#7455: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 ae

    
 

 

 

 

Kinemalonrat-Föravsninnar i

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

EE" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. W
Vid pianot; PRO TUs Ä sL UND.

Program fr. o. rn. 10 t. o. m. 13 Nov.

vaggan-aka
4 ,
i Nyhet för dagen. Garanterad ensamrätt för Svenska Biografteatern.

.. llögvaktsbvte nä Slottet i Stockholm.

Charmanl Sfockholmsbild.

1. Nya vakten, Göta livgarde, kommer. 6. Gamla vakten, Livregementets dragoner i
2. Avlösningsgrupperna avmarschera. L(till hä-stu!
A 3. Vakterna byta plats. 4 7. Gamla vakten avtackas.
4. Kommendanten hälsar musiken. 8. Avmarsch.
5.) Paradkonsert.

 

 

.Den amerikanske konsuln.

Sior dramatisk nghei, uigångenfrån vdrldsjirman Che Viiagraph

V
0:0, JYew york.

V Följande avdelningar ange bildens innehåll:

Ä-.A

En avvisad friare. 9. På sjukhuset.

De båda rivalerna. 10. Poala söker hjälp.

En avskedshälsning från Poala. 11. Vakterna övermannas.

Ombord på fartyget. 12. Med vapen i hand.

Kapten Gilette besöker sin amerikanske vän. 13. Poala hos kapten Gilette.

Den tillbedda stör sammanvaron. i 14. Den amerikanske konsuln träder emellan.

 

Falsk anklagelse. 15. En misslyckad hämnd.

quhPltkf-Uiol-L

Mexikanarens triumf. 16. Under Stjärnbanéret.

 

 w M Biograph, världens bästa filmsmärke. M
Ä JVmerikansk express! f Slagnummer.

B 0 Säsongens största succesnummer från American "
Se hit. Se lntl
f 1

 

   

eller m k

Döden i kassaskàpet. .-

Qei- giftersi spännande drama:l håller
åskådarne i andlös spänning.

 

uSamlen Eder icke rikedomar på jorden, där
rost och mal förstöra deml" Mat. 6-49.

Huru få äro icke de, som uppskatta denna sanning i vår tid av oupphörlig strävan efter guld.

A Rikedomar äro icke blott förgängliga utan strida också mot vår eviga frälsning. "Du kan icke tjäna

w både Gud och Mammon." Visst är att striden för rikedom är etisk, varest metoden är rättmätig,

men ömkliga medel äro ockrarens eller penningprejarens. Denna göder sig på manniskovaralsers

olycka, anse att gäldenärerna äro hans usla slavar, och lik den gamle kungen begär han betalning för

sin tjänares skuld. uMen då han inte kunde betala, befallde han, att han hans hustru och barn och

allt vad han hade skulle säljas.lL Detta är procentarens tillvägagångssätt. Vi finna honom, då han

skall lämna kontoret, givande sin inkasserare order att underrätta de skyldige gäldenärerna, att, om

de inte betala dagen därpå, skola deras tillhörigheter säljas. Sedan gå de för att tillbringa en nöjes-

afton på någon restaurant. En sådan kontrast! Å ena sidan de stackars olycklige, som bli under-

rättade om sit-t oundvikliga öde och å andra sidan procentarens och hans goda vänner drickande

ymnigt- med vin och frossande på allehanda kötträtter, betalade med de nödstålldas tårar. Nästa dag

A utför inkasseraren procentarens order, och bönen: 6lHav tålamod med mig, så skall jag betala dig

w allt", brytde sig inte om. Likväl skall vedergällningens timme slå för dem. Sängen tages bort från

den stackars änkans sjuka barn. Och änklingens huseffekter tages ifrån honom och säljes, med fiera
obarmhärtiga gärningar.

Den stackars mannen, vilkens ägodelar togos ifrån, slutar i förtvivlan sin outhärdliga tillvaro,
och nu ropar den förtrycktes blod till Herren. Änkan går till procentaren för att be om barmhär-
tighet, men när hon kommer till kontoret, är procentaren i sin skattkammare. Den stackars kvinnan
svimmar av utmattning och faller mot skattkammarens dörr, vilken förut stod på glänt men slår igen.
Här är nn procentaren fången i sin egen skattkammare. Hur han än kämpar, är hans belägenhet
hopplös, och till slut faller han kvävd till golvet. Till vad nytta äro nu hans rikedomar? Skola de

i köpa honom evig salighet? Nej, och åter nej. - Nästa morgon finner man procentaren död.

1. Procentaren Isänder sina lydiga verktyg ut för att indriva de fattigas skulder till honom,
F medan han själv förlustar sig i likars lag. - 2. Vinet betalt med de fattigas blod. - 3. Ankans

 

med mig och jag vill betalaa, går procentarens öron förbi. - 6. Utmätning hos de fattiga. -
7. Icke alla utav hans verktyg äro lika hårdhjärtade. - 8. Nöden har ingen lag. -- 9. En fru-

döende barn. -r 4. Utan förbarmande. "- 5. Nästa morgon. De fattigas bön uHav överseende i
kost betald med mer "an guld. - 10. "Ve Eder som sköalar den fattiga änkans boning... För-

N dömda varen Il" 11. Ett av de talrika offren. - 12. Offrens blod ropa mot himlen. - 13. n
A

 

Ett rymligt kassaskåp. - 14. Försynens hand. -- 15. Procentaren instängd i det hermetiskt till-
slutna kassaskåpet. - 16. En godhjärtad poliskommissarie. -- 17. Under det procentaren i sitt
kassaskåp går en kvalfull död till mötes, arbetar hans offer långt in på natten för att åt honom L
w skaffa guldet, vilket hans ögon aldrig mera skola se. -H 18. Procentaren saknas, hans hustru söker V
honom. - 19. Han finnes död av brist på luft i det rymliga kassavalvet. - 20. Inga tårar av
n saknad fälles vid hans bår, endast tårarv av glädje fällas vid underrättelse-n om hans död.

 

 

I.. Amerikanska nndervattensbäten
i Salmon på övning.

Jnfressanf uliramodern krigsbild.

Förenta staternas nyaste undervattensbåt uSalmonu är den största i sitt slag i världen; den är

178 fot lång. Under gång ovan vattnet gör den lilfz knop samt vid undervattensgång ej mindre

än löv, knop. Synnerligen intressant är att se huru det stora fartyget så småningom sänker sig
under vattenytan, så att slutligen blott ett par rör sticka upp över vattnet.

Ä Filmen är enastående, enär man förut ej lyckats få tillåtelse att kinematografera undervattens-

L
w båtar under övningar. Ingen bör därför försumma att här taga närmare kännedom om i

vår fids märkligasie krigsredskap.

Jehman! .Cehmanl y
 Lehman på isketnr. f

V
Qenna nga .Cehmansfilm forde vara den roligaste av alla. k

 

 

Gif äkta skrafipiller!

 

 

ocehman! Jehman! u

i E Obs! I På begäran. Obs! k

.Levande och sjungande b-:E V
Ä Som extranummer visas Ä i

Å"Jfgssvalsen" u

 

ur greven av Å.Iluxemburga

 

 

 

 

Ä .
w förtjusande vacker biafonbild. I
Denna charmania bild år inspelad å JYg Siadi .Theaier i .Ber-lin.
Obs!

På begäran. Obs!

 

 

 

 

 

 

! Detta program är det bästa och till alla delar gedignaste som för I n
A närvarande visas i Eskilstuna. Varje nummer är en attraktion. L
w e o I ooRätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- ochV
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 14 November.

Eskrzsamm, :Ii-.-.4-3. Folke: 1910"

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain