#7350: Stora Biografen

STUBA BIGGBAFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m. i

Program från den 16 April t. o. m. den l9 April.

 

 

 

r.-
.. Möens klint.

förtjusande Vyer från den danska kusten.

 

 

 

 

Återigen, en Kinematografisk debut à Stora Biografen: Chicago-
firman Essanays stora succesnummer.

 

fm erikansk express.

 En berättelse tràn Västern.

Av Essanay. O

Var och en vet att amerikanerna är ett banbrytande folk. Under år 1009 ha de p-ä all-
var börjat med tillverkning av biograffilm, och att de ha lyckats, äro de som besökt Stora
Biografen i stånd att bekräfta, Alla större amerikanska firmor har där varit representerade i
sina ypperligaste verk. Den stora Chieagofirman Essanay har per express: sänt oss en film,
vara vi i dagarna har insatt svensk text. En berättelse från Västern. Denna jättefilm är i
inspelningens tydlighet en berättelse i bilder. .ln mindre vi tala om bildens innehåll å. pro-
grammet, ju större blir intresset varmed den följdes av åskådaren. Vi vilja endast nämna att
bilden är av ett spännande och gripande innehåll, handlingen är: en moders telegram till
sonen, som är cowboy i Västern, med bön om hjälp för betalandet av 500 dollars för skuld.
Om hon icke kan betala denna skuld, mister hon hus och hem. llrståndsatt att hjälpa modern
begår sonen ett brott, varå. han vet att lynchning följer, så fort det blir upptäckt, och att
detta sker vet han även. För att förbereda modern på att hon aldrig mer får se honom, sän-
der han tillika med penningarna ett brev av följande innehåll:

"Kära moder! Härmed sänder jag dig 500 dollars. Tyvärr är jag mycket sjuk, så att
du får bereda dig på. att aldrig mer höra något från mig. Din troiqm: som".

 

 

 

 

Bilden är inspelad bland klippiga bergen och är, vid sidan om det spännande innehållet,
en högst sevärd och storslagen naturbild.

I----.-

 

 

s. Gästu ppträdan de

jYiannen med det sjätte sinnet

den i hela landet och i tidningspressen så utropade

Jänkelåsaren .Bror Sundeen.

(tenom stort besvär och stora kostnader har det lyckats oss engagera denna förstklassiga för-
måga för ett kort gästnppträdande å. Stora Biografen.
OBS-.I Någon vidare reklam för Bror Sundeen behövs icke då. hans sensationella nummer
reklamera sig själva.

I." Över allt stor succés! "u
038.! Herr Sundeens uppträdande tager en tid av minst 20 minuter. 038.!

 lltitlstlansen i Ungern.

Katastrofen i Oekoerito. Platsen där eldsvådan ägde rum. Mass-
begravningen. Scener över folket m. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jan vill ej bli så stor en gång till.

Några idyller från lilleputtarnas land i Paris.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre; thra dIo 40 öre; 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga tej tillträde. Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 20 April.

Ea-rlmma. T-E-"Äläél-iiàmr 32er

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain