#7386: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 ae

 

 

 

Klnomalooral-Forovisniooar

lqivas dagligen efter utsökta och lgedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna à området. "w

vid pianot; PRO TUs Å sL UND.

Program fr. o. m. 8 t. o. m. ll September.

Jyyff! Bilden för dagen. JVyH!

1. Flykten över Öresund.

Friherre Cederström på väg över Sundet. Svendsen fullbordar flygningen.

H U Alla tnla ju om de på olika hållj dessa dagar anställda fiygtiivlingarna och flygförsöken. Länge
holl fragnn, vem som först skulle flyga över (li-osund hela Norden i spänning. Så lyckades dansken Svendsen
bh den lycklige, och nu har svensken frih. Oederström utfört samma bragd.

I Filmen återgiver de båda nviatikernas start å den danska banan, deras flykt runt banan och deras
färd högt över Sundets vågor. I I

I ingen försumme detta enastående, blott några dager förekommande tillfiille, att här få se dessa
flygningar, på vilka hela viirldcns blickar, figur-ligt tall-ir, voro riktade.

JVyH-I i .Bilden förv dagen. ijH!

 rosor oanz orons oo-orsiooooum.

Storslagna festbilder.

 

 

n Det är som bekant ej länge sedan dagsprltssen värden runt meddelade om de hyllningar, för vilka
tlsterrike-llngnrns populiire kejsare och konung var föremålI nar han fyllde till år. Den gamle liiirnknren-
veteranen, iinnu spänstig och vid nngdomlig vigör, mottog med en faders glädje folkets hyllning, vilken tog
sig skiftande, storartade uttryck.

i Vi iiro nu i tillfiille att framställa åtskilliga av dessa festligheter. llilderna äro tagna i omedelbar
närhet av festföremålet, efter av honom erhållet särkilt tillstånd. i

Särskilt anslående är den kvinnliga ungdomens i dansens tecken arrangerade ärebctygelse för den

gamle monarken,

1. Wien väntar på kejsaren. 4. Monarken besöker jaktutställningen.
2. Franz Joseph mottager folkets hyllning. 5. Barnens hyllning.

3. Kejsaren på nära håll. - G. Kejsaren inspekterar kadettskolan.

fmerlilran ällozraehs senaste nzhef:
 Nykomlingens triumf.

I . o En episod från vilda Västern.
,Spainnande innehall. Briljant spel.

Ett rövnrband, som håller siUr dolt bland berosskrevor och skon-ssnår nte i vildmarken l Yckns från-
 .. .. b.. H. b v Ö . .   . s
stjnla ettl nybygge dess hogt varderade hastnr. lill den som kan nppspnrn tjnvhgnn och lorn dess hovdmå,r fan-
gen till nybygget, utlovas llerlas, en vacker, intngande contboysllickas liiitrtn och hand, samt Tillit dollars som
belönino-
b.

 

 

Vid summa tillfälle kommer en kolportör till nyby get. Det är första gången han stiftar bekant-
skap med det vilda livet här ute. Då han får hörn ett revolverskott avlossas, toppar han all besittning, och
önskar sig tusen mil därifrån.

Emellertid ger sig en stor skara unga män ut på jakt efter rövnrhövdingen. Men i ett bakhåll
överrumplas de av bandet, berövas vapen och hästar samt måste snöpligrt återvända hem.

Eggnd av den utfiistade belöningen ger sig också kolportören ut för att söka få ligan fast. Han
rider på en åsna, fullkomligt obeväpnad. Men åsnan lyckns han av en slump få utbytt mot en häst. Då han
ridit ett stycke inåt skogen, stiger han av hästen och går till fots med bibeln i hand för att söka efter rövnren.
.Dessa överrmnple honom, de låta revolvorskotten smattra omkring honom. Men han hänger sig endast åt en
stilla bön. Vad tjänar det till, att de göra bruk av sina vapen, han är Yin iindft så vitrulös? Du litgga revolv-
rnrnn. ifrån sig och ge sig till att göra narr av hans religiösa ceremonier. Men nu få händelserna en annan
vändning. Predikanten ögnar först försiktigt på revolvrnrna på marken. I en handvändningl hugger han tag
i dem, och vänder mynningarna mot de obeviipnade rövarna. .Den ene av dem tvingas att lägga bojor på de
övriga. Tack vnre deras fruktan för de laddade revolvrar-nn. kunna de för-mås att på egen hand i predikantens
följe bege sig till nybygget, där ett välförtjänt straff väntar dem.

Predikanten har utfört en hjältebragd, han fick ock sin rättvisa belöning.

 

 

--------- ij serie. ---

Monaco. Medelhavets pärla.

Härliga :norton-scenarier.

Rivieran iir obestridligt en av de härligaste trakterna. utefter Medelhavet. Den yppign vegetatio-
nen, det underbara klimatet, den städse leende solen, göra denna lilla del av jordytan till ett paradis, vilket
särskilt flitigt besökes av världens rika och förnamn. Förutom den härliga [naturen får man här .skåda den
mest fulliindade lyx i klädsel och levnadssätt.

Monaco är en av centralpnnkterna i Rivieran. Vår bild omfattar föliende partier därifrån:

Monacos trädgård. - Monte Carlo. -- Szt Devots-kopellet. e- Casino-trädgården. - Casino, sett
från Café de Paris. - Panorama över Mentone. - Hamnen och den gamla staden. - Cap Ail.

Doktor Smiths automat.

Mnntrationsnummer av första rang.

 

 

 

Rätt lill ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-40 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3 5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 12 Sept.

 

 

Enkilstmm, Tr.-A.-B. Folket, 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain