#7369: Svenska Biografteatern

Svenska llinnrnilnnlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

Km EMATOGRÅFFOREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program. ,

OBS.l Alltid de senaste nyheterna à området. OBS.l
Program tr. o. m. Torsdagen den 17 t. o. m. Lördagen den 19 Mars 1910.

 

 

 

 

Vara snnniska artister i sing och hilil.

. l

Oscar
.Bergs frö m

"När jag var prins utav
Arkadien"

ur op. "Orpheus".

1. llet sista vulkaniska nt-
brottet på Teneriffa 1909.

Vulkanen Chyniero.

 

Denna bild visar oss ett eldsprutande berg, som på
sista tiden låtit tala rätt mycket om sig. De kanariska
öarna, ett ytterst fruktbart land, hade redan haft att
göra med sådana väldiga naturföreteelser. Ett förnyat
utbrott av den till synes utslocknade vulkanen Chyniero
för-satte befolkningen på Teneriffa i stort uppror. Den
på Teneriffas pik belägna vulkanen ligger ungefär på
bergets topp, på vilken även befinner sig en större vul-
kanisk men redan sedan historiska tider utslocknad krater.
o Det förnyade utbrottet utgick icke från huvudkra-
tern utan från några bredvid liggande.

Ett farligt vågstycke företog en amerikansk profes-
sor Perret, som med vår fotograf klättrade uppför det
3,710 meter höga berget och där togo bilder. Vi se,
huru stora rökrnoln kvälla fram ur jorden och hur for-
skaren vid kanten av kratern mäter temperaturen med
en elektrisk termometer, som visar 830 grader.

 

 

.u
fmerikansk konsffilm!

:Flickan från nattkaiént.

Sforf, gripande amerikanskf skådespel i 41
avd. M Framsiällt av JVew-yorks populära-
sfe skådespelare.

Ella

M" från egen alelier. du

Den vackra Bella iir dansös på ett nattkafé. En
dag, då hon promenerar i stadsparken, råkar hon snuva
och skada sin fot. På hennes rop skyndar en ung man,
Howard Raymond, till hennes hjälp och ledsagar henne
hem. Bellas tillbakadragna väsen och hennes vackra.
ansikte göra ett starkt intryck på Howard,och den unga
Hickan å sin sida ser med beundran upp till den man,
ödet fört i hennes väg. Howard, som är anställd som
tecknare vid en tidning, omtalar för sina kamrater sin
kärlek till den okända flickan, men de äro vana vid l
hans lättantändlighet och småle endast åt hans nya pas-
sion. För Howard är emellertid denna kärlek icke nå-
got skämt, och han skyndar till sin älskade, som han
överraskar iklädd varietekostym. Detta förklarar hon
med, att hon är anställd vid ett tcatersällskap. Det
blir den gamla historien; den lilla olyckshändelsen var
endast en fint av den lille kärleksguden för att föra två-
hjärtan tillsamman. Det blir förlovning, och de växla
fotografier. Då Howard visar sin fästmös porträtt för
kamraterna, igenkänna de dansösen och uppsöka henne
för att förmå henne att bryta med Howard. Bellas kär-
lck är emellertid äkta, och hon förklarar sig icke kunna
avstå från sin älskade. Dä vännerna finna henne omed-
görlig, underrätta de Howard om hennes föregående liv,
Denne vill icke sätta tro till. deras berättelse och slår
en av dem till marken för den förmenta förolämpning-en
mot hans fästmö. Emellertid kommer Bella tillstädcs
och tillstår sanningen. Howard följer henne till "natt-
kaféet, där hon uppträtt, och blir nu övertygad. Over-
väldigad av smärta vänder han sig från Bella, som
emellertid bönfaller honom att icke över-giva henne. ln-
nerligheten i hennes ord beveker Howard; han förlåter
henne och sluter henne i sina armar, under det kamra-
terna hånlccnde lämna varictén.

 

 

.sig ...i
i. Holländsk nnrslinsmålning.

Kinemafografi i färger av Palhé Fréres.

Vem känner ej till dc holländska konstnärernas fantasi
då det gäller att omsätta sitt .lands egendomliga sköna natur
i färger och bilder på de ryktoara tallrikar, som äro spridda
över hela. världen. So här, hur unga flickor lustvandra på
blommande hyacint- och tulpanfält, nu där praktfulla guldglän-
sande blommor. Och vid ständcrna av de specielt holändska
kanalerna se vi kval-nerna vrida sina väldiga vingar. Slutligen
st: vi hur små holländska pojkbytingur i sina pittoreska ko-
stymer springa omkring på de solbclysta dynerna, där de gam-
la stå och betrakta dc väldiga pråmar som glida fram där ute
pil vattnet.

f.. När Annlf link stnra vinsten.

I Humor-esk med kärlek och alla nödlga ingredienser.

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Asluncl.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Bidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. i

W Nytt program Söndagen den 20 Mars 1910. W

Inkkilshma, Tru-A-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain