#7352: Svenska Biografteatern

Svenska linurailnlern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlNEMATOGRAF-FÖREVISNlNGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna à området. OBSJ
Program ir. o. rn. Lördagen den 16 Yt. o. m. Söndagen den 17 April.

llQ Q.
QIlillllllllllll lll-ll lll-Illlllll "I lll-llllllllllli.

Svensk nyhet!

Q
I
.o

"e
IIIIIII-IIIIIIIIII-IIIIIIII

 

 

Svensk nyhet!

1. En resa på Dalslands kanal.

Mycket intressant reseskildring från en av Sverges vackraste turistleder. Bl.
a. passeras den ryktbara avedukten vid Håtverod, utförd av Nils Ericson,
och i sitt slag enastående i Sverge.

 

Annu för 45 år sedan var Dalsland för svenskarna själva ett så gott som obekant landskap. De rika naturtill-
gångerna lågo obegagnede av brist på samfärdsmedel och näringsfliten var förlamad till följd av landskapets avsönd-
ring från den övriga. världen. Då sammanslöto sig några av ortens mest framstående personer och lyckades intres-
sera den store järnvägsbyggaren Nils Ericson för by gandet av en kanalV från Vänern genom de långsträekta sjöarna.
i Övre Dnl, till vattendragen vid Riksgränsen. Den intressantaste delen av kanalen erbjudes vid Håfvernd. Här hade
kanalbyggaren de svåraste hindren att besegra. Förbi den branta rytande forsen måste farleden gå upp. Alla före-
gående undersökare hade föreslagit att man här skulle göra ett avbrott i kanalen och i stället lägga en järnväg förbi
fallet med omlastning till ångare å ömse sidor. Men Nils Ericson förstod att övervinna svårigheterna genom att helt
enkelt leda. kanalen över vattenfallet genom en på grenitfästen vilande fartygsbro, d. v. s. en väldig med vatten fylld
järnränna, nnder vilken den vrede, oroliga forsen framvältrar sina skunnnnnde vågor. Denna ränna utgör den rykt-
baraI avedukten vid Håfvcrud, och är i sitt slag den enda. i Sverge.

Från egen atelier.

En sann konstlilm och ett verkligt praktverk

.-.är.à

 JUDITH och BOLOFERHES.

Historiskt drama. -

.II-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

I
6
Qll

 

O. .9
I
.O

Nebudkadnezar, konung över Assyrien, har sänt sin fruktade fältherre, Holofernes, för att med järnhand nedslå
och erövra de folk och länder, som icke godvilligt under-kastar sig hans makt.. Med stor här-smekt droger den fruk-
tade fältherren genom landet, föl-störande städer och byar.

Staden Bethulia. och dess invånare värja sig med lejoninod mot hans över-makt. Dock, till slut föll folkets mod
då hnn ersnöd och vattenbrist rådde inom stadens murar. Barnen dogo och nöden kände inga gränser. De hådo sin
furste sius att dagtinga med Holofernes. Då trädde Judith fram och erbjöd sig att rädda staden. En del av folket
hånade och gjorde spe åt hennes förslag, åter andra, som kände Judith för en klok och försiktig kvinna med en
ovanlirr skönhet, bad henne om ett försöka.

on drog sina änkekläder av sig, lät smycke. sig på det .skönaste och gick, åtföljd av en modig tjänar-inne, till
11!c:-löfernesY läger. Till Holofernes sade Judith, att hon var fördriven från staden och sökte skydd hos honom. Ho-
lofernes, bländad av Judiths skönhet, befallde att man skulle ära henne och låta henne gå vart hon ville såväl inom
som utom lägret. .

Vid en stor fest, som Holofernes anordnade till ära för sina tappra. krigskamrater, lät han, redan ointöcknad av
Vin, hämta Judith till sitt tält. Judith kommer, skönare än förut, och Holofernes, hländad av hennes skönhet, befal- -
ler att man skall lämna dem allena. Alla gå på den fruktade fältherrens befallning. Han reser sig och vecklar hän
till sin bädd, varest han nedsjunker och insomnar i en dödstungl sömn.

.Judith har väntat på detta. ögonblick, och går nu med mod och tillförsikt att utföra sitt uppsått. Efter full-
bordnt verk beger hon sig åter till sine landsmän. Stor blir glädjen, då de få veta .ludiths handling, och dä ass -
Tel-nn morgonen därpå får veta sin fälthcrres dödpgriper dem en nedslående skräck, och bliva med lätthet besegra 0
och jagade på dykten av de jublande hethulierna, och Judith hlcv ärnd som sitt lunds räddar-inne..

IIIIIIIII.III.III-IIIIIIIIIIIIIIIIÖ

.I
.o
I

"be

 

 

äs upp rådande

av de irån 1föregående sejour
härstädes med enastående bi-

 

iall mottagna

Dragspelsvirtuoserna

Di Zazzo

och

Perrelli.
W Hy repertoar! W

 

III-IIIIII-IIIIII.III-IIIIIIIIIIII-IIIIIIIIJ.
.I

 

 

. I
.III-III...III-III..III-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIs.,

 

 

 

 

 .. Vid den Rysk-Persiska gränsen. 
:0.: vacker naturum. :rå
 Fastsydd .in Den oförsiktige 
 ssikiammerskan. 

Rätt till ändring av programme! förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-8, 3-,-5 e. m.v2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

q W Nytt program Måndagen den 18 April 1910. W

Eskilstuna, Tin-4.43. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain