#7336: Svenska Biografteatern

l

 

varsla liunrallealrrn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

KINEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.!

Alltid de senaste nyheterna å området.

OBS.l

Program lr. o. m. Måndagen den 28 Febr. t. o. m. Onsdagen den 2 Mars.

Bilder för dagen.
i. Ruiner i Paris efter över-
svämningarna.

035.! .Ny serie.

 En sensationell uppfinning.

Mycket rolig.

 

 

3. Karl lX och Katarina ay
Medicis.

l. Karl IX uppreser sig mot sin moder-s vilja.

2. Katarina av Medicis, förbund. i

3. Tavlan mellan Katarinas väninna och Karl IX:s förtrogna.
4. Karl IX gör rltttvisa åt sin förtrogna..

13. lqnaran.

(i. Katarina låt-er kasta greven av Bussy i snaran.

7. Det olycksbringande brevet.

8. Katarina och hennes förtrogna begivu sig till spåmannen.
9. Den dystra messan. v

Il). Den förgiftade boken.

ll. Förskriicklig uppenbarelse.

12. Döende åter-ser Karl IX blodbadet vid Saintnyarthclemy.

Katarina av Medicis söker utöva inflytande på. Karl IX,
för att han skall instämma i att giva alla löreträdesrätt-igheter
år. hennes yngste son Henrik. Men Karl, av naturen ärelysten

 

 

Rån

 

...the-...-
till ändring av programmet förbehålles.

och nu trött på. moderns oupphörliga påtryckningar, uppreser
sig mot hennes vilja och i stället för att lyssna till tvisten om
sin broder ägnar han sig fullständigt åt förföljelse. Katarina
av Medicis lämnar genom sin väninna Maria ett brev till Karls
förtrogna., vari hon i några rader uttrycker sin vilja, att ko-
nungariket Navarra skall gives åt hennes son Henrik.

Karl Ixzs förtrogna uppreser sig.,r mot Katarinas härsk-
lystna befallning. Emedan hon blivit förolärnpad genom detta
senare avslöjar hon allt för konung Karl IX. Uppretad över-
lämnar konungen till sin vän greven av Bussy ett hrev till
statskansliet, i vilket han befaller, att man icke skall rätta sig
efter hans moders vilja. Då greven av Bussy går för att ut-
rätta konungens ärende, mötcr han Katarina. av Medicis, vil-
ken, då hon icke ser sig någon utväg att få konungens olycks-
bringande brev, låter kasta greveu av Bussy i snaran, där han dör
söndersargad av svärdens spetsar. Katarina och hennes vä-
ninna taga det olycksbringande brevet från honom, och under
natten begiver sig Katarina till en spåman för att rådfrågaV
denne. Spånianncn låter Katarina deltaga i den dystra mes-
san, och sedan beslutar det hemliga utslaget att man skulle
giva konung Karl en förgiftad bok. Och den svekfulla Kata-
rina, utförande spåmannens hefallning, påskyndade slutet på
Karl IX:s dagar. Under sista tiden av sitt liv plågades ko-
nungen av förebråelser för blodbaden, vilka tillställts på hans
moders befallning.

 

Under Öster-ns sol.

.. Ett besök i Shanghai.

Vackfa, Iivfulla faflor från :leden vid den kinesi-
ska Östersjön.

5. Petter som Don juan.

 

 

Musik av Hr Protus Aslund.
TIDERNAI Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.
PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 23dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

Reserverad plats

50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 3 Mars 1910. W

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain