#7346: Eskilstunabiografen

M

 

Lokal: HANIJL. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snell emnl Hidnusel).

u (Telefon 716.)
Forestallnmgar Fredagar, Lördagar, Söndagar och Måndagar.
Vardagar från kl. Belli e. m. Sön- neh Helgdagar från 2-5, 6-l0 e. m. med början varje hel limme.

 OBS. l Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. ! -1-41-

If
.. Kanarieöarna.

Första kinemalografiska bilder som där upplagils. Vackraste kolorering och lärgtoninq.

 

 

Program från och med den 22 April 1910.

 

 

l Atlusberwons str k i fr- " " " - " 1 - -- i

Sju till antalet bDC tilläöpanofrrligmngl lig-ge. pa ett nvetånd avl narra 100 kni. från Karp any de vKanal-iska öarna,
liefolknjnv u .291 (-w 1 p." m t 9,01 V15 Spanien, men MO 1 Själva verket en provins riv rnoderlandct med en
jämte et: 1,921] - and. Bnevanurne arrod en blandras av gunnchcrnas infödda folkstam och invandrende spanjorer

. vi! 11 Immer. e numera. utföd H- - 1- I -l i " i" - " I M

.I b e. urinelierne. vilka anti-Inn d - il - - " i
formodm härstmnmn frn I I r, I , . . a eb in oarnae. npptackt under 1400-talet
. . , an vendnlerna. t"Vandahlen-na."L en del f I"k - -" I - 3
krcmursskötqpl Och toxmi i . I. l, I I , om nu. räknar dem till berbernu. Fiske liker-bruk
,. .. ...I ndubtrr elr-o l i r - l I" -" - - - -- i L 7
innevånare. Our-na täckas av talrika .ll-lijE-dulumlg. .Ugmpplins huvudstad ar salnm Cum-med 15,000

.. miner. oc i annu finnes en innngd ntslocknade kram-ur.

Liz Vaärxvliiårlrlgderpårvår lulmtarrsknDomnn, vilka delvis zero nutnrkolorerndc, omfatta: qfira-s Palmas f" Hamnen vid
. - . i" Isco anen a xi Y- " " - - - v I i a
, p , s no, torget, offentliga brunnar, gator och platser. Palrn- och bananskogar.

 

 

n
2. BOJ-SCOUTS.

Slockholmspojkarne ute på övning.

"Boy-Seoul-z" är duo-ens j---. -- .. , .I
 . D . men over mistan hele den civilrwl. , I  w 1 vu v v
hutmp for en ny ungdomsförClSC. Vilken svnes lige. den stör-stäbsällilidlthldgzh lård håwft sam Sotln Om
rossur ur f r "" -" " I - - Å- "I - - I a . ". be" -" H iv css Sy G ar at oöre.
åancle indiräylildaesanixllrallbklåsäcr till praktiskt duglig-a7 j arbetet pahthgu, Samhälle, trogna, :men tänkande Och Egm-
Vål. him " vagn lllåågll Pklkdcn hos pcpllgar inneboende känslan för det rätta, gode. och Sanne
 Vi I Si Cnomslml fu" ute i ät svssolsnttrr m1 - " -- f  ., .
rnmnortlorrnfr rn. rn. och men mejl-kol. t .u-M xd Telki inf-d Simning? Och panullcringbtjanet, signaler-ing,
n , . fyr 1,, , int. vi en entubrrism de omfatta de ganska krävande uppgifterm,

En inlressanf bild för alla. M -Bör ses av alla Eskilsfunapojkar.

 

 

...Ytterst i havsbandet.

På Kallskärs iågelkobbar.

Väl-jakt på Sjöfaogeh Vid den siste. slnlionen: humn och kojn på linllskns "hemland". -e Ul-sikter
över koblmr och hav. - Avfärd med lrät och vättnr till en morgonjzrkt. - Viltterntr utlägg-ns lrmnfören skyddande
skjrrtskåre. -- Fågel fillles Irland sina förmodadc geliker, skjutes och npptuges. Yid olika skårrir. Skilda shrg
riv fång blund .vittrar-nn. e- .lukten avslutas med vidtar-nes upptagande. - .vlterkomst med ilj-tet.

Bland häckallde fågel. lin hrndstigning. -f- lll-ypisk växtlighet. -- Ejderhonrr liggande pii sina ligg.
f En nyklilckt ejderunge. -- av skndefåglnr såsom frut in. m. rövns, och deres ålder utrönes riv dernaI sätt
ntl. sjunka i vrrlten. -- Grisslzr fångas i sin skrevir och sliippes. -- En tillvirro fylld av fiir-or: nyss klitokln, men

ej dykkunnign. ejderungur i öppen sjö. liljderroden uppsökrrs o. dnnet insamlas. Solnedgång över hnv o. kohlrar.

 

 

.. Revolutionsbröllop.

Skådespel av Sophus Michaölis.

Handlingen försiggår pii slottet Trionville i närheten :Lv (ionno, år lTllEl. llel. iir under den store frnnskn.
revolutionensl dager. Slottet yllrionvillceI unga härslurrinnn, Ahrinvv de l5 l-lsloihl ämnar rill lsin linrndomskiirnste
Markis Erneste des ylll-essnilles, som med :anledning hiirrw för ell. dygn frigjort sig från sin lljiinst vid Emigrant-
hilren. rlljii-nuren Prosper. vars repulrliknnskn sinne-Ing upphetsnts vid åsynen av ulhr desm omigrnntfofliccrirre,
rycker rnsnnde den vita låour-honkokrmlen rrv sin nye herr-es hatt, men din re:volutionshilren strax eller nnliindor
och den unge nnrrkisen nödgns fly, vnkrrr dock tillgivenlu-len mot. herraknpel, och lnrn försöker skyler den för-
riidrskn kokar-den för revolutiorrsmlinnen, men denna trohet koster honom själv livet., or-h hjälper dock icke hans
herre, som filngslas och dörnes till döden i Sin egenskap riv enrigrnrrtn Denna enn mitt rnåi hon tillbringa tillsam-
mans med sin fästmö, om morgonen kl. li skull hun skjul-ns. Ahrinc, som både stönnr och våndns över inte se Er"-
ncsti- ensam upplylld :av tanken att hnn skall dö, lovar trnppchefcn, överslelöjlvnnnfy Mirre-Arron stor belöning för
att låt-.r Erneste levin, men Mnrc-Arron är oryggelig, för honom iir plikten irlll.. Dri liigger .kluine sin hand på.
hinns, Ser honom djupf i ögat och ber honom rädda. Erneste för hennes skuld, och priset därför, ja. -- delI kan hon
och vill hcfnln. Denna her-öring rrv en kvinnohand genomglöder Murc-Arron: iir-n, lsinnvele, trohet ---irll1.glömnrer
han. llasliigl. byter" han och ninrkiscn kläder och Alaine ser med likgiltighel pà att l-Irneste Hyr, endast. nppfylld
rrv tanker; på sig själv.

Men nu iir fur-nu över och hennes stolthet viigrnr rrtl, under-kosta sig denne främmande mun, först då hon
genom ett ywmntul mellan konnnissnrien och Marc-Arron erfar, att. detI verkligen gilller liven för denne. tillstår hon
för honom sin kärlek som viiekl; hans mod och dödsförnkt. Morgonen dill-efter kommer, och med den Sticker döds-
rädslan sitt huvud frem, men då hinns ser-geant kommer och igenkännor Isin chef, är han åter nnrn, han avslår-
Ahrines bön om flykt, och då. soldaterna. kornnnr in med nrarkisen, ÅQom åter iir fängslad, och Älonmloup fordran"
att denne skall skjutas för att räder Mirre-Arrons, för republiken långt dyrbar-fire liv. ger hen sjållv från altanen
soldaterna order ett fyrar och med nlropet: "(Leve Alirine du l" letoilo. lrreve Rvpnlrlikenl" din" hen hjiiltcns och
den plikttrogne soldatens död.

 

 

l
 Jag önskar ett barn.

Kemiska scener av M. M. Lucian Boyer och Max Linder. -

En verklig humoristisk lvilcl må vi kalla. föreliggande film. Visserligen hör mun folk stigar: Jaså, Älnx Lin-
der är med, då är det bra. Men det håller icke alltid streck. I filmen "Jag önslmr ett lnrrrrt uppfyller emellertid
Mex Linder publikens godo. tanke om honom. Ver-före de, Som sätta värde på ett oförargligt och gott skratt., icke
hörn försumnrn att se Manx Linder och fröken Luciun Hoyer i föreliggande humor-esk, iscensatt av Mex Linder.

 

 

 

 

I.. ELEKTRISK VENTILATION. "I

 

 

Eftertryck av programmet ulan särskill medgivande förbjuden. aa ae en ae en Berusade personer äga ej lilllräde.

Förstklassrjg musik.

ENTRE: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

Jnga föresfällningar under Ösdag, Onsdag och Cora-dag. w

W Nytt program Fredagen denV 2.91 April. 1910. W

 

Esk i lstuna, Trvekeri -A.-l-;. Folket. lillll.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain