#7382: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 ss

 

 

Kinemalugral-Fiirevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "N

vid pianot; PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 22 t. o. m. 25 September.

 

l:-

1. Fred Salo. med sina dresseradr hundar.

- Överlägsen djurdressyr. 1:

.l hög grad sevärd, är städse vacker, systematiskt genomförd dressyr av djur, och särskilt
är den kloke hundens förmåga i detta hänseende intressant. Fred Sato har på detta område
verkligen lyckats uppnå ett resultat, som väl i vissa fall må. kallas underbart, och därför bör
ingen underlåta att se detta nummer, där det förnuftigaste och trognaste av alla tama djur
utför en omväxlande serie gymnastiska och akrobatiska övningar och experiment, vilka äro
ägnade att väcka den största förvåning och beundran.

.fika sevärf för stora som små!

 

E]

 

 

[-

2. BRUSSA.

 De hundra moskéernas Stad.

Brussa är huvudstad i det tuskiska vilajetet Khodavendikiar. Bland bildens präktiga
sevärdigheter måJ nämnas: den heliga vattenklyftan, en gammal romersk bro, en jättelik helig
platan, genom vars stam man kör med stora vagnar, folknöjen m. m.

Från muselmännens land.

 

i]

L..-

l

 

 

 

 

Jfonsffilm! Säsongens finasfe nyhef! .7"(0 lorerad!

 

 

----
v

MESSALINA

Historiskt drama från det gamla Rom.
Etter Plinius d. ä., iscensatt av hrr Zeece och Adréani. Överlägset spelat
av artister från Comedie Francaise.

llr Havet ................................... ..
Fru Madeleine Hock .................. ..
Celiat .................................. ..

Manus.
Messalina.
Thysla.

Hon var av en lidelsefull natur med en omätlig njutningslystnad. Mannen tjusade hon
och han hade ingen aning om hennes utsvävningar.

Dramat inledes med att kejsarinnan efter återkomsten från cirkus på. aftonen beger sig
ut i staden för att deltaga i folkets nöjen. Hon blir därvid å. en gata utsatt för hopens glap-
ord och hån, men räddas av den unge filosofen Manus, Thyslas trolovade. Messalina fattar
kärlek till den ståtlige romaren och vill förmå. honom att följa henne, men han vägrar. För-
bittrad låter hon kasta den motspänstige i fängelse, men ett nytt senare försök att vinna ho-
nom utfaller lika resultatlöst.

Emellertid ha tribunerna tröttnat på Messalinas tyranni och sedlöshet, och två. av hennes
forne älskare, Vibellius och Narcissus, den sistnämnda en frigiven. slav, underrättar Claudius
om det liv hon för. Thysla uppsöker likaledes kejsaren för att äterfordra Manus. Man beger
sig till Manus cell, och här överraskar man Messalina, som ånyo söker övervinna iilosofens
motstånd. - Nu är måttet rägat. Den pliktförgätna kejsarinnan måste med sitt liv plikta för

sina missgärningar. Hennes död hälsas som en befrielse av det romerka folket.

Spännande handling. - Sforarfad, fidsfrogen iscensäffning.

Färglagd! Konsffilm!

 

 

 

Samfalsämnef för dagen:

 BADLIVET l MÖLLE.

Intressanta bilder från den kontinentala badorten Mölle.
H--f-:T--E-Tf: Beryktad för sitt fria badliv. i-:m-d-H

Vid Skeldevikens sydvästra strand i Skåne ligger den bekanta bergäsen Kullen, vitt be-
kant för sin naturskönhet. Sluttningen söderut är skogbevuxen och delvis odlad, men till havet
tränger sig berget ut med höga, skrovliga och otillgängliga väggar. Ovanför Kullens yttersta
spets pä en höjd av 77 meter reser sig Kullens fyr, den högst belägna 1 Sverge. aBerget är
en kär tillfiyktsort för turister, och på. senare åren har det fått en viss betydelse pa grund av
det kontinentala badliv, som utvecklas vid dess fot vid badorten Mölle.

Vår bild giver en god framställning om detta friluftsliv på land och i vatten och skall
helt visst ses med stort nöje.

JWodernf svenskat badliv!

Den enda verkligt intressanta bild, vartill Svenska Biograf-Teatern har
ensamrätt för Eskilstuna.

Ej att förväxla med värdelösa efterapningar.

Denna bild har i Stockholm rönt en enastående succes.

"i

5. När starka lru Andersson kommer i larlen.

Fru Andersson .har anställts hos ett herr-skap för att gå husmodern till handa. Härigenom

får hon tillfälle att omsätta sin respektingivande styrka iverklighet.

llerrskapet är hemkommet från en resa, och det har kommit ett äkdon med resgodset,
diverse koffertar m. m. Fru Andersson kommer ut och tar emot bagaget. I ett par kast sur-
rar hon alltsammans tvärs igenom väggen in i bostaden.

Då. hon skall till att bonera rummet, fä grannarna undertill besök av henne.
mer emellertid tvärs igenom taket åtföljd av en del möbler.

Hon är en äkta pärla, dåJ det gäller att göra uppköp. Kolhuvnd vina i luften, där man
ej gör henne till lags. Äkdonen på gatan vräker hon omkull. Till slut måste folket skicka
polisen på. henne. Men en konstapel är för lite, han far till väders. Ett regemente poliser
häkta fru Andersson. Men då. hon tycker sig ha suttit inburad länge nog, gär hon löst på
dörren, som naturligtvis brytes upp, och sä lämnar fru Andersson fängelset mitt framför näsan

pä de vakthavande.

l-lon kom-

 -Dråplig humoresk. av?

 

 

r-.v
hl

I
3
I n I
Messalina, romersk kejsarinna, en skön och förförisk kvinna, blev vid 15 års ålder förmäld
med Claudius, som tvåJ -år senare, år 41, blev kejsare. Hon behärskade-.siwagefmmeeehpw 
styrde i förening med sina älskare staten.

ll

l-l

I.

 

 

l

 

Rån fm ändring av progràmmaf förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1H5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: l:sta plats 35 öre, Zldra plats Zözöre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats

50 öre.
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre- 25 öre.

Flytt program Måndagen den 26 Sept.

 

 

 

Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 33-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

Eskilstuna,Tr.-A.-B. Folke! 1.910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain