#7461: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36 se

   

 

 

 

L Kinemaioral-Fdrovisninoar

ivas da " " - "
g gligen efter utsokta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna å. området. .m

 

 

i Vid pianot: PROTUS ÄSL UND.

 

 

Program fr. o. m. 17 t. o. m. 20 Nov.

1 m 088.1 Ny serie.

1. Kinenra ogro isk veckorevy.

Sedan vi numera insätta svenska texter i v"
n i n I ar KINEMATOGRAFI
N aro vi forvlssade om, att densamma skall vinna Edert fulla intresse. àsjålgåqgåiidg
A
Y

Ä

bilder till dagshändelserna välden runt.
Kinematografiska veckorevyn vet allt och ser allt.

sCäs världsnyhefema i Eder ridning!
Se dem å Svenska Br"ograffeafern.f

.. n kränkande ooosfomn od
hjältemod vid en verklig eldsvådo.

Betäckt av sår och höljd av ära kommer
I n  u I u sonen - soldaten hem frå k l I .
åazliiaåkåsrirrr: åläglteiminåiimmpt l:Ich ar natåirligtvis familjens stolthet. Brodgrnoägndikltälldliäd
ar a a . .. .
föra Iåiålätutin heder följ sig Ochppår fzgliläanken da, att aven han en gang skulle kunna ut-
1 ä e därtill kommer snart nog En våldsam eld " "

a n - . svada utbr ter " h t -
ågågliàsmålå: äråfteå spännlgs till det yttersta för att hämma det rasåndel åzlmgnzgtgcfirakiiifåfi;
manskapet. ran ro valla fram .fran alla håll, hotande att kväva det tappra brand-

Dä ropas plötsligt att det finnes männi " " I
n , I skor kvar 1 det brinnand f llf" " f
år: ånäirpasåän tsim vanåettkatt ens försöka någon räddning, men väduriigeabildåcdsbllldsåfs.
i an s ap me , s rämmes ej av faror. Det " h lik " " ,
de Olyckhga till hjälp Och u f" I. ar ans p 1 t att forsoka komma
v pp or den rokfyllda trappan stormar han d k" k
ung mor med sitt lilla barn på. armen möter l" i " i me glo-t mod. En
p otsligt hans blick. Tlden med 1 i
sonemang utan med ett raskt grepp fattar han mor och bar " " I glvel Inga re-
" I n I n 1 sina kraft - "
dem genom eld och rok ut till räddning och säkerhet. Det finnes dockgägrhmfdrååglädd

människor " -" u c
kvar 1 den brinnande byggnaden. Annu en gang stormar han in, men nu brister

det förbrända olvet d " " -- -
N bjälkar och brärzigder geålålmeåolhvzläm Och den praktige unge mannen stortar 1 sällskap med

 

ww

 

417- 417; 417- 4Å Y

Svårt skadad graves han fram ur miner "
o u I 1 na och fores ut. Så. har han do tf"  -
:bragpk  han .ocksa därigenom mäste sätta till livet. Med lugn ser han dödedri gnolifdii
en ic ai samtidlgt stolt ned på. räddningsmedaljen, som fästes pä hans bröst. g ,

Ä l D i
w En bild, som alla maste ryckas med av. En verklig eldsvåda. h.

 

 

V
En i minsta detalj oerhört spännande film m
ääu-

3. ack OHSSOH, världens mästerboxarel

 

 

 

 

 

A

1 V
som i den uppseendeväckande matchen mot amerikanaren Jeffier vann en så. lysande seger,
att resultatet utmynnade i häftiga demonstrationer överallt i Förenta Staterna. Alla måste
se den omtalade boxaren, denna gång i en ny kamp mot en av sina svarta kamrater.

- U I I -

Sensahon! Sensahon! Sensahon!
4 Dagens succesnummerl g

 

llnse med de stängda
. dnsterlnekorna. 

1
I American Biographs senaste succàs. - "The House With Closed Shutters."

LLHuset med de stängda fönsterluckorna." skildrar den amerikanska familjeäran. Allt
måste offras för densamma och är den fläckad, då mäste ocksåJ allt vad göras kan verkställas
för att icke vanäran skall bliva bekant för grannarne.

syster Agnes, ej heller deras moder. I deras själar bo kraft, mod och kärlek till fädernes-
landet. Då. inbördeskriget rasar som värst och armen är iRandolphska familjens närhet låter
Å Charles inskriva sig i rullorna. Han blir strax intagen i general Leels stab. Löjtnanterna L
w Wheeler och Carter bliva båda förälskade i den hurtiga Agnes, som vid avskedet skänker V
regementet en fana, Charles stora ord och ryktet om familjens fosterlandskänsla gör att k

N Charles Randolph är en högtravande man, stora ord men intet kurage. Så. icke hans

Charles får det hedrande uppdraget att till huvudarmén framföra en depesch. Den i grund
och botten fege mannen söker i flaskan kurage för färden. Väl ute på. fältet får han syn på.
ett par fiender. Slagen av skräck vänder han sin häst och Hyktar hem. Agnes och hennes
moder bliva förfärade över den skam, som hotar deras namn. Dä de linna depeschen
beslutar Agnes att i den fege broderns ställe och iklädd hans uniform utföra hans budsänd-
ning. Sagt och gjort. Snart sitter den modiga Hickan till häst och varken eld eller rök,
varken kulor eller fiender förmår hejda hennes ritt. Hon har utfört sitt uppdrag och rider
äter till general Leels kvarter, då. hon råkar in bland de stridande arméernas flank. Hästen
blir skjuten under henne, och hon ingriper modigt i striden. Armén blir tillbakaslagen och
fanan, Agnes fana. är nära att falla i fiendens händer. Hon skyndar fram, griper den och
står åter bland de sina, då en kula uppsöker hennes ädla hjärta och hon faller död ned.
Alla hava trott att det är Charles och efter stridens slut mottager modern budet om sin k
förmente sons ärofulla död. -- Hon har offrat sitt liv för familjens ära, hon må. icke ha gjort V
det förgäves. Modern stänger luckorna för fönstren och Charles blir dömd attl till sin död
vandra omkring i huset med de stängda fönsterluckorna.

Efter. krigets slut komma de båda löljtnanterna Wheeler och Carter och fråga efter
Agnes. Modern säger dem att Charles död gripit henne så. djupt att hon mistat förständet,
varför de ej kunna få se henne. De komma dock år från är och lägga blommor vid dörren

till Agnes. År går efter år, och lik en skugga går Charles .från rum till rum i det öde
huset, bevakad av sin moder, intill döden-befriaren kommer. I

å

0BS.! Detta nummer överträffar de djärvaste förväntningar, såväl till innehåll
" som spännande situation.

.knorkist mot sin vilja.

Dråplig humor-esk.

 

 

 

 

 

 

Motto: "Skratta mina barn och vänner" etc.

 

 

wawy
wak-

UBSÄ En program som trotsar allV konkurrens. UBS-.1 g
 wmmÅ

Rätt till "ändring av programmet förbehålles.

w

   

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 12sta plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 21 November.

Eskilstuna, Tru-A-B. Folket 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain