#7467: Eskilstunabiografen

PLokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång irän ltareliig. (snett emot Hldnnset).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. 6-l0 e. m. Sön- oob Helgdagar från 2-5, ö-tli e. m. med början varje bet timme

OBSJ Alltid först med de

senaste nyheterna, 085.!

Program fr, o. m. 25 t. o. m. 28 November 1910.

För att bereda tillfälle att se de

, . Pang

vi att ännu några dagar visa

senaste varidsnyheterna komma

e Journal nr 84: 

80111

W EX TRANUMMER. W

 

 

KONSTFILIVII

 

 

2. MÅLAREN

j? v Jfrmand JYunés.

KONSTFILIVI!

 

 

I uPPTnÄnANDn

Herr Paul Frank  .
Fröken Amelie l)iéterlo.-..-...,.--

Å Bernard Roussier är en stackars fattig må-
lare med rika anlag ooh med lovande framtid.
En utställning av åtskilliga, rätt framstående
konstverk av hans hand, har haft till följd, att
han av en ung, förtjusande "stjärna" - i vilken
han inom parentes. -s-agt är blixt kär -- fått i upp-

. drag att måla hennes1 porträtt. En julnaitt finna
vi Bernard R-oussier dyster ooh med tom mage
sorgset tänkande på sin ungdoms glada, julhögti-
der. Till minne av denna lyckliga tid gör han
ännu en gång som han brukade: göra som barn,
han ställer sina skor it kakelugneu..

 

J U Le
Målaren.

Skådespelerskan.

Så beger han sig ut på de rikt upplysta gu-
torna- och går förbi. de stora restaurang-erna, vil-
ka sprida en härlig doft? av finaL anrättningar, och
förbi de mångul skylt-fönstren med utsökta .rät-
ter. Den unge målaren flyr för att undgå fre-
stelse-took träd-er sorgsen in i sittt rum.. Men i
hans frånvaro har julens tomte utfört ett under-
verk otoh till .sin grånslösa fönvåning finner han
sina. rymliga skor upptagna atv den strålande
"stjäl-nan", som, annan-de hans hemlig-at läng-
tan och hans olyckliga belägenhet, likt en god
fé kommit för att hålla julvaka med sin beundra-
re ooh för att uppfyllay ha-ns käraste önskningar.

Vacker och stämningsfull.

 

 

QQ)

Q

3.

sme skor.

Kemisk scen av Max .Cina-ler.

Max vill behaga sin fästmö och till den :in-[vis uppsnappar husets pudel, Hédor, inför-mörkt

dan inköper han ett pair högeleganta sko-r, i vil-
ka han efter mångfaldiga ansträngningar lycka-.s
placera 4sin-.it fortkomstlledamöter. Men knappt
hunuen halvvägs, måste han avtaga den enat
skon, som verkligen plågar honom alltför svårt.
Först omedelbart före inträdet hos fästmön på-
tager han åter den. fördömda skon.

Under .middagens lopp avtager Max ånyo sin
sko för att skaffat sig någon lindring. Olyckligt-

skon ooh börjar leka med densamma. Efter mål-
tiden .söker den förtvivlade unge mannen att
sågott sig göra låter uppnå salongen utan sko
på Wen-a foten. Plötsligt störtar Hédor in, bärande i
skon i sitt gap. Tablå! Upptäokt blir den
stackars Max förjagad ur huset och ur .sin fäst-
mös hjärtat allt detta för att hanbvelat tävla
med Askungen. "

 

Äkta skrlattpllller!

 

. En resa Kris iania-Newyork 1-1

i stark storm.

En bild av stor sevärdhet, som bör

ses av alla.

 

 

Konstlilm.

 

Kons ffilm.

 

.. Prinsessan Tarakanowa o
och drottning Katarina II.

Kisfdriskt drama.

Prinsessan Tarakanowa var en äventyrerska,
som under Katarina. Ilzs regering utgav sig för
att vara dotter till Elisabeth Pet-rowna., föregi-
vande sig halva blivit i hemlighet uppfostratd i
Sibirien, detta allt i avsikt att göra gällande si-
na anspråk på Rysslands kejsartro-n.

Fast besluten att låta henne försvinna, upp- och inneslöts .i Peter-Pauls-fästningen,

 

 

UPPTRÄDANDn

Fru Likoulina från Kieffe ITeater 
Fru Pogorielskaia från Ziminateatern ................ -.

Prinsessan illaraknnowa.
Katarina ll.

till Piza, varelst åventyrerskant då vistades. Han
bemött-e henne med all den riktning, som till-
kommer en tronpret-endent, lyckades vinna. hen-
nes förtroende och förmådde henne .slutligen att
gå ombord på ett av hans fartyg. I

Hon fördes nu öglonbliokligen till Ryssland,
varest

drog Katarina II detta beslutas verkställande åt hon förgileks år 1775 till följd av en översväm-
Orlov. I spetsen för en -eskader avseglade Orlov ning av den cell, i vilken hon hölls inspärrad.

Detta drama är diet mest storslagna.

Spännande handlling!

Briljant iseensättning!

 

 

.En hnnd som laskbatn. ..

I Kalas-salt komiskt.

Agapetus Petteeri-stl har en syster, som
uppfostrar sin-.1 barn, två gossar, mitti ett sann-
skyldigt menageri, hundar, katter, ulpor, pape-
gojor etc.

Farbror Agatpetus, som älskar lugnet och
ensamheten tröttnar på att. leva tillsammans
med sin syster och beger sig bort med sin. (lotter
Lucia för att sökal en bostad på annat håll.

Händer sig så, att kusin Jakob i. hemlighet
medför åt sin kusin Luoial en1 förtjusande liten
hundvalp. Den-ne fyrfotad-e bébé uppfödes med

omsorg, liggande i. sin vegen lillal vagga.. Det är

 

 

mitt under Lucias .moder-liga bestyr, som hennes

fåstmun. ajpotekar-en Jonsson, överraskar den
unga flickan. Huji-u, utropar han harmset,
har den kvinna, som man tillåmnar-mig, redan
ett barn l? Han drar sig så tillbaka med värdig-
het till stor förinöjelse för Lucia, som för sin fa-

 

der föreställer .sin senaste inatckondering. Allt
får nu sin. förklaring. Ovädret a-vvårjes, och
Lucial kommer att. gifta .sig med sin kusin. Bå-

da komma-nu altt förena sina. ansträngningar för
att på bästa sätt uppföda sin skyddsling, vilken
de halva4 att talcka för .sin lycka.

 

p EE" ELEKTRISK VENTILATION. "w
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande törbjndes. e: e: e: :e Bernsade personer äga ej. tillträde
försfklassig musik av fröken Signe Björklund. i i

EHTRö: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

Nytt program Tisdagen den  lbiovernioer.y

Eskilstuna. Tr.-A.-B. .Folk-et 1910

Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain