#7415: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NlLSSthS HUS, ingång tråd Gareliig, (snlt emot ltidhoset).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. 6-l0 e. m. Sön- ooh Helgdagar från 2-5. 6--10 e. m. med början varje hel timme.
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. !

 

 

Program fràn och med den 16 t. o. m. 18 Aug. 1910.

I. Konuno Edwards beoravnino. I

Under hela engelska folkets deltagande har den avlidne, populäre och avhållne konung-Edward förts till
den sista vilan. Torsdagen den 19 Maj bars konung Edwards kista ut ur Westminster Hall av en officer och 12
man ur gardestrupperna och placerades på. en kanonlavett. I spetsen för den långa processionen gick gar-des-
kavalleriets musikkår. följd av avdelningar ur territorial- och kolonitrnpperna samt representanter för indiska
armén och flottan. Därpå. följde de utländska militärattachéerna och deputationtr från främmande länders ar-
méer och flottor m. B. Närmast kistan red prins Ludvig av Battenberg, efter honom bars kungastundaret och
därpå leddes konung Edwards livhtist och älsklingshund. Därnitst följde till häst konungr Georg med kejsar
Wilhelm på sin högra sida och hertigcn av Connaught på. den venstra och därpå. likaledes till höst tre och tre
i ledet konung Hanken, konung Georg av Grekland, konung Alfonso av Spanien, konung Fredrik av Danmark,
konung Ferdinand av Bulgarienmkonung Manuel av Portugal, turkiske tronföljaren, konung Albert av Belgien,
ärkehertig Frans Ferdinand av Osterriko prins Fushivna av Japan, storfurst Mikael Alcxandrowitch av Ryss-
land, hertigen av Aosta samt alla övriga kungliga personer bland dem prins Carl av Sverge. Omedelbart därpå.
följde 12 ekipage vari de furstliga damerna tagit plats. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trogen in i döden.

Morchen, familjen Walters trogna hund, springer glatt omkring sin husbonde, ty han vill följa med sin
husbonde som är kassabud, på. hans morgonpromenad. Han springer glatt före sin herre och väntar-tåligt,m6-
dan denne går in för att hämta pengar. Det är middag, och hr Walter har ännu icke slutat sin rond. För att
förfriska sig går han in på en restaurant, och träffar där på. kolleger, som hålla på att roa sig med kiigelspel.
Han deltager däri och dricker mer än han tål. Han begiver sig hem, och hans hund följer honom troget. Wal-
ter, som knappt kan stå på benen, sätter sig vid vägkanten för att vila. Då han reser sig upp tappar han sin
väska men märker det icke. Morehen går efter sin druckne husbondc, rycker honom ett par gånger i rocken,
ty det trogna djuret har märkt, att han förlorat sin väska. Förargad stöter Walter djuret tillbaka, men denne
upphör icke att draga sin herre i rocken. Han tar då. upp en revolver och skjuter på. det trogna djuret. Mor-
chen faller, och hans husbonde fortsätter så gott han kan sin väg hem. Hans hustru frågar nu, vart hunden
tagit vägen, och han berättar tilldragelscn men märker nu att han tappat sin väska full med pengar. Han
skyndar sig bort för att tillsammans med sin fru söka efter väskan. De komma till den plats, där Morchen
blev skjuten, men det finns blott en blodfläck kvar efter honom, men de upptäcka snart spår efter honom, och
dessa föra till den plats där Walter förlorat sin väska. På. denna ligger Morehen, som iir över-höljd av blod.
blickar med bristande ögon på sin husbonde, slickar ödmjukt den hand, som givit honom döden och sjunker
sedan död tillsammans. Dyster tager Walter upp väskan, och heta tårar rulla utefter hans kinder. Också hans
fru gråter, och de taga Morchen med sig hem.

.. Piedmont.

Intressant och härlig maten-bild.

 

 

 

Fobello. - Byn, varest kvinnorna bära mansbyxor. - Sjön Baranca med sitt berömda vattenfall. - Ar-
betande kvinnor. - Stenbarriercn.

 

 

 

 

.. En flickas krigstjänst.

Innehållet av bilden är mycket originellt och väl utarbetat.

Vid det inre av ett enkelt lanthus i Frankrike. Fadern själv är sjuk och svag, det är sonen som uppe-
håller både far och syster. En militär tjänsteman nppenbarar sig och fordrar sonen till tjänst i armén. Han
ställer sig fullständigt döv för faderns och dotterns föreställningar, vilka se sin försörjare frånryckt. Han ltirn-
nar det officiella papperet och går sin väg. Bestörtning bemäktigar sig den lilla familjen, men flickan får en
bra. tanke. Hon kan själv icke förtjäna så. mycket för att försörja sin fader och broder, men hon kan nog in-
taga broderns plats i arméns led. Hon övertalar dem att låta försöka och efter att ha tagit farväl se vi
henne i det militära högkvarteret på. den bestämda dagen. Hon blir cmottagon som hennes bror, fastän som-
liga soldater kasta egendomliga blickar efter henne. Scenen föreställer nu ett slagfält. Flickan blir utsänd som
spion, men blir tillfångatagen och förd av fienden till fängelset. Hon blir dömd till arkebusering, men gene-
ralcn, som fattat kärlek till henne, inställer detta och bjuder nu henne sin kärlek.

Hon begagnat sig av detta tillfälle och tar emot hans anbud. Medan han berusar sig, rymmer hon,
iklädd hans kappa, och når lyckli t de sina, belönas med medalj, och vänder nu hem, där hon blir emottagen
med stor glädje av fadern och bro ern.

Dramat, som är inspelat i flera avdelningar, år fullt av spännande moment.

 

 

 

5. Tiepundsnoten. -

1. Brev till skomakaren Walter:
Dyre Walter!
Till slut är jag i stånd att återbetala de 10 pund, som Ni lånte mig för 3 år sedan.
Eder tillgivne Jim.
2. Hur skomakaren tänker sig vartill de tio punden skola brukas.
3. Hur hans husfru tänker sig vartill de skola brukas.
4. Vad skall jag göra för att själv få behålla pengarna? Jag har dett Jag skriver till min vän Char-
les så här:
Å Klttd ut dig som rövare och då. du ser mig och min hustru gå genom trädgården, så. anfall mig och tag
tiopundsnoten ur min vänstra rockficka. Sedan möter jag dig och vi skolu ha eniglad dag.
I hast Walter.
5. Vem som fick tiopundsnoten.

För-tjänar någon bild titeln "Kemisk" så är det förvisso ovan beskrivna skämthild.

 

 

 

 

 

 

 

 

I." ELEKTRISK VENTILATION. "N
Ettertrvok av programmet utan särskilt medgivande törbjudes. :e :e e: :e Berusade personer äga e] tillträde.

Ifiörsrlrlavsslgr musik.
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
llätt lill ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast lill den föreställning de köpas.

NI Nytt program Fredagen den då Augusti. W

Elkihluna, Tr.-A.-3. Folket 1.910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain