#7391: Stora Biografen

STORA BIUGRBFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helzdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

Program ir. o. nr. Lördagen den3 t. o. nr. Tisdagen den 6 Sept. i9i0.
I I

Timmeravverknino.

Det är från de norrländska skogarna våra motiv hämtats och vi få. här en livlig före-
ställning om arbetet som råder därstädes.

Bilden är tagen under vintern då just det mesta arbetet med avverkningen i skogarna
pågår och fastän livet är ensligt är det dock friskt och skönt däruppe i norden.

Storartad dress yrbild.

.. Blownei-med sina dresserade hundar.

En vacker och tilltalande uppvisning. Rent av rörande är det att se, huru lydigt och

hängivet alla de små hundarna utföra sina konststycken. i
D I" ll I n
3. Bl Uffddlska iilSklldlllleHl.

Raymond överraskas en dag av sin moder, då han var inbegripen i ett ömt samtal med
föremålet för sin kärlek, en ung vacker dam. Moderns ogillande föranleder ett uppträde,
vilket slutar med, att Raymond lämnar hemmet. Några år därefter angripes Raymond av en
elakartad sjukdom, som tager en ödesdiger vändning. Han ikriver då sitt testamente till för-
mån för sin hustru och sin son och tager ett av sina porträtt och lindar in detiett läskpapper,
varmed han har läskat testamentet, och giver det till sin son för att denne skall förvara det.
Raymonds broder, Bertrame, har tillkallats för att vara närvarande vid hans död, och han be-
tygar sitt deltagande för svägerskan och brorsonen. Han är emellertid en storbedragare, och
han inser, nu, att ett tillfälle har kommit för honom att kunna bliva rik på deras bekostnad.
Han visste nämligen, att äktenskapet var hemligt och att han var den ende, som kände till
den saken. Han ser testamentet ligga på bordet, och han passar på och förstör det, medan ,
hustruns och sonens uppmärksamhet är fästad på den döende mannen.

Tjugu år därefter möter änkan, medan hon är ute och promenerar med sin son, svärmo-
dern, som i den välväxte, unge mannen, igenkänner sin sons avbild. Hon omtalar sitt namn
och följer dem hem, där hon ber att få se ett porträtt av sin son Raymond. Hennes sonson
tager då fram det med dess ovanliga omslag, och svärmodern igenkänner, i det att hon vecklar
upp det, sin sons handstil på läskpapperet. Hon kunde nu i en spegel läsa sin sons skrivelse,
itvilket han testamenterade allt till sin hustru och son. Man besökte nu Bertrame, som blivit
rik genom att förstöra testamentet. Då han först ser läskpapperet, anar han ingenting, men
då man räcker honom en spegel, förstår han, att hans bedrägeri är avslöjat, och han bekänner
nu av blygsel sitt brott.

I o I
.. ILLUSTREBAD SAN Ge

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

 

 

H

 

 

 

 

 

 

((Blommorna framför kaféet.ff

Och månen så stilla på staden hon sken. En ung man vars ansikte strålade glatt.
Sitt allvar på gatorna göt. Till fiickan skyndade fram.
Dä till mötet en flicka sågs ila åstad. Då hon sade: "I morgon väl reser jag
Dess öga av glädje det brann. hem.
Hon tänkte vad fröjder som stadslivet Här äro vi främlingar blott."
skänkt. Hans kinder av vrede då flammade opp:
Sen hemmet hon lämnat långt bort. "Säg varför behandla mig så?"
Men hon stannade stilla då hon såg med Men hon gav intet svar.
ett smil. Ty hon stirrade blott.
Några blommor framför ett kafé. Upp blommorna framför kaféet.
Q Och blommorna framför kaféet.

Refräng: De minde om barndomen ljuv.
Och hon såg hemmets stig.
Och hon tänkte därvid:
"fVart går väl i afton min väg Pa
Hon tänkte på blommorna små.
Som hemma i trädgården stå.
Och hon viskade, Mor.
Om dig tala, jag tror.
Små blommorna framför kaféet.

 

 Publiken uppmanas att instämma i roll-ängen.

Ef Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatern.
M- Ej att förväxla med grammofon. I

 

 

5. Abruzzerna.

Scenerier från Italiens vilda bergstrakter.

Abruzzerna, det för-svenskade namnet på Italienska landskapet Abruzzo, är den högsta
och vildaste delen av Appennierna. Klimatet är rått, och landet ägnar sig bäst för boskaps-
skötsel. Befolkningen, som till stor del består av herdar, är enkel och härdad, men därjämte
okunnig och vidskeplig och har ända till senaste tider varit känd för sina röverier. Våra
bilder föra oss till Aquila, huvudstad inom provinsen med samma namn, samt till en del andra
av landskapets talrika, typiska småstäder, såsom Solmona, Castellamare, Pescara, Popoli, Scanno
m. fi. Vi få göra en intressant bekantskap med landskapets natur, folk och industri.

I sevärd och intressant bild. I
6. Maskinskriverskan.

-r-"Q- Skämt. Tf:-
I i I
Förstklassig pianomusik. "

ENTRE: lista logeplats 50 öre, 22dra d:o 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sön- ochhelgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 c. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ei tillträde. :1122: Hikslel. I5li.   Tohaksrokning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

WU" Nytt program Onsdagen den 7 September. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain