#7363: Eskilstunabiografen

ENTRE;
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

Lever; nnnnn. r. n. nnssnns Hus, ingång nan sanning. (sin ennn nrnnnser).

(Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

Vardagar från kl. 6-10 . rn. Söndagar från 2-5. B-ld e. rn. med början varje hel timme.

OBS! Alltid först med de senaste nyheterna.

 

 

Program fr.. o. m. l t. o. m. 4 April 1910.

P-T-à

1. l bedninernas land.

Bilder från ökenlolkets liv.

Beduinerna äro ökenaraber. nomader av arabiskt ur-
sprung. Särskilt plågar man benämna de nomadstam-
mar, som ströva omkring i Arabiens och Nordafrikas ök-
nar för bedniner. Detta ökenfolks liv och verksamhet
är naturligtvis av stort intresse och vi få, tack vare bil-
den, en mångsidig inblick häri. Vi föras till deras av
solen brunbrända nejder och skåda det underliga, mörk-
färgade folkets dagliga liv på gator och gränder, deras
lägerliv ute i öknen m. m. Av särskilt intresse är att
se läderbnercdning och en ormbesvärjarcs uppträdande.

Jnfressanl och lärorik bild.

 En nrstes lö te

eller

Trniast kärleks lön.

Historien är den ofta upprepade. Den unge furste-
sonen älskar i hemlighet en honom i börd underlägsen
ung och iilsklifr kvinna. Giftcrmål dem emellan iir ej
att tänka på. åärloken är dock av allvarligt slag och
ett anbud, som en rik bankir gör den unge mannen
gällande dotterns hand, avvisas hövligt men bestämt.
Följden blir stormiga familjescener, som slutar med att
den unge fursten lämnar föräldrahuset och beslutar sig
.för att själv förtjäna sitt bröd vid sin älskades sida.
Han betrrider konstens törnbeströdda stig och gör bittra
erfarenheter av människornas likgiltighet och hårdhet.
Han gör dock framsteg och tre år senare finna vi ho-
nom som väl avlönad artist vid en större varieté. Fur-
stcns fader kommer av en tillfällighet förbi lokalen, in-
tresserar sig för aftonens program och köper biljett.
Hans överraskning blir naturligtvis överväldigande att
återfinna sin, trots allt, älskade son idenna omgivning.
Det blir sammanträffande dem emellan samt försoning
och genom dc unga makarnas lilla flicka beredes väg
även till svärmoderns hjärta.

en bild som är, vård av ses.

 

L-

   

 

 

 Enr olycklig dag 

IDär John skulleWmöntla sin moster.

 

 Cyklister i belgiska armén.

Bilder från deras utbildning ute o. hemma.

Velocipeden har som bekant upptag-its iden moder-
na krigföringen som förmedlare av ropporter, snabb pa-
trullerin stjänst och mera dylikt. Inom så gott som
alla län ers arméer uppövas också i våra dagar en sär-
skild velocipednvdelning, som genom mångsi i träning
utvecklas till duglighet och nytta för hela ären. I

a belgiska armén har man drivit träningen särdeles långt

och vi se huru c rklistcrna med cyklarna på ryggen få
taga sig fram på en mest svårbeskaffade terräng. utför
stock och sten, genom moras o.  v. Naturligt blir det
åtskilliga kullorbyttor, men de tagas med gott humör.
Hemma på. kaserngården utföres till sist vacker "figur-
åkningM av något hundratal cyklister.

Qel hela år särdeles insfressanf.

n. Bland livets bränningar.

Ett ödesdigert misstag.

Över kärleken ha vi intet kommando, den frågar ej
efter skrankor och börd. Vi fattas av kärlek då ödet
så. vill. Sådan var åtminstone den stackars Graco Wal-
lace, vilken på moderns sista bön tog till man den mo-
dern önskade. Grace var enda barnet till en fattig än-
ka. Mr Rupert Howland, en äldre änkeman, fader till
en liten flicka och gammal vän till familjen, har ofta
sökt hjälpa henne. Han älskar ömt den unga flickan,
men först vid den gamla iinkans dödsbädd visade han
det. Modern, som inser sin dotters hjälplöse ställning,
utverkar i sina sista. stunder att äktenskap ingås mel-
lan dottern och den gamla )rövadc vännen.

Dottern gripcs av stun ens högtidligth och vigseln
förrättas. Något annat än högaktning för honom kan
hon dock icke hysa och då snart nog i det nya hennnot
"den rätteu uppenbar-ar sig, blossar kärleken upp lidel-
sefullt och ömsesidigt. De söka bekämpa sin kärlek och.
den unga frun visar den unge mannen på dörren, då
han söker närma sig henne. Ett brev med ett sista
farväl, som han skriver till henne, faller i händerna på
den äkta mannen, som missförstår innehållet och, förut
sjuklig, dör vid intrycket av vad han tror sig ha upp-
täckt - hustruns otrohet. Djupt gripen av att plöts-
ligt stå ensam i världen, finner hon till sist ett nytt
lcvnadsmål - att leva för sin lilla foster-dotter.

 

J

 

W" ELEKTRISK VENTILATION. .I

Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. se ae ae ae ee Berusade personen äga ej tillträde.

lliörsrklzasslgr musik.

listal plats 35 öre, Zidra plats 25 öre.

Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Tisdagen den 5 April 191.0. W

Eskilstuna. rllrvr-.keri-A.-lr!, Folket, lfilrl.

OBS. .I  :54:55. .3-:

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain