#7354: Stora Biografen

STUBABIIJGRAFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e.u m.,
Sön- och helgdagar kl. 2--15 och 6-10 e. m.

Program från den l3 April tjo. m. den l5 April.

.. Å SHANGHAI.

Ovanligt vacker- och intressant naturbild.

 

 

 

 

 

 

 And reas Hofer.

Stort, historiskt drama.
lnspelat till minne av 100-års-dagen av slaget vid lselherget år 1809.

I "Andreas Hoferu Tyrolens frihetshjälte och martyr, medverka över 600 personer,
alla i tidstrogna dräkter, med hakebössan, armborst, muskedundrar och andra olika dätida va-
pen. Inspelningen av Andreas Hofer är gjord på. de samma platserna och i samma omgivnin-
gar som de för 100 år sedan tilldragit sig. Andreas Hofer är, näst efter Schackletons sydpols-
färd, den längsta bild som hittills är visad å biograf. Inspeln. av bilden har kostat över 20,000
kr. och visas densamma i Eskilstuna endast Onsdag, Torsdag och Fredag å Stora Biografen.

De i Pressburgfreden till Baiern avträdda tyrolerna reste sig mot Napoleon under
anförande av värdshusvärden å. "Am SaudeLL i Szt Leonard i Passeyrthal, Andreas Hofer jämte
hans vänner stengetsjägaren den tappre Spreckbacher och kapucinern Haspinger, kallad Munk
Rödskägg. De drevo ut bairarne och slogo två. iientliga härar, de kämpade ärorikt vid Isel-
berget och kastade den med 40,000 man anryckande marskalk Lefebvre först mot Insbrueh och
därefter till Salzburg. Då. Hofer efter freden i Wien genom ett falskt rykte om hjälp av är-
kehertig Johan, bröt freden men blev besegrad och tillfångatagen, blev han dömd till döden
och skjuten den 20 Februari 1810.

 

1. Marknadsdag i Tyrolen. 10. Manifestet om fredeniWien. Tyrolen upp-

2. lfloferfsamlar sina vänner å sitt värdshus fordras att nedlägga vapen. Hofer får en
"Am Saude" (härav Hofors öknamn Sand- falsk underrättelse om ärkeliertig Johans
värden) för att över-lägga om Tyrolens del- avmarsch för att hjälpa Tyrolen.
tagande i kriget mot Napoleon. (Denna scen 11. Hofer samlar sina trogna till en ny batan
är inspelad i det Vtloferska hist. museet.) vid Kiichelberg.

3. Hofer predikar ikapellet uJesu Hjärta" för 12. Hofers nederlag.
sista gängen. (Scenen inspelad i det histo- 13. Andreas Hofer och hans familj såsom frid-
riska kapellet.) lösa i "Passeyrthaltä

4. Till vapen mot fienden för fäderneslaudet. 14. Den trogne och den falske vännen.

5. Slaget på Iselberget den 29 Maj 1809 (nära 15. Förrädaren (prästen Donay), f. d. Hofors
Insbruch) platsen historisk. vän överlämnar Hofer och hans familj till

ö. Hofer vinner slaget, marschen mot Insbruch. fransmännen den 10 Januari 1810.
Vi se över 600 man med Andreas l-Ioferi 10. På väg till Meran.
téten, alla klädda i dåtida dräkter, på väg 17. Hofer i Mantuas fängelse. (Scenen är in-
mot Insbruch, med kanoner, liakebössor spelad i Mantua.)
och tross. 18. "Farväl mitt lanle

7. Hofer i de historiska salarne ä Castellet 19. Hofer dömes till döden. Domen gär-iverk-
vid Insbruch. ställighet den 20 Februari. Hofer tillät

8. Andreas .Hofer erhåller den gyllne kedjan ej att man förband hans ögon och kom-
av presterskapet i Insbruch. menderade själv "Fyrlf

9. Hofer erhåller nyheten om kriget. 20. Andreas Hofers staty.

 

088.! Förevisningen av Andreas Hofer tager en tidrymd av 40 minuter. 088.!

 

 

 

 

:i Gästuppträdande

JWcmnen med de:l sjäffe sinne-zl

den i hela landet och i tidningspressen så utropade

Jänkeläsaren .Bror Sum-lean.

Genom stort besvär och stora kostnader har det lyckats oss engagera denna förstklassiga för-
måga för ett kort gästuppträdande å. Stora Biografen.
OBS... Någon vidare reklam för Bror Sundeen behövs icke då hans sensationella nummer
reklamera sig själva.

I." Över allt stor succés! "Il
038.! Herr Sundeens uppträdande tager en tid av minst 20 minuter. 088.!

 

 

 

 

.. När man ser illa.

Spelad av MAX LINDER.
Komisk bild. Ingen bör föl-summa se denna bild, som önskar sig ett gott skratt.

Översten överraskar sin hustru i armarna påy en beundrare, som brädstörtat tar till I
fiykten genom skorstenen under det den unga kvinnan djärvt förnekar mannens beskyllningar.
Denne, som emellertid är säker pä vad han sett, fordrar skilsmässa. Då får frun plötsligt en
idé. Hon kallar upp err- förbipasserande soldat, tar ifrån honom hans sabel och befaller honom
göra sä mycket buller på gatan, att översten ser att han är utan den reglementerade sabeln. l
Denne gör som han är tillsagd och när översten fär syn pä den vapenlöse soldaten, ropar han i
upp honom och bereder sig på att ge honom en ordentlig skrapa, då mannen i detsamma in-
träder med sin sabel. lläpen låter översten honom gå igen och soldaten lägger sabeln ifrån
sig i tamburen och visar sig äter pä gatan, fortfarande obeväpnad.

Han blir åter uppkallad, men en ed undslipper hans förmnn då denne åter upp-
täcker sabeln.

Han tar sitt huvud mellan "båda sina händer i den tron, att han häller på. att bli galen.

 detta ögonblick inträder frun med kappsäcken i hand och minen av ett oskyldigt offer.

Uversten, som är övertygad om att han lider av hallucinationer faller då. ångerfull
påJ knä för henne och ber om förlåtelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; thra dio 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
"Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 16 April.

Ert-18156. FT-ÄÄ-Ff 319581. ford.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain