#7436: Svenska Biografteatern

Kinemalugraf-Ftrevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M- Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "u

vid pianot; PR 0 rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 24 t. o. m. 26 Oktober.

  
   

ett.

 

Kolgruva vid Decazeville.

1
att
g Intressanta bilder från arbetet "i det fördolda".
G)
9
623

Decazeville är en fabriksstad i franska departementet Aveyron i en genom sina kollager för mellersta
Frankrike viktig trakt. Decazevillekolen säges vara tämligen dåliga, men dessa brister ersattes genom den
ovanligt rikliga tillgången. i av kollagren är 70 meter tjockt och sträcker sig över .fyra kilometert

Man ser här huru arb1 .arna med krutets och hackans hjälp bryta "de svarta-diamanterna., vilka sedan
med häst- och ångkraft transporteras till vederbörliga avlastningsplatser. Sista tablan visar den egendomliga,
imponerande anblicken av ett kollager. som brinner sedan 80 år tillbaka.

GEDGGGGGGGG

663

 

 

luDen svarta stadens.
GQQQGGGGGGGGGQäQGGGGQGG5399963963

Nyhet!   . i Nyhet!

. Gli)

2. Lehars stora succes ä

GBEVEN av lUXEMBUHG.:

43596363

 

 

935363

Med ensamrätt för Svenska Biografteatern, Eskilstuna.

636395353

Lustspel i tre akter, spelat av elittruppen
vid Aarhus Theater.
Musiken av Fr. Lehar, arrangerad till bilden .av SOPH. P. NlELSEN.

9636393663

69
få

    

Hu vudrollerna utföras av:

Renée, greve av Luxemburg ...................... .. Hr Aage Fcnss.

Angelo Didier ............................................. .. .Frkn Marie Niederman.
Furst Basil Ba-silowitsch  ..................... .. Hr Alfred Cohn.

J uliette Wermont ................................. .. Frkn Jenny Roelsgaard.
Armand Brissard ...................................... ., Hr Aage Schmidt.
Grevinnan Staza Kokoznw ........................ .. Fru M. Helsengren.

Regie: Hr Gunnar Helsengren.

- Renée, greve av Luxemburg, är skuldsatt upp över öronen men sorglös och munter, fastän kreditorerna

hänga efter honom jämt och samt.

Första gången vi se greven av Luxemburg, är han på karneval i Paris som gäst hos målaren Armand
och dennes fästmö, Juliette. Som själve Prins Karneval kommer greven inburen till sina vänner i det fattiga G
konstnärshemmet. Glädjen blir emellertid kortvarig, enär fordringsägarna infinna sig, "som ha något otalt
med greven". G

Men, när situationen ter sig som mörkast, kommer, som ske plägar, då det gäller lyckobarn ialhnänhet, (i,
en räddande ängel greven till hjälp, i detta fall iskepnad av Furst Basilowitsch, som tillbjuder honom en
summa på 500,000 francs, så. framt han vill gifta sig, d. v. s. endast pro forma, men en betagande operasånger- få
ska, fröken Angele Didier. Det ärnämligen så, att fursten själv lidelsefullt älskar fröken Didier men är av ca
för hög börd för att kunna äkta en ofrälse. Nu är hans tankegång att först låta den fattige greven vigas med
henne och så. efter tre månaders förlopp själv gifta sig med "grevinnan". Ett oeftergivligt villkor är, att greven (å
och Angele vare sig få. se varandra eller ens lära känna varandra till namnet. 6

Medan vigseln äger rum, har fursten ett staffli.placerat mellan brud och brudgum. Officiellt måste
greven för Angele uppge sig vara baron Reval. q g

Genom ödets nycker blir greven utan samband med giftermålet förälskad i operasångerskan. Han har
ej minsta aning om att den sköna, stolta "fröken Didier" är hans hustru. i

En tid går allt sin gilla gång, tills en vacker dag hela hemligheten uppdagas av grevens förtrolige vän
målaren Armand.
Fursten, som haft gott hopp om att hans plan skulle lyckas, kan ej förhindra ett förtroligt möte mellan ä

7

44362)

greven och grevinnan. i
Armand och Juliette komma tillstädes. Det är två äkta konstnär-sniaturer, som ej tänka på annat än
dans och sång. w
Till slut presenteras vi för "furstens svaga sida", en äldre grevinna, Staza Kokozow, som han tidigare
lovat äktenskap men vilket löfte han sedermera frångått. Q)
Greven av Luxemburg vet att reda ut tråden. Nu är det furstens tur att komma bakom skärmen.
Stackars gamla Basilowitsch! Lycklige greve Renée!

MGGGGQGSGQGBQBMQEGGGGGG3996999393 GGGGQGGEGGQGWMWQÖGG ik (943623
eee

GQ

- l två avdelningar. Q)
Mellan första och andra avdelningen 2 minuters paus. (if)

Jättefilml .irritera-:trist Konstfilm! ä
Ensamrätt för Svenska -Biograf- Teatern, Eskilstuna. g

(EQQGBQDQECEGEQDQSGBGBQBGEQGDGBQXEGBQ
"I- JVya bilder från det orollya grekland. -- å

Athén. x I..

M" Nutidsbilderifrån en. gammal stad. "IE

eeeeeee 4

Geeeeeeeee

 

 

 

6363636369

6396393

Vi föras till Athen, denna skattkammare för alla konstälskare, rik som staden är på. ståtliga minnen från
forntidens Grekland. Vi föras förbi Olympiatemplet, Lysikrates minnesmärke, Vindarnes torn, Theseuls tempel
ochaSokrates fängelse och vidare till Akropolis, ett av forntidens vackraste byggnadsverk.

Genom en modern stad, över Concordiapalatsen och förbi Nationalbanken, komma vi till det härliga
Pantheon med sin världsberömda fris, förbi Erechteion, Dionysos-teatern, Nikels-tempel, och stå åter i det z I

6353

moderna Athen på Place de Constitution med det kungliga slottet, på vilket världens ögon för närvarande äro
riktade. 

6363

M" På klassisk mark! .w Gu.)

eeeeeeeseeeeea

 En mystifikation W ä

Det stora arvet väntas. i i

Onkeln meddelar i brev, att han kommer hem stenrik. Stora välkomstanordningar göras för hans motta-
gande. En luffare, som knackar på, tror man i hastigheten vara den väntade gästen, och en rad förvecklingar
följer. Till slut kommer den riktige mr Durand frå Cincinati, som först klär upp sin falske namne och sedan En)
kastar honom på. dörren efter alla konstens regler. - Q)

N" Muntert! .w En.)

QQQDQEQÖQDQQDGEGEQEQEQQQQGBQG
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

-TIDERNAI Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 23dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

flytt program Torsdagen den 27 Oktober.

Eskilstuna, Tr.-A-B. Folket 1.910

Geseeeeeeeeeeee

6363636963

GESGGPXEQGBGEQEMQE
(å 53 (9

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain