#7458: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

FEN

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATEVR.
TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,

Sön- och helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program ir. o. nr. Lördagen v.den 12 i. o. rn. Tisdagen den 15 Nov. 1910.

 

 

 

 

 fraras con (sydfmkfrke).

förtjusande vyer!

När man från Avignon i södra Frankrike far nedför Rhone, varsebliver man snart mellan
de långt avlägsna stränderna en brygga, som är iögonfallande genom sin väldiga utsträckning.
Det är bryggan, som sträcker sig över Rhone mellan Beaucaire och Tarascon i en längd av
460 meter. Rhones stränder äro här nästan Hacka men dock romantiska, och i synnerhet vid
soluppgången erbjuder den en förtjusande tavla. På högra sidan se vi kung Renés på 14- och
1500-talen uppbyggda slott med sina hotande tinnar och torn. Synnerligen anmärkningsvärd
är ingången till slottet.

Nu vända vi oss till själva staden. Vi kasta en blick på torggatan och rådhuset och tro
oss försatta fiera århundranden tillbaka i tiden. Så helt olika synes denna lilla stad med sina
trånga gator. Spårlöst tyckes tiden hava gått förbi här, liksom hade den alldeles glömt bort den.

Vi besöka sedan villan Tartarin, varest den store Daudet lät sina hjältar bo, och den
heliga Marthas staty. Denna, en dotter till Maria Magdalena, skall enligt sägnen tillsammans
med Kristi anhängare blivit fördriven och kommit till denna trakt, kallad Tarasque, som just
var hemsökt av ett odjur. Innevånarne voro försatta i stor förskräckelse. Den heliga Martha
befriade staden från denna plåga. Hon bestänkte porten med vigvatten, och de ängsliga män-
niskorna kunde döda odjuret. I triumf släpade de det genom gatorna i staden,.-som erhöll
sitt namn av detsamma, och ännu i dag drages vid högtider en efterbildning av odjuret genom
stadens gator. l

Härefter giva vi bilderna i ordningsföljd. Rhone mellan Beaucaire och Tarascon. En
brygga av 460 meters längd. Kung Renés slott. Slottsingången. Torggatan. Rådhuset. Den
heliga Marthas staty. Villan Tartar-in vid Avignongatan. Daudet gjorde detta hus till sina
hjältars boningar. Slottet i Beaucaire i soluppgången.

 

 

 

l

 

Äkia präriebild.

fmerikansk expressbild.

. 6 n lilen h fdlle.

Jndianer och cowboysliv i vilda väsfern.

 

Denna bilds innehåll för oss tillbaka till början av förra århundradet, till livet bland
nybyggare i Kentucky.

I ett blockhus har flera nybyggare sina hem. Familjen, med vilken vi nu göra bekant-
skap, består av en nybyggare, hans hustru och fyra barn. Det äldsta av barnen är Tom, en
fjortonårig gossery och det yngsta en baby med namnet Ruth. Barnens gemensamma lekkamrat
är hunden nShepf.

En dag när fadern med andra nybyggare går ut att jaga, glömmer han i brådskan att
stänga porten till blockhuset. Den lilla Ruth, som ser den öppna porten, anser tillfället vara
lämpligt att undersöka området utanför blockhuset. Medan hennes moder är sysselsatt på ett
annat ställe i huset och hennes äldre syster trevar i askan vid spiseln, går hon obemärkt ut
ur porten och försvinner i backarna.

Modern kommer in och upptäcker flickans frånvaro. De båda gossarna som komma in
med ved för brasan, veta ingenting om systern. Den lilla systern pekar dock på stället där
Ruth har lekt med aShep". Modern alarmerar grannar och sänder Tom ut i ena hållet att
söka medan hon själv med iiickan går till annat håll. De vända åter i tanke att Ruth kom-
mit igen, men hon finnes icke till. Till sin stora fasa upptäcka de nu att blockhusets port
ar o en.

10"Tom visar den försvunna flickans hatt för "Shop" ooh försöker förklara vad saken gäller.
Den kloka hunden förstår och skyndar i väg, åtföljd av Tom men en bössa i hand.

Medan den lilla Ruth sorglöst vandrade fram, plockande blommor vid vägen, blir hon
fasttagen av en indian. Indianen, som anser sig vara i säkerhet, slår sig ned till ro, men med
detsamma uppmärksammar han den annalkande hunden och gossen. Tom skjuter på indianen
som flyr. Själv sårad av striden, binder Tom sin duk om hundens hals och sänder honom hem
att bringa hjälp. Hunden skyndar åstad. Tom stannar att skydda sin lilla syster, dock är
han utmattad av sår och striden så att han faller ner. Den lilla försöker uppväcka honom,
men när detta icke lyckas, somnar hon också in, lutande mot broderns bröst.

Hunden anländer hem. Toms näsduk blir observerad, och nu rusa fadern och andra ny-
byggare efter KShepu, som också för dem till stridsplatsen. De finna barnen lugnt insomnade.
Toms sår visa sig icke vara farliga och "Shop" får mycket beröm för sin trohet och klokhet.

Kolossall spännande.

 

 

 

 

3. .7n iressan la förvan dlingar.

Irix och skämlbild.

 

 

 

 

 

 

4. J US fel-a" Sång.
Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med

naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

"Säärnäus".

Stjärnljus, ditt hjärta gråter.
Lyss! Hör du trummornas dån?
Hjältarne komma åter
hem efter segern skön.
Sök bland de glesnade leder,

l säg om du honom ser!

l

Stilla i nattens timmar
månen sitt silver strör.
Stjärnljus, ditt öga glimmar
dunkelt av kärleks glöd.
Ack, huru bittert kännls ej
avskedets stund i natt.
Dock något val här ges ej,
stjärnljus, mitt hjärtas skatt.

Nej, den din skäl tillbeder
söker du fåfängt mer.

 

Refräng: Stjärnljus, farväl!
O, själ av min själ!
Stjärnljus min stjärna
uppå. vågsam färd!
När du blir ensam,
stjärnljus, min skatt,
dröm om vår kärlek!
Grod natt, god natt!

E Publiken uppmanas att instämma i ren-ängen:

M" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biograåeatem.
N" Ej att förväxla med grammofon. Å

 

 

 

 

 

 

 

" fmerikansk expressnyhef! Konsffilm!
5. eCäkarekonslens lriumj

 

 

eller

Räddad genom blodöverföring.

En högsl spännande kärlekshisioria vilken en skicklig operation
beiingar handlingens vändpunkl.

Bildernas ordningsföljd: I smedjan. - Olyckshändelsen. -- Byläkaren. - Specialisten. -
Desinfektion. - Inskärningen. N Införandet av rör iden sjukes blodåder. - Blodöverföringen
från en frisk. - Tillfrisknandet. - Hennes tack tillhör icke mig utan Walter.

Therese är en rask och glad farmardotter. I sadeln på en vild häst känner hon sig lika
väl till mods som på ett parkettgolv. Den unge smeden Walter, i vilkens smedja hon nyss
låtit sko sin häst inner behag i den muntra varelsen. Dock en annan älskare .berövar honom
den vackra ryttarinnan och tyckes snart hava fått försprång i hennes unga hjärta.

En dag har Therese åter ridit ut ensam i skogen. Då plötsligt gallopperar hennes häst
tygellösl tillbaka och söker den bekanta vägen till smedjan. Han är ett ytterst klokt djur och
besvarar smedens frågor med skakningar och nickningar, så att smeden snart förstår, att ett
olycksfall måste ha inträffat. På hästens rygg skyndar han till skogen och iinner snart Therese
liggande på. marken. Troligen har hon störtat från hästen.

Raskt föres hon till farmen. Dock den närvarande byläkaren skakar betänksamt på hu-
vudet. Hon har förlorat för mycket blod. Man hämtar en specialist och denne kan blott hop-
pas på räddning, om det lyckas att enligt den nya läkaremetoden inljuta blod hos den unga
flickan. Dock vem vill uppoffra sig? Hennes ivrigaste beundrare, den alltid så tappra ridda-
ren Frits vill icke oHra sig. Han är också för svag. Då träder smeden med sin kraftiga och
friska natur in, och nu följer minuter av oroligt bekymmer för två människoliv. Dock opera-
tionen blir konstmässigt fullgjord och lyckas över förväntan bra. Smeden återfår snart sina
krafter och även Therese hämtar sig långsamt. Hon tror alltjämt att det är den tappre Fritz,
som hon är tack skyldig. Men denne vågar icke låta lögnen komma över sina läppar, utan
måste tyvärr tillstå att det var smeden Walter, som vågade sitt liv för henne. Tacksam och

gåaå sluter hon smeden till sitt hjärta, han som kämpat sig till hennes kärlek med sitt hjärto-
o .

8:1 bild uran molsfycke. - Zelia år säkerligen den mesl spännande bild som visafs.

 

 

 

 

 

 

6. Baron en på friarslrdl.

JWunfra episoder i flera avdelningar, inspelade på Chomas JVI Edisons världs-
berömda aleljé i meerika.

 

 

 

 

 

Förstklassig ypianomusik.

 

 

ENTRE: listaX logeplats 50 öre, Zidra dio 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;

Berusade personer äga ej tillträde. .1

 

Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställningl kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: KO öre för barn och 25 öre för äldre.

ä Hikslel. I50. t:

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Tohaksrökning i lokalen förbjuden.

Flytt program Onsdagen den 16 November. W

Tr.-Å.-B. Folket, Elkllllunc.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain