#7462: Stora Biografen

I 4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODEÅRNASTE OCH ELEGANTASTE BlOGRAFTEAT ER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 1--3, 3-5v och 6--10 e. m. i

Program ir. o. m. Lördagen den 19 t. o. ni. Tisdagen den 22 Nov. 1910.
I I

 

 

 

 

 

1.En tripp genom Berlin

Denna förtjusande film visar oss några av de vackraste och intressantaste partier från Tysklands
huvudstad. Vi se några av Berlins finaste gator och torg med dess rörliga trafik. Kejsar Wilhelms
monument .visas oss från alla synpunkter. Sedan fortsätta vi till en av Berlins mest berömda parker
med dess ståtliga alleer, ett annat stort monument. Fontäner utkastande sina vattenstralar,-och vackra1
blomsterplanteringar i förtjusande trädgårdar. Till slut visar bilden oss det gamla Berlin med dess
gammalmodiga byggnader och affärshus och många andra gamla partier, som i förening bilda en sam-
mansättning av de mest intagande och intressanta tavlor. I

 

 

 

2. Amarikansk expressnyhet! Garanterad ensamrätt för Stora Biografen!

 

 

Efter stora ansträngningar och kostnader har det lyc-
kats vår leverantör att för vår räkning anskaffa en film av

Mästerskapsboxaren

JACK JOHNSSON

Vinnare av världsmästerskapet i boxning i Rene Kalifornien.

I intressets centrum står för närvarande Jack Johnsson, världens mästerboxare, som i den upp-
seendeväckande kampen mot den f. d. mästaren i boxsporten, Jeffries, har vunnit en så framstående-seger.

Alla, människor äro nyfikna att lära känna den skickliga jättestarka negern, och denna bild er-
bjuder det bästa tillfälle att få se den svarte jätten. I I i I I

I en boxningskamps alla utvecklingsstadier se vi den skickliga Johnsson, hur lhan.v visar-de olika
knytnävsslagen m. m. i kamp mot en motståndare. Den svartes krafter kommer härvid till sin fulla ratt.

m Ej att förväxla med å an- W
m nan biograf visad bild. W

.. :Illustrerad sång.

Illustrerad säng visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturliv sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer-i Amerika och äro dar det populäraste blo-
graferntå visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng 1 vilket pubhken skall lnstamma. -

:dig rosen miH hjärfa bär.

Alla rosenbladen röda, av min ömma låga glöda;

Daggen uti kalken stänkt, är som av tårar
dränkt.

Ty för den jag täljt den smärta, som sig nätt
uti mitt hjärta.

Kanske blir den. dock min tröst, blott du lyss-
nar till dess röst.

 

 

 

 

 

Från en lövsal, grön och lummig, denna blomma
skön jag bröt dig.

När du bär den vid ditt bröst, ack lyss då
till dess röst!

Ty den vet mitt hjärtas saga, Vet, vem jag
till brud vill taga;

Och den stilla beder dig, evigt att tillhöra mig.

SVA 7456

Refräng: Rosen, som jag givit dig nytt, rörd av morgonens friska
kyss;
Lyss till dess röst, där tätt vid ditt bröst,
Den viskariom kärlek trogen.
Rosens doft liksom i en dröm, viskar oin kärlek så öm;
Lägger mitt hjärta vid din fot:
Dig rosen mitt hjärta bär till dig!

:Publiken uppmanas att instämma i ren-ängen:

M" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad avstora Biografteatem.
Ef" Ei att förväxla med grammofon.

att anhålla om Marmions hand.
En dag företags de båda en ridtur i en park. Marmions häst blir skrämd av någonting och rå-

B I I i d I I k I. I k k I I I
4.     e s s u l
kar i sken. För att rädda henne, griper Austin i tyglarna av hennes häst, men ramlar därvid ur sa- i

 

 

 

 

Robert Austin, en man med en ädel karaktär och stor viljekraft, en riktig selv made man, för-
älskar sig i Marmion Moore, en mycket vacker flicka från New Yorks societet.
Kärlekshistorien av de båda unga människorna går sin gilla gång, och Austin står just i begrepp

deln, och då han icke släpper taget i tyglarna, blir han släpad av hästen. Marmion störtar också av
hästen, men förblir nästan oskadad, medan Austins liv hänger endast på en tråd.

Emellertid tillfrisknar han ändå ganska fort, men hans synförmåga är borta. IDe skickligaste
specialister, vilka han besöker, övertyga honom dock, att han en dag åter kommer att få synförmågan igen.

Fröken Moore är nu Austins regelbundna besökerska. I fruktan för att Marion skulle gifta sig
med honom av medlidande, är han mycket reserverad mot henne. Marion förundrar sig över hans för-
ändrade sätt. Medan Austin alltmer förälskar sig i henne.

När Marion lämnar huset, räknar han hennes steg för att veta när hon befinner sig på gatan,
går då till fönstret och bugar sig, dock utan att se henne. Marion besvarar hälsningen utan att ana,
att mannen bakom fönstret icke kan se henne. Austin kan icke uthärda ett sådant tillstånd och he-
slutar att skriva ett brev med farväl till Marion, sägande att han måste resa bort på grund av över-
ansträngning. e

Marion kommer att säga farväl. Han är mycket kall mot henne. Marion glömmer sin väska
kvar och när hon åter träder in i rummet, hör hon Austin räkna ett . . två . . tre . . fyra . . elva . . tolv.
Hon står som förstenad och när hon ser honom buga sig mot fönstret kan hon icke längre uthärda
utan sträcker ut sina armar och ropar honom vid namn. .

Att beskriva den nu följande scenen är mycket svårt. Solen bryter sig fram genom molnen och
1yckan och glädjen int-aga nu de bådas hjärtan.

 

 

 

 

 

 

 

Gästuppträdande av

.. Världsfenomenet

eller

y20:de århundradets olösta gåta.

Damen som sitter på sitt eget huvud.
088.! Ej kinematografltihl.l

ädd.

 

 

 

 

 

 

 

6- I H e r r 

M" Urkomisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, 23dra dio 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
ZIdra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ej iiliiräde. : Rikstel. l50. 2 Tobaksrdkniog i lokalen förbjuden.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Flytt program Onsdagen den 23 November. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain