#7365: Stora Biografen

l

Slillld BlllGllAFEN

4 GARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Frodags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--5 och 6-10 e. m.

Program från den 6 April t. o. m. den 8 April.

 

 

 

. En lärd genom Schweiz världsberömda
Axenstrasse.

2. En sensationell filmnyhetl

Kinomatograiorad av The Vitograph Company oi America.

Mose liv i levande bilder.

Omfattande ett iiertal serier, varav vi nu förevisa första serien. - Tillfölje bildens storlek kommer
densamma att förevisas serievis.

Ur "The Kinematograph Weeklyu för den 10 Februari 1910 tillåta vi oss citera följande om bilden
"Mose liv" (The Life of Moses). MPå, basis av Moses liv har aThe Vitograph, förfärdigat en bild av stort kul-
turhistoriskt värde. Mr C. Peters har också all heder av det utförande, som kommit bilden till del i det han
begagnat sig av den frihet som av The Vitograph blev given för inspelningen av densamma. Med sällspord
nit har han genomrest och forskat i Det Heliga landet, såväl som i Eg pten. Första serien, som blivit oss fö-
revisad, är av ett stillsamt och värdefullt kulturellt intresse, och var och en skall säkert bliva. tillfreds med den
storslagna bildens innehåll. Det synes tydligt att till grund för inspelningen ligger ett årslångt studiumu.

Till vad The Kinematograph Week] här skriver vilja. vi endast tillägga. att bilden uMose 1iv",vil-
ken för närvarande förevisas i Paris och Lon on, är föremål för ett berättigat uppseende. Folktyper, kläde-
dräkter, plats för inspelningen av bilden är också vald med iakttagande av historiskt åter-givande i såväl stort
som smått. Med ett ord, bilden är för alla samhällsklasser och åldrar

En verklig sevärdhet av sällsynt värde.

 

 

 

Berättelserna om Mose liv äro så uppblandade med legender, att man ej kan med visshet angiva
detaljerna i hans historia; men i huvudsak torde bibelns skildringar lämna oss en sann bild därav. Moses
skall, då egyptiske kungen befallt, att alla nyfödda israelith av mankön skulle dödas, ha blivit utsattjion kista
i Nilen för att omkomma, då föräldrarna ej sågo sig i stånd att radda honom. En kungadotter upptog barnet
som sitt eget, kallade honom Moses eller "vattnets son. och lät honom få en priisterlig uppfostrani Heliopolis,
diir han ock senare blev präst. Han fick prästerlig rang och var en tid liiirförare i egyptiernas krig mot etio-
pierna. Enligt historiska uppgifter blev Moses född i slutet av 1500 f. Kr., icke såsom den iildre judiska källan
ang-iver, år 1575 f. Kr. Denna uppgift måste av vissa skäl anses oriktig.

(Ovanstående uppgifter iiro hämtade ur dzr Anton Nyströms: Allmän Kulturhistoria.)

Första serien av Mose liv. NOSE. LIV är indelad i sex storslagna avdelningar:

lzsta scenen visar oss Farao, uppmanande sina cgyptier att med stränghot behandla lrlebreerna,
som visa tecken till en smygande uppror-senda. För att stävja deras förökning, befaller han att alla barn av
mankön, födda av hebreer, skola dödas.

2zdra scenen: Befallningen upplöses i Faraos palats, i närvaro av Fnraos dotter, som förgäves ber
om iörskoning för de olyckliga.

3:de scenen: Egyptierna draga genom gatorna, slita barnen från deras mödrar, varvid gripande
scener förekomma.

4zde scenen: Här se vi Moses liggande i sin korg-vagga, modern smeker ömt sitt barn, då systern
kommer från brunnen, och inberättar den fasansfulla nyheten, i sin förtvivlan skynda de till Heden, och låter
Moses, liggande i sin korg, drive. med strömmen.

hzte scenen, vilken tillika med den 2zdra, otvivelaktigt iir den mest storslagna i denna serie, visar
oss Faraos dotter, finnande Moses bland vassen. Scenen, som iir inspelad av egyptier och nubier, är av sällsynt
storslagenhet, såväl i det omgivande landskapets skönhet, som i de uppträdandeI personernas klitdedriikt.

(izte scenen: Farao, som hört om sin dotters fynd, kommer för att se det. Han befaller att det
skall dödas, men på sin dotters enträgna böner låter han det leva.

Första serien slutar med att Mose moder återfinner sitt barn.

 

 

 

 Ett bröllop med förhinder.

Dråplig humoresk.

 

 

 

 

 

 

På mångas begäran

GÄSTUPPTRÅDANDE f

av den populära Dragspeisvirtuosen

I tKiller Kalle från . .Daim-ne.

Lilla Kalle, vilken iir erkänd som Dalarnes bäste harmonike-virtuos, har erövrat fiera
första pris i Sverige och Norge. Vid senaste tävlan i Kristiania tillerkändes Lilla Kalle för-
sta pris (stor guldmedalj) såsom varande Norges bäste dragspelsvn-tuos.

JVy reperfoar! SuCCéSl JYy repertoar!

 

 

 

 

 Scener från Ceylon.

Jordens paradis!

l. vVattenbuff-lar. i 2. Bylif utmed Kelani-floden. -V- Zl. Colombo-innebyggarnes kvarter. -q
i. Bazaren i Kandy. - 5. Den heliga tandens tempel.

 Kalle är en liuvpuike.

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; 22dra dio 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zldra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 9 April.

Fil-EEE: .ri-.v-ÄÄ-VBT mir Hifi.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain