#7478: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. l---3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program ir. o. rn. Lördagen den 10 Dee. t. o. m. Tisdagen den 13 Dee. 19l0.

 

 

 

 

.. Fran dröm iill verklighet.

En ung bondflicka lägger sig till vila. i en
hövolm, under sömnen drömmer hon att hon är
ute pä bröllopsresa. Resan går genom ett under-
bart vackert landskap, omväxlande på järnväg

och ängbåt, vi bliva. i tillfälle att se vackra. vyer
frän Laga, Maggiore, Stresa, ön Pescatori, Bav-e-
na, Pollonza m. il. platser.

En hänför-rande vacker bild.

P-----i---l

.. Rösträiiskvinnor och innnhanrlskiolar.

Skämt.

 

1:sta serien av American Presentationsprogram.

 

 

 

 

Uteslutande omfattande konsttilm

från världerns båda bästa lilmiirmor

JVmeric-an Vl"fegraph Comp. och fmerican Biograph Comp.

Detta program är ej blott veckans bästa utan
det bästa som någonsin visats i Eskilstuna.

Konsh-tilm.

fmerican Vifazraaà Come.

M

LYCKGIIJULET.

Dramatiskt skådespel.

Det  ett skådespel från det moderna affärs-I
livet, som här visas, en inblick i den högt. spända
atmosfer, vari en nutidens köpman lever sitt. liv,
på. lyckohjul-ets och .spelhjulets topp, det hjul,
.som kan bringa den stora vinsten, men också
kan slungay .sin man ned i avgrunden, i en bråk-
del av den tid, vari en Börs varje dag håller si-
na portar öppna.

Mr Franck är en stor modern köpman - väl
även e-j så. litet av en djärv börsspekulant. Hans
affär tycke-s vara grundmurad och dä vi första
gängen möta. honom, sitter han sorglös och mun-
tert på. terassen till ett stort badhotell, varest
han håller semester efter arbetets ansträngnin-
gar. Han gör här tillfälligtvis bekantskap med
en ung Nevvyorkdam, vilken likaledes tillbringar
säsongen vid badstället, i sällskap med sin gam-
le fader, en rik rentier. De båda unga. fatta
snart tycke för varandra, ett tillfälle, var-under
Franck får tillfälle visa sitt mod och rädda den
garnles liv, knyta dem ännu närmare samman.
Endast. det avgörande ordet från Francks mun
fattas, då plötsligt helt oväntat ett allarmerande
telegram frän hans kontorsrchef kallar honom till
Newyork. Börssisterna hava fullständigt vunnit
öv-erhand på marknaden och Franck stär inför en
hotande ruin. Han hinner nätt och jämt taga
avsked med den .som helt vunnit hans hjärta. och
dagen efter se vi honom i hans kontor, förkros-
sad och tillint-etgjord. genom sina. spekulationers
sammanstörtande, en ruinerad man, som ej ser
någon utväg till räddning, ur det kaos i vilket.
han befinner sig.

I sin förtvivlan .ser han endast en utväg ur
sin förtvivlade ställning, döden för egen hand.

Han sitter vid sitt skrivbord med re-volvern
i handen. Hans förflutna liv, med. all (less ly-c-
ka och alla glada timmar, glider i dessa sekun-

 

 

 

sxsxx
tax-xva

.xxxx
x

un

fx

 

der förbi hans ögon, men nu är det mörker om
h-onom. Han lyfter revolvern och känner dess
kalla mynning mot sin tinning, då... ringer det
plötsligt i. telefonen och han släpper vapnet. Det
är hon, hans älskad-e, som kallar honom, med ett
par kärleksfulla ord sliter hon honom ur dödens
famn och kallar honom tillbaka till livet. Han
beslutar att ännu en gång se henne, ännu en
gång trycka henne till sitt- bröst och höra ljudet
av hennes kära stämma. Han gär till henne,
träffar henne i hennes hem och erfar till .sin över-
raskning att hon redan vet att han är ruiner-ad.
Öppet och ärligt meddelar han henne nu allt.
Och i-en älsklig, fint tecknad och glänsande spe-
lad scen, räcker hon honom hjälpen, lovar honom
att trots allt. bliva hans hustru och stå vid hans
sida i det liv han ej har lov att själv förkorta,
och bakom den. trofasta präktiga. flickan skymtar
man fadern, den rike rentireren, vars bankkonto
nog är tillräckligt till att därav bygga upp en. ny
firma. Franck ur ruinerna i stället för den gamla
som sjönk i. spillror.

 

 

.. Illustrerad sång.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på. alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

"Mammas gris".

Rent rysliga. se ut.

Å dom tror, jag är rädd,
För jag är bättre klädd,
Å. ser lin och näpen ut.
Ingen vill med mig leka,
Blott för att jag ej är en
Men vad skulle det göra,
Om blott jag slapp höra
Att Joel sa, som dom!

Alla gossar och flickor som bo på vår gata 

vilding likt dom.

Mammas gris!

Refräng:

Vänta bara tills jag blir sä stor som min mamma,
Så. skall ni allt få. se,

Att de gossarna nog ska få1 ångra.

De säga, att "mammas gris" jag äf.

Flickorna. de små ilskas

Av avund, och tril-skas

För bättre klädd  är.

Men att Joel mig hånar,

Mig riktigt förvånar,

Och rysligt svårt det är!

Mammas gris I

För allt är du rädd och törs ingenting;
Ej hoppa snöre för hårets skull,
Ej klättra i träden för klädernas skull.

Mammas gris!
Du flyr som en katt

När man säger "schasi

Visst näpen är du,
Uch vacker, men ha!

Mammas gris!

7

"En säln mammas gris! gris!

Publiken uppmanas att instämma i ren-ängenå

W Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.
M- Ei att förväxla med grammofon.

 

5. Fabian på råttjakt..

En genomrollg bild.

 

En uppvisning av en samling små. i den be- I

hagliga åldern av 2- ooh 3 år ända upp till 9 och
10. I denna samling finnes många olika typer

6.

 

 

O
S m a .
representerade, glada sorglösa barn .och trumpna

och grubblande i riskaste omväxling.
En säregen films, värd allt beaktande.

En studie, som är av intresse för alla.

. Deilönarsioaiiroklamera.

Söndag. Harry får ej fria, ty söndag skall vara I
vilodag.

Måndag. En idé. Här skall reklam-eras.
Brevet. Älskade Mabel, Mabel! Du

skall på alla veckans dagar få se att jag
älskar dig, pà. lördag kommer jag!

ri

 

Tisdag. Konfekten med stämpeln: "Älskade
Mabel, vill du gifta dig med mig?
Harry."
Onsdag. Mera reklam.
Torsdag. Åter reklam.

Fredag. Överallt reklam.
Lördag. Besök och svar: jKia, älskade Harry!

Mabel."

 

Borusade personer äga e] lilllrärle.

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, 2:dra d:o 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre,
22dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

1-3 o. 3-5 e. m.
äldre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl.
10 öre för barn och 25 öre för

 llikstel.

Entré :

l50.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

W.- llytt program Onsdagen den 14 December. W

Eskilstuna, 1v.-A.-B. Folke: 1910"

 

Tohaksrökning i lokalen förbjuden.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain