#7371: Svenska Biografteatern

venska lingraltalern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

Kl N EMATOGRAF-FÖREVISN I NGAR

efter utsökta och gedigna program.
OBS.! Alltid de senaste nyheterna à området. OBSJ
Program ir. o. m. Måndagen den 14 t. o. m. Onsdagen den 16 Mars 1910.

 

1. Genom Strömsholms kanal 

Utmärkt vacker och intressant bildserie.

2. Greven av Luxemburg.

Lehars nya operett.

 

Sådan den spelas på Neues Operettentheatern i Ber-
lin. - Den i utlandet så populära operetten .Greven av

 

 

- Luxemburg" skall som bekant snart uppföras pä. Oskars-

. I teatern i Stockholm.
 fllm de att. Redan nu äro vi i tillfälle att i kinematografbilder
m -...-....... återgivn den populära. operettens andra. serie. Kinemu-

tograferingen av operetten har som bekant givit anled-
ning till att direktör Rnnit hosl Notarius Publieus inlagt

2- Sabinskornas bortrövande     i 

 

[(inematografi i färger av Pathé Fréres. NY opefett av "Glada Änkansa komposltof-
1 Huvudrollernu innehav-ns av: OBSJ Ej att förväxla med förut visad bild av
Romulus ..................................... .. Ciro Galvani. Samma Damn-
Acron ........................................ .. Carlo Duse.
Tatius ......................  ................ .. Gastone Menaldi.
Ersilia ......................  ................ .. Clotilde de Maria..
Tarpelu ..................................... .. Anna Pasquinelli.

Staden Rom var nyligen grundlag-d och riiknude om-
kring fyrntusen invånare men bristen på kvinnor var så.
stor att stadens framtid syntes starkt hotad. Romulus
beger Sig för den skull till grunnfolken för att begära
hjälp ett bota bristen men blir mottagen med hån och
skämt. Med hann i hjärtat återvänder han då till sin
stad, men för klok att vise sin vrede låter han kungörn n o . u
att Rom tänkte ställa. till en stor fest i vilken alla kring-   a d n k
boende inbjudes. På ett givet tecken av Romulus som 4- p e   
själv bemäktigar sig konung Aerons meka, störtar sig
så. mitt under festen romarna. i vapen över de unga. Hic-

O I
när..Geer:2:men.referenter:i tre , LHCan l SChthiZ.

nungen, då plötsligt ett vilt tumult höres i staden.
Det är Snbinerna, som under anförande av sin konung Hänförande näturmålning.
Tatitus genom förrädori bcmäktigar sig citadellet och
Som nu kolumn att hämmas kvinnorovet. Romer-na. och
fienden drubhzi nu samman, men då. Romulus ser sine
lnndslnäu viku för övermakten anropar han Roms skydds-
ängel Jupiter om hjälp. Och genast ser man sabinskor-
na. störta sig mellan de stridande för ett med tårar och
böner tillbakahålla. sina. släktingar, vilka också låta sig
försenas, varpå brödrafolken åter sluta fred.

Dette skådespel, som är baserat på den amlo. väl-
kända. legenden om sebinskornas bortrövnn e, är här

o
iscensatt och inspelat av [lem av Paris förnämsta 5 
sceniska artister. - o

Dråplig skämtbild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.I

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m. "

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, bam 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 17 Mars 1910. W

hmmm, Tfn-Ann. Faber, 1973.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain