#7471: Stora Biografen

få

 

4 cARELiicATAN 4. i

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och hclgdagsaftnar kl. 6-10 c.m.,
Sön- och helgdagar kl. 1- -3, 3-5 och 6--10 c. m.

Program ir. 0. m. Lördagen den 3 Dec. i. o. m. Tisdagen den 6 Dec. 1910.

  
 
   

 
 

  

Några scener från Indien visande dess folkliv och natur. Vi bevittna även en krokodiljakt.
Några infödingar bemäktiga sig en kolossal krokodil som de hemföra 1 sin för ändamalet med-
förda båt. En bild av största intresse från underlandet indien.

   
  

  

. Det elektriska huset

eller

Nyttan av att hava en elektrisk betjänt.
i M- Urkomisk. "W -

  
  
 
 

 
   
 

i. ,. , .lf-1;

  

Om våren, knoippningstiden, är "Amor" fli- att resa. bort till någon långt avlägsen plats. In-
tigast sysselsatt. Då. utandas .blommorna ro- nan! han reser, skriver han följande biljett till
mantik, fåglarna sjunga jublande sina kärleks- Steve: "Hon älskar dig, och min kärlek till hen-
sånlger och landskap-et klätt. i all sin blom- ne är sä stor, att jag endast vill hennes bastal .
sterprakt.. , Steve visar biljetten för Mabel, vsom blir alldeles

Det var i denna årstid, som Mabel kom till förkrossad över följd-erna av hennes koketteri,
sin onkel Zekes. farm. - Henry och Steve, ty hon älskar Henry innerligt. Men nu är det
tvenne farmarbetaire, äro trofasta vänner, dä de för sent att ångra., ty ingen. vet., vartI Henry
hava tillbringat sina ynglingaär tillsammans på rest. Han har fått plats på.. en. långt därrfran av-
onkel Zekes farm. De- hava aldrig känt. någon lägsen fabrik, och medan hans tankar ständigt
annan kärlek än broderskärlek, förräny den. dag gå till Mabel, hör han aldrig något från henne.
då. die möta Mabel, dä de båda bliva allvarligt En tid därefter samtycker Mabel att. bliva Ste-
förälskade. De skynda båda till sina. rum för att ves hustru och gifta sig. Steve är en god make,
riktigt "pynta" sig för att göra: ett fördelaktigt och Mabel. har .nuclärt .sig att älska ihonom. I
intryck pä onkel Zeke-s förtjusande brorsdotter. Efter att. flera ar ha arbetat Dstrangt, gripes
Hon föredrager tydligeni Henry, och Steve böjer Henry av en längtan att aterse. sitt 
sig under det oundvikliga, då. de båda männens hem. Han vagar icke hoppas - men... Naval,
vänskap är alltför trofast för att. lida. någon .ska- han. beslutar sig för att fara, och nar han nar-
da därav. mar .sig farmen möter han Mabel, Steve och de.-

Henry .gör allt för att beliaiga Mabel, bl. ras lilla barn. Hälsningarna. äro först litet
skänker han henne ett halsband. En dag, då. tryckta, men därefter blir Henry med all hjärt-
de båda äro ute och promenera., ritar Mabel med lighet bjuden till deras hem. Men han avbpjer
en käpp i sanden ordet "kärlek", men Henry inbjudningen med den ursäkten, att han mast-e
kan; icke stava det ordentligt utan uttyder det skynda sig för att hinna med taget.o Forst kan:
som Ulycka". Mabel låtsas nu. bliva ond över ner Mabelsmärta. och ang=er,nme-ii da hon ser pa
hans dumhet, och lämnar honom, funderande sin godhjärtade make och pa. deras lilla barn,
över orsaken till hennes vrede. Sedan vill hon förstår hon., att detta är den rättar lyckan. Steve
göra honom svartsjuk och kolk-etteralr med Steve. har strävat att göra henne lycklig, och har lyc-
Men. Henry tager detta för allvar o-ch besluter kat-s.

  
   
    
  
   
  
  
  
  

 
   

   
  

 
  
  
   
   
  

 

 

  

.. - I s "

Vad Tusenskönan sade.

I o Illustrerad usång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sang. Dessa sanger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

  

  
 

  

  
  

I en park en flicka- syns

helt all-ena gå.

Ochv hon viskar tyst

till de blommor små.,

Och i. ögat tårar stå,

då honl frågar så:

"Har han mig ej mera kär?

månn, hans kärlek slocknad är?" ,

Baseline:

Sägen mig i blommor små.
som så. tyst på. marken stå,

är min älskling trogen än?

är han trogen sin.y hjärtevän?
Nu min hemlighet i veten,

ack, nu given mig Edert svar!
"Han evigt dig tillhörerl"
Blommornas svar det var.

EPubliken uppmanas att instämma i reträngen.:
M" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.
M" Ej att förväxla med grammofon.

5. ---=- Vornpör. ...DT

En vacker och tilltalande bild.

Flicka. du ej .sörja mä!

räkna om igen.

Du kan. lita på,

vad- de säga. sein.

Och ett leende hon nu

uti blicken har.

HDig han älskar, .se-r du jul"
i Det var tusenskönan s svar.

  
  
   
  
  

 
    
   
  
   
   

   
 

  

.. e

Herr qLedig blir allt äldre och äldre, men I på samma gång .rasande och förlägen. Louise
har ännu inte kommit på den: tanken att gifta .smäller förstulet. Blott med möda kan han. re-
sig. Hans Marianne sköter honom förträffligt, parera skadan.

 

  

il gi si.

 

  

och sörjer med rörande tillgivenhet för hans tim- l Men. det skall komma något ännu värre.
liga. väl. - Men .en .egen hustru är dock något Medan herr L. sitter med Louise på en bänk och
helt annat. Herr Ledig kommer till slut på. den talar om sin stora kärlek, .spinner Marianne vi-
tanken. och beslutar att gifta sig. Han har dare .på sina .skändliga planer. Hon ger en. tig-
snart funnit. föremålet för sin kärlek. Hans till- .gare ett par groschen för att han skall uppsöka
bredda har en dan skickat honom sitt fotografi herr L. och hälsa. på honom .som på en garmmal
med en biljett, vari hon stämmer möte med ho- bekant. Medl nöje gär denne in därpå., och snart
nom i parken. kl. 2. Man kain lätt tänka .sig hur se vi. honom vänskapligt närma: sig paret. Han
lycklig han skall varar. Vid kadfebordet. kysser sätter sig bredvid honom på. bänken., klappar ho-
lian äter och äter bilden. och biljetten och män- nom kamratlikt .på axeln och börjar även visa
ker icke, att Mariann-e närmar sig.. Int-et ont .sig förtrolig mot den unga; damen, så att denna
aiiande kommer hon fram- för att hälla i kaffe till herr Lzs 1försklräck-els-e lämnar bänken. Herr
åt sin husbonde, då. henne-s. blick faller pä den L. följer dockV efter.
kyssande friaren och hans bild. Hon studsar, Emellertid har Marianne under tiden mött
hennes knän börja darra, hon blir nästan van- en väninna, och även denna. mäste hjälpa hen-
mäktig. Hon förstår, att han vill undan-draga ne. Naturligtvis går hon in därpå, och äter
sig. hennes vård och omsorg och .gifta sig. Hon blir paret stört. Som gammal. bekant. hälsar hon
måste förhindra detta, men hur. Jo, genom att på herr Ledig och till slut dra-ger ho-n, trots hans
.göra honom löjlig för hans kär-estai. Idén är god ivriga protester, honom intill sig. Louise, till
och hon skridler genast till verket. den yttersta grad förtörnad på den efterhängsna
Hon kommer att tänikai pä herr Ledigs kala. personen, iitrymm-er platsen, och den olycklige
hjässai och hans lösperuk. I .stället för att göra älskaren följer äter efter henne.
cylindern riktigt fin till hans rend-ez-vous, slmörj- Men ännu är det int-e slut. En skara- barn,
de hon den inuti med lim och dessutom strör hon vilka. leka i. närheten hälsa plötsligt herr L. un-
klipulv-er i hans rock. Den lycklige frianen der jubelskriet JJPappa". Han försök-er värjaI
märker ingenting utan. tager på sig hatten. och sig, men barnen hänga sig fast om hans hal-s
rocken. och släppa honom ej. Detta är för mycket för
Louise väntar i. parken på. .sin tillkommande. Louise. Hon- gär. Nu får han roa sig med bar-
Där kommer ock-sä herr L. Men han känner sig nen på egen han-d.
mycket. obehaglig till mods. Överallt påJ krop- Bedrövad återvänder friaren hem, där Mae
pen sticker och biter det och han vet inte hur rianne mottager honom kärleksfullt. Hon vet
han skall bära sig ät. Men. ändock glänser hans att värdera. hans smärta och försenad? genom
ögon, då han ser den hulda flickan. Han- -skyn- allehanda läckerheter uppger herr L. Igifter-måls-
dar fram till henne. Men du mild-e så obehag- planerna.. Vem kan vara gladare än Marianne,
ligt. Peruken stannar kvar i hatten. Han blir lr som förblir den oinskränkta- härskarinnaii.

  

  
   
   
  
  
  
   
   
  
  
 
   
   
   
   
 
   
  

 

 

  

 
 

. Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre, thra dio 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
szra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars I barnforeställning kl. 1-3 o. 3-5 c. m.
Entré: l0 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ei tillträde. - Hikstel. l50. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 7 December. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskllstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain