet!

 

S. A. P. F.

3. Den dädsdämdes ilykl.

Historisk episod, rekonstruerad av Georg Gain.

En mera storslagen och spännande bild än
"Den dödsdömdes flykt" har väl sällan blivit
sedd. Man formligen fängslas av innehållet,

lskall all strid för friheten, all uppoffring vara
förgäves eller skall guillotinen bliva lurad på sitt
offer? äro frågor som ständigt korsa ens tanke-

ögonen omkring omgivningen, ett språng, ett
fruktansvärt språng, som skall bringa honom

liv eller död, eller ock i nya förföljares armar,
och han är utom deras räckvidd, men endast för
en minut eller två., sedan skolaV de likt ett kop-
pel hundar åter vara där. - Kvinnal hav för-
harmande med mig, göm mig, endast för e-u
minut, tänk på din egen son, överantvarda migI

icke at förföljer-nal - ltörd av hans tårar ooh
ungdomliga skönhet gömmer hon honom, trotsar

De

döden för honom. - Men vad nytt-ar det.

 

 

 

gäng. Då, en tum från friheten, blir han upp- söka honom redan. och åter må. han fly. Icke
täckt, han ser dödens alla. fasor framför sig, hä- Jförr än han har nätt gränsen, gränsen mellan
nan-de och triumfcrande1 ansikten se ner på. ho- Frankrike och Tyskland, är hanv fri. Det ar
nom. De domnade livsln-afterna vakna. upp, sö- långt, långt dit - -- - - - - - -
kande efter en fristad irra de nu återigen klara - - - - - - - - -
I o I K g
Vackra sjö- och landscenerier.
Vi befinna oss ombord på. den stora, elegan-l staden hesetts, fortsättes färden mot söder.

ta passagerareångaren ute. på. Atlantiska ocea-
nens oroligaY vågor. Passagerarna roa sig på.
bästa sätt ombord, medan fartyget styr hän mot
det rika landet där nere i Afrika. Runt om-
kring synes endast havet, vars enformlghet av-
brytes av passerande fartyg.

Så. göra vi besök 1 Dakar, den befästa hamn-
Senegal, på södra
1
.Sedan den

staden i franska kolonien
kusten av Kap Ver-des halvö.

038.!

vackra

4 me-dryckcs och plötsligt är man ett medl flyk-
tingen. Man deltager i hans flykt, darrar för
förföljarne, och omedvetet spännes nerverna då
.man gäng pä. gång står ansikte mot ansikte med
fienden. Skall han genomskåda min förklädii-.NL

Intressanta motiv från

Snart få vi i sikt-e Pierre Leone, en osund kust-
sträckniug i Övre Guinea från Kap Verde till
Kap Messurado, och göra som hastigast en titt
på kolonien Sierra Leone. Här stiga vi på tå-
get och göra. en tur till det inre av landet, ettl
av världens pä samma gäng yppigaste och osun-
daste trakter. Och  gå vi äter ombord för att
nå målet för vär resa.

de trakter där den världsberömda upptäckts-
sin forskning efter Emin Pascha, och som hela

oerhörd uppmärksamhet.

 

 

resanden Stanley passerade efter
den civiliserade världen följde med

4 5.
Hans får av en okynnig pojke klådpulver

på halsen och företager sig under pulvrets in-
verkan de vansinnigast saker. Hustrun och

 

 

.vvva

Kådpulvret.

Skrattpiller.

 

svär-modern befria honom till sist från klådan
genom att giva honom ett grundlig kok stryk.
Han kysser av tacksamhet sin - svärmor.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25
50 öre.

öre, barn resp. 25 och 15 öre.

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Flytt program Torsdagen den 15 December.

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket 1910.

Reserverad plats
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain