#7437: Stora Biografen

4 CARELHGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELÅEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Frerlags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program fr. o. m. Lördagen den 22 l. o. m. Tisdagen den 25 Okt. l910.

 

 

 

 

1.Pàlrawlllsko i Nordsion.,

Nordsjön Yi uppror.

En högst intressant bild. - En. bild. som säkerligen väcker beundran
bland åskådarna.

 

 

 

. Den el erlliogåruhukellen.

 

 

 

 

 

 Under stjrnbaneret

n.Ett iav de mest kända sjöslagen historien känner, utkämpades mellan det engelska örlogsfartyget
i uSerapisu och det amerikanska handelsfartyget "Bon home Richarda, den 23 sept 1779.

Detta sjöslag är innehållet till vår vackra bild. Hela bilden andas av denna inspiration som smit-
tar åskådaren och för tankarna tillbaka till denna tid, när den första flaggan syddes som skulle förkunna
för helarvärlden, att det nu hädanefter på alla kartor måste stå "Unite State of America."

I början av bilden göra vi bekantskap med Paul Jones, vilken kommer för att taga i betraktande
den nya flaggan som nyligen godkänts av kongressen. Det var han som yttrade: "Stjärnbaneret och
jag, vi ha fått vår upphöjelse av samma myndighet. Så länge det ena svajar, skall det andra stå på
sin post. Skulle det ena gå ner, så följer det andra efter". .

Stjärnbaneret synes nu fladdra i masttopparna i världens alla hamnar, .men den andra ligger stilla
i sin blykista, betäckt med stjärnbaneret i Bancroft Hall.

En av bildens andra hjältar är John Mayrant. Han är mycket förälskad i fru Dorothy Hall, men
har fallit i ogunst hos henne. När han håller på att frambringa sitt frieri, får han till svar, att han
först måste visa sig som en duktig karl, Tillfället synes gynna vår hjälte, ty just när han är inbe-
gripen att tala om sin kärlek kommer ett ilbud med viktiga depescher till Paul Jones. Han är mycket
medtagen och svårt sårad, så att han sjunker ned vid Dorothy Halls dörr.

John Maryant åtager sig att överföra budskapet till Paul Jones, som han också utför raskt. Bre-
vet till Paul Jones innehöll order att genast segla till Europa med underrättelsen om Burgoynes kapi-
tulation. Båten göres i ordning, stjärnbaneret hissas upp, och så bär det iväg till Frankrike. John
Mayrant, vilken bad kapten Paul Jones att få följa med, har fått sin önskan beviljad. Han är fast be-
sluten att visa sin duktighet och sitt mod. i" s

Bilden visar nu en mycketrealistisk framställning av det berömda sjöslaget mellan "Serapis" och
uBon Homs .Richard-d". I xmellandäcket se vi män, halvnakna, betäckta med blod och nedsvärtade av
krutrök, stå vid kanonerna, medan döda och svårt sårade ligga omkring, under det att granater och
bomber susa hit och dit genom tjocka rökmoln. Manskapet vid kanonerna vill lämna sina poster, men
John Mayrant, fastän själv svårt sårad, tvingar dem tillbaka. " i

På övre däcket är striden-ännu hemskare. Under kanonernas förfärliga tjut och 1granaternasxsmäl-
lande, hasta officer-arna hit och dit med order. Kapten Paul Jones själv står kall ochwlugn, visande
höjden av mod och kallblodighet.

"Vill nia-giva eder" ropas det från det fientliga fartyget. Svaret blir: u(liva ossl" Vi börjajust
nu striden. "Antra" lyder kommandot över till det iientliga fartyget och ett förfärligt handgemäng upp-
står nu. Den tjocka krutröken döljer de stridande, men snart se vi John Mayrant med den engelska
flaggan i sin hand. Kapten Pearson, chefen på det engelska fartyget har givit sig. Trött av striden
och utmattad av sår, sjunker John Mayrant ned. .

Paul. Jones, vilken väl kände till John Mayrants kärlekshistoria, skrev ett brev till Dorothy Hall,
i vilket han berättar om John Mayrants hjältemodiga strid och hans seger. Han rekommenderar honom
på det allra bästa. Vilken verkan hans qbrev har, visar bilden oss tydligt.

 illustrerad säng.

I " l " " " " - kombinerat med
å sas med omväxlande konstnärligt kohloreradle skioptikonplatai, I n
neturli sånånussäglsrådsåsngegr :isas för närvarande på alla biografer-i IAmerika och aro dar det populäraste bio-
grafernga visa,l emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JWin gamla moder.

För henne är jag som en kung
För min moder.

 börda finns, som är för tung
För min moder.

Sak samma vad jag företalr.

Hon en fast kärlek för mig har.

I livet jag ej gälda kan k
Min gamla moder.

Jo, min moder. i

Vem ber för mig, varhälst jag är?
Jo, min moder.

Hon gammal är och grånad nu,

En ängel dock ej finner du

I himlen god och öm som hon. -
Liksom min moder.

Vem är min bästa vän så kär? I

" ,- O min moder ej på jord, V
Refräng Bland mäniskor lalla. jag din like finna kan.

Ej offer finns nog stort för dig.

Ej möda som du spar.

O, för dig mitt liv jag offra kan,
Min moder.

E Publiken uppmanas att instämma i refrängen. --

l.- Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatern.
m" Ej att förväxla med grammofon.

.. Fran Alarm rm Boniracia.

Vackra naturscenerier.

 

 

 

 

 

6. Lehman harlàll en lollrol..l

Lehman uppträder här som en sjömansklädd skolgosse, som har fått till present en fotbpll, till
föräldrarnas stora missnöje, vilka frukta att husfriden nu är slut. Modern tager darfor bollen fran gos-
sen och lägger den på en hylla, som hon tror utan räckhåll för sonen; Men hon underskattrzrlidenneä
uppfinningsförmåga, ty snart tager han ner bollen icke beaktande att atskllliga porslinssaker. oja rlnr;I
och krossas på golvet. Lehman kan nu inte vänta tills han kommer ut  trädgården-.med sin nyak e -
sak, utan börjar att kasta den i hallen och snart går Hera statyer, mycket varderade av föräldrarna, 1 ras.

Därefter blåser han upp bollen så att den blir stor som ett klot och sparkar den sa att foräldrarnå
falla över ända. Han själv faller ut genom fönstret på huvudet av enl-man som passerar forlài nine
en pyts kalk på huvudet. På gatan åstadkommer bollen stor förödelse, for bort en balkong me man-
niskor, kastar omkull en kvinna och en polis som stå och samtala med varandra m." m. . I -

Hemkommen igen går Lehman in i köket och fyller bollen med gas, vilket gor att den blir än
nu större och slutligen stiger den upp i luften förande huset med sig - synnerllgen storartad och
ski-attretande effekt. Föräldrarna och de övriga hyresgästerna klänga sig förskräckta fast vid husväg-
gen och föras med upp tills en explosion inträffar då de falla ner och fastna den ena efter den andra

i en flaggstång på en byggnad.
I é W .I
Förstklassig pianomusik.

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, Bidra dto 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
23dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.-
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga gi lllllrä-rle. 1:- Hikslel. l50. z Tobaksröknlng l lokalen förbjuden.

Rätt till ändring av programmet 4förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 26 Oktober. W

 

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain