#7356: Svenska Biografteatern

vanslalllngrallealern

q (Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

Km EMATOGRÄF-rbRrivlleNoAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l

Alltid de senaste nyheterna à området.

088.!

Program ir. o. m. Måndagen den 11 t. o. m. Onsdagen den 13 April.

 

r I-- I..
l

H

. Dresserade björnar.

Mycket infressani bild.

44
.II-l-- -

v Ludwig Xl.

Siorl, historiskf drama.

IX:

INNEHÅ LL =

Den grymma Ludwig XI av Frankrike låter
år 1483 häkta hertigen av Nemours för att
kunna tillskansa sig hans gods. Trots den in-
iiytelserike läkaren Coitiers råd låter kungen på.
sin gunstling Tristans inrådan avrätta hertigen.
Dennes son kommer några år därefter under
namn av greve von Rethel som sändebud från
hertigen av Bourgogne och utmanar kungen,
men blir tillfàngatagen. Hans moder ber om
nåd hos den nu döende kungen, vars lilla son,
Carl VIII, beviljar nådeansökan. För sent -
Tristan kommer med dödsbudet, varpå herti-
ginnan faller döende ned vid tyrannens fötter.

1. Konung Ludwig befaller.

2. Hertigen av Nemours häktas.

3. En vän och en fiende.

4. Hertigens avsked.

i). Sändebud från hertigen av Bourgogne.

6. Konungen utmanas.

7. l bakhåll.

8. Igenkänd av Tristan, fängslas sändebudet,
hertigens av Nemours son.

9. Ludwigs bikt.

10. Tyrannens syner.

11. Kungen räddas genom sin feghet.

12. Den flyktade hertigen iörföljes.

13. Ater fången.

14. Tyrannens sista stunder.

15. Hertiginnan ber för sin son. "i

16. Ludwigs son, Carl VIII, tager kronan.

17. Benådad.

18. Tyrannens sista akt.

19. För sent.

20. Det sista offret.

 

 

 

.v

Ännu nägra dagar.

Stor succés. El l-nyi :är Eskilsfuna.
3. gäsiuppfrädande av

Tre spelande okar

 

försiklassig musik fill mandolin och lufa.
Nar emoffagifs med :formande bifall.

C70

PROGRAM.

W .lSGOUNT NELSON, marsch.
ROMANS ur "Konung för en (laggt.
BOSTON n:r 2,

komposition (rr Tre spelanule pojkar.

70

Ingen bör iörsumma att höra denna verkligt ut-
märkta musiktrio.

 

i.III-llIII-III..III-IIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIII.d

Gina brinner.
-

Excressnzhef.
4. Det stora vnlkanulbrotlel på

Elna.

lltmiirkta bilder, erbjudande en iörträillig illustration till.
de i pressen dagligen återkommande artiklarna om den för-
skräckliga. lavaström, som likt en glödande iiod vältrar sig
ner lör berget, förstörande allt som finnes i dess väg. Ett
fruktansvärt men storslaget skådespel.

1. Med järnväg mot Etna. 2. Den skrålekslagnn befolk-
ningen flyr undan den fran-waltrandc lavaströmmen. 3. Lava-
strömmen vältrar fram, likt on fruktansvärd eldorm slingrar
den  ut över landet, sättandc allt i brand. Ingenting lkan
hejda dess framfart.
över landet fälla befolkningen träden och skaffa dem undan.
5. En krater under bildning. Vid fotografer-andar; hade kratern
nått en höjd av 2,500 meter. Massor av eld och sjudande lava
vältrar fram ur dess öppning.

Etnas utbrott iir en bild som visar oss att verkligheten,
överträffar: lantasien.

5. llen svartsjnka dockan.

Kemisk tricksfilm.

 

4. För att elden icke skall sprida sig ut- ,

Rätt IIII ändring av programme! förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsafmar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lzsta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reser-verad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

w Nytt program Torsdagen den 14 April 1910. 4-

mmm, men-.a Farm, mo.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain