#7423: Stora Biografen

trasa slussnrrn

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.
TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,

Sön- och helgdagar kl. l- -3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program lr. 0. m. Lördagen den 5 t. 0.wm. Tisdagen den 8 Nov. l910.

 

 

 

Skördetid i västra Canada.

Denna vår bild visar oss en hel del scener från skördetiden i Canada, från detta land i
fjärran västern, dit många ha rest för att söka sin lycka. Bilden visar oss den mest värde-
fulla delen av landet, som ligger mellan Winnipeg och Edmonton längs Trunk Pacific-järn-
vägen, där det finnes ungefär 15,000.000 ac. värdefullt jordbruksland. Scenerna ån vår .blld äro
tagna i närheten av Portage La Prairée, en mycket framåtgående stad, 54 mil fran Winnipeg.

Bilden visar på ett lärorikt och intressant sätt skördandet av vete och havre. Mejandet,
ihopbindandet och tröskandet försiggår framför våra ögon med en tydlighet som ingenting
övrigt låter önska. Hela bilden är i fotografiskt hänseende mycket vällyckad.

 

 

 

 

 

 

.. Den menediga eller levande begraven.

INLEDNING: Blanche Maria tillbragte sin tidigare ungdom i ett nunnekloster. År l810
förmäldes hon med Markisen von Croismazenc, en grym okänslig person, som fann behag 1 att
se sina medmänniskor i trångmål.

l. Blanche Marie hade levat 4 långa år Q lå. OfficerenI gömmes i ettt sidorum.
tillsamman-s m-ed sin -buttre make " l . Den. förre fattar miss an ar.
på ett ensligt slott. z 14. Går bort mot dörr-en till -sid-orunimet.
2. En vårmorgon står hon. ensam på en Q 15. Hustrun söker hindra honom fran att
terass på .slottet och låter sirn slöja Q gå dit.
fladdra fritt ned. Ö 16. Markisen räcker fram ett kors.
3. En ståtlig kavallerioäicer kommer ri- z 17. Låter hustrun .svära att ingen funnes
. dalnde. i Q därinne.
4. Ett föl-troligt men kort samtall äger O 18. gyekeln vr-eds om.
rum. 19. e gingo att supéra. I
5. Han binder enl ros, sedan han kysst ä 20. Tidigt påföljande morgon smyger sig
den upprepade gånger, vid neder- Q Blanche Mari-e till sid-orummet utan
sta snibbeni på slöjan, varpå, han O markisens vetskap.
försvinner. i z 21. Men, aack, dörren har under natten
6. Påföljande afton rider markisen bort Q murats igen .på mannen-s beffallnin-g.
i ett ärende. .H Q 22. Hon utstöter ett skri likt en sara-d
7. Officer-en underrättas därom genom z 3 Htigir. te bl t t k tt d
ett hemlivt brev från Blanche 2 . on ys 4 -o t en an e a. ö.
Marie. D z 24. Hon störtade sig våldsamt mot muren.
8. Han rider (lit. Q 25. Rev .sönder händerna.
9. De ha. fattat i roskrymtad, brinnande Ö 26. Ropade den äls-kades namn. .
kärlek för varandra. z 27 Hon sjönk under kram-panfall ned pa
10. Blanrch-e Marie ber o-fficeren föral hen- Q knäna. I
ne med sig uti kidget, att hon- måt- z  älogkarimarå: 1 låiftenl. 1 t
te få dö med honom, hängande 2 . Sjön öen 1 ne pa 0"o ve .
kring hans hals, med händerna. på z 30. Ännu ett ord trängde Isnig- genom hen-
hans skuldror, med hennes läppar Q nes strupe mot lden tillstädeskom-
tryckta mot hans. Ö mande markisen: "Mördarel
11. Markisen. kommer oväntat tillbaka. Q)

Så försvann en vårnatt Vicomte de Cassart, chef för kejsarhusarernas 4.-de regemente.

Spännande. K onstfilm. Spännande.

Det hemlighet ulla rummet.

Som detta utgör fortsättning på förut visad bild Vid
namn "Menaden" visas denna som extranummer.

 

 

 

20 år har gått sedan dess. Markisen, som förut varit grym och butter, har blivit ännu
dystrare. Han har nu dragit sig helt undan från andra människor. Ensam med sin niece,
lever han nu i sitt ensliga slott. Det hemska brottet och hans hustrus tragiska död, stå ännu
tydligt kvar i hans minne.

En officer som en dag red förbi hans slott, föll ur sadeln och skadade sig mycket illa,
så. att han icke kunde mera fortsätta vidare. Hans anhållan om hjälp från slottet blev avvisad.
Den dystra markisen ville icke upptaga honom i sitt slott.

Hans niece hade dock ett mera känsligare hjärta. Hon släpper in den särade främlingen
och gömmer honom i det hemlighetsfulla. rummet, där dörren till det igenmurade lilla sidorummet
befanns, där markisen en gång hade låtit levande inmura sin hustrus älskare.

En natt ser markisen ljus i det ovannämda rummet. Han menar att det är spöken som
driva sitt spel där. Han skyndar dit och finner där den främmande officeren med sin niece.
Han tycker att det är anden av den döda officeren, som han låtit inmura. Han låter bryta

upp inmurningen, men allt vad han får se där - är ett grinande människoskelett. Vid åsynen
av dettat faller markisen död ner.

 

 

 

 

 

.. illustrerad säng.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där dot populäraste bio-
grafcrna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

När:

När den gyllne solln på österns sky sitt
sista skimmer strör.

När jag från min flickas mun de sista
kärleksorden hör.

När jag biktat för min älskling hur av kär-
lek brann min själ.

När vi skildes och välsignande hon bjöd
ett ömt farväl.

gen drar.

När av höstens köld de gula löv till mar-
ken fallit har.

När bland fåglars skara sången tystnat,
förin mot skyn den drar.

När uti sin vita famn den kalla vintern
jorden tog.

När den sakta vinden susande igenom sko- I

När från den strålande himmel,
Solen mot mig ler.

När ibland blomsternas vimmel
Daggdroppars stänk jag ser.
När jag i nattliga timmar
Vandrar på månljus stig.
Själen i kärlek sig svingar,
Svingar sig hän till dig.

Refräng:

Publiken uppmanas att instämma i l"efrängen.--

Ef" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteätern.
HF" Ej att förväxla med grammofon.

 

 

 

 

 

 

 

4. jöman

Senaste nyhet!

över utanför ön Rugen.

Vacker och intressant sjöbild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

, Herr svartsjuk.

Oöverträffat skämtnummer.

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

 

 

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, ZIdra dto 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;

Bsrusads personer äga sj tillträde.

Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnförestöllning kl. 1-3 o. 3Q5 e. m.
Entré: l0 öre för barn Noch 25 öre för äldre.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Ilikslel. l50.  Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

W!- Hytt program Onsdagen den 9 November. W

Tr.-A.-B. Folket, Elkllntunn.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain