#7463: Svenska Biografteatern

.- "r - a... .. -..www-m...- .4 .vw-M...me ...WW-e- .s .s

 

 

Templarordeiis stora eleganta
se hörsel, Kungsgatan 36 se

 

 

 

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

W Alltid absolut de senaste nyheterna å området. W
vid planer.- PRo rus Ä sr, UND.

Program fr. o. m. 21 t. o. m. 28 Nov.

 

En nyhet inom kinematografiens område.

 

Högst originell och intressant film.

    

.. Bland Singaleser ut. jätteeleiamer.

Från Geylons brända dalar.

Det rlever mellan två. och tre miljoner singaleser på den brittiska ön Ceylon i Indiska
havet. Singaleserna äro i allmänhet smäväxta med fina regelbundna drag. Särskilt äro kvin-
norna ofta anmärkningsvärt vackra. Hyn växlar mellan ljusbrunt och -olivfärg till svart. Det
kvinnliga yttre motsvaras av en vek karaktär, som dock ej alldeles saknar krigiska drag. Vår
bild lämnar en god föreställning om detta intelligenta folk, och vi se dem under skilda för-
hållanden hemma och ute.

"Heliga" elefanten finnes där också, och det är särdeles intressant att betrakta de klum-
piga men kloka djuren. Särskilt i Bodens ljumma vatten synas de njuta av tillvaron i fulla drag.

Intressanta bilder från fjärran värdsdel.

 

 

Äter en stor nyhet från Amerika.

3. En unalurig hus ru.

God - försmådd, dålig - tlllbedd eller för mycket ljus.

 

Den unge kemisten Frank Roger, älskas av en älsklig, enkel och huslig flicka, Maria R.,
men föredrager hennes vackrare syster Elsa, ehuru honär elak, fåfäng och nöjeslysten, och
gifter sig med henne. Maria sörjer häröver, men böjer sig för ödet och lider i tysthet. Efter
brölloppet finna vi de nygifta i hans laboratorium, där Elsa skall hjälpa till vid experimenten.
Snart kommer emellertid en väninna och hämtar henne, och vi finna henne inom kortihennes
element, den värld där man roar sig.

Under tiden inträffar en olycka i mannens laboratorium. En explosion inträffar, och Frank
skadas så. svårt, att hanfförlerar..synen. Hans hustru kommer hem, blir för tillfället -uppskakad
över vad som skett, men sedan mannens skador Vläkts,ledsnar hon på att hälla honom
sällskap och beger sig, trots den varmhjärtade systerns föreställningar åter ut i nöjeslivet, nu
i sällskap med en tillbedjare och sedan hon lämnat sin ring efter sig.

Den blinde Frank vill träffa sin hustru, men Maria som ej vill bedröva. honom, vågar icke
omtala Elsas bortvaro, utan sätter ringen på. sitt eget finger och spelar systerns roll.

Så. hitkallas en specialist, som förklarar att Frank kan återfå. sin syn. Operationen före-
tages, men under tiden sänder Maria bud på. den pliktförgätna hustrun, och hon infinner sig
just som förbandet skall avlägsnas från ögonen. Frank reser sig i det skumma rummet, han
har fått sin syn igen! Han vill omfamna hustrun, men gripen av samvetskval träder hon ofri-
villigt ett steg tillbaka - och härvid råkar hon stöta till en fönsterlucka, så. att denna faller
ned. Ett skarpt sken träffar Franks ögon, och han blir blind på. nytt -- nu "ohjälpligt Elsa
flyr, och Frank som nu får veta vad som inträffat, inser äntligen Marias värde.

Gripande bild ur livet. I

4. Malaihy under ehh och flod.

Intressanta exotiska seenerier.

 

Det är till en ö i Indiska oceanen vi här förflyttas. Vi se en karatäristisk malajby,
som under ebben ligger högt uppe på. land, men under floden kringiiytes; husen äro därför
byggda på höga pålar. Vi se vidare huru Hske går till där nere, huru fisken behandlas, huru
infödingarna bada o. s. v. Dessa interiörer ur ett naturfolks liv äro av stort intresse och
skola säkerligen ses med stort nöje av både stora och små.

Malajerna hemma hos sig.

 

 

Lehman! Lehman! Lehman!

I.. lehman som chaufär.

Vår gamle vän .Lehman åter i farten.
Ett dråpligt muntrationsnummer.

   

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och-6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25löre, Ibarn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. 

Nytt program Torsdagen den 24 November.

Eskilstuna, Tru-A-B. Folket 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain