#7334: Svenska Biografteatern

inskalinnllnlen

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
i giver dagliga

KlN EMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l Alltid de senaste nyheterna à området. OBSJ
Program ir. o. m. Torsdagen den 3 t. o. m. Söndagen den 6 Mars 1910.Å

I  . l
.. Strövtåg genom Skåne.

.7:1 fressan i. Vacker.

 

 

CJ.
1. I Malmö och Lund. 2. Det idylliska Falsterbo. 3. I Börringe. 4. På. betfälten. 5. Skäm--

ska herregårdar och slott: Skoter-sjö, Trolle-szmgby med den berömda trollstenen samt hornet, pipan
och kyrknyekeln. (i Vid Alnarp. 7. I Helsingborg. 8. Sofiakällan.

I I." Från egen afelier. "II

Världshisforiska ges-:m
2. Galileo Galiléi.

 

 

 

 

 

Efter den nya tidens ingång börlado de nuturveten- liléi ooh Junis samtid vågade icke svara. såsom den sven
skapliga. studierna med hittills okän lfrnmgång bedrivas ske vetenskapsmannen Berzelius i en senare tid, at
Herstlides i Europa. Copernicus uppställda sin omstör- den heliga skrift voro oss given såsom ett rättesnöre
tande litru. om solen såsom centrulkroppon i vårt planet- för vår tro, men icke såsom en lärobok i naturveten-
system i stället för jorden, Tycho Braho och Kepler skapen. Han uttryckte sig fast mera med mycken för-
utspanade omsorgsfullt stjärnornas gång över himlaval- siktighet och framställde sina lärosatser såsom hypoteser
vet, Giordano Bruno utförde för förste gången i dess eller antaganden, vilkas fördel låg i den enkla lösnin
fulla. storhet läran om värdsalltets oändlighet, och Lord de erbjödo, men vilkas sannin han lämnade oavgjor .
Bacon satte med sitt utgående från erfarenhetens rön Men all hans försiktighet tjäna. e till intet emot en kyr-
det namn-vetenskapliga tänkandet i system. kn, som krävde ren och obetingad underkastelse av

Till denna krets uv andens stor-män sluter sig våtr- vetenskapen och förnuftet under den blinda trons lydnad.

digt italienaren Galileo Galilei. Född 1564 i Pisu, äg-
nade han Sig från ungdomen med förkärlek åt den
fysiska. vetenskapens studium. Med tiden gjorde han
storartade upptäckter på optikens område, vilka. gåvo
uppslnget till de snart följande uppfinningarna av glas-
ögonen, kikaren och teleskopet, med vars hjälp det blev
möjligt att på ett förut aldrig enat siitt iiiträngaistjärne-
världens hemligheter. Iakttagelser av en ljuskronns
svängningur frnin och åter i taket till en kyrka. förde honom
till undersökningar, vilkns resultat blev fastställandet
av lagen för pendelns svängningar, som i en framtid fiek

i Antligen blev han 1632 ställd till rätta. inför inkvi-
sitionons fruktansvärda. tribunnl. Bålets kvulfulln död
syntes obevekligt förestå den sextioåttnårige, av ålder
och sjuklighet brutno mannen. Inför denna. hemska. ut-
sikt fasade han tillbaka och litt med kna. p nöd förmå
.sig att inför domstolen avgivet en fullstänlig återkallel-
se av sina. farliga. villoläror och främst den om jordens
rörelse kring solen. Men innan han utfördes ur dom--
salen, mumlade han hörbart mellan tänderna: "Och
ändå rör den sig."

 

 

 

 

en  stor betydelse och bland annat förde till uppfin- Hans avtvungnn återkallelse räddade hans liv, och
ningen uv pondeluret. hun framlevde ännu tio år såsom en till kropp och Själ

Vad som gjort hans nnmn mest känt blund en slör- nedbruten gubbe. För hans minne hnde det kanske
re allmänhet är de stridigheter, i vilka han invecklades varit mera. ärofullt, om han med högburen panna ut-
på grund nv sin anslutning till den nya läran om jor- slungnt de sist anförda. orden från hålet. Men de hava
dens gång kring solen. Av den katolska kvrkun för- dock vandrat genom tidsåldrurna. Såsom den för sin fri-
dömdes i det längsta. denna litra såsom stridande .mot het kämpande människoendens gensagn mot det kyrkliga

.bibelns vittnesbörd om det motsatte förhållandet. Gu- tunketvånget.

SUCCES. SUCCES.

 

 

 

.. Gäslunnlriilili-g-g

 
 
 

Dragspelskonstnärerna

Qi Zazzo
Po Irre- lli

Första och andra pristagarne
vid professionella dragspels-
-I tävlan iStockholm01909 :I

Di Zazzo och Porelli hava
uppträtt ii de största etablis-
sement i Europa, överallt un-
... . ..  M  3: :: der stormande bifall :2 :2

NZ repertoar. N Z repertoar.

 

 

En. nafurbild av sällsynf skönhezl är

. Havets majestät.

Ett sannt kinematografiskt mästerverk inom naturbildernas område, förtjänar det att ses av
alla. Bilden är så hänförande vacker, att vi sakna ord för att beskriva Xavefs majesfäf.

 

 

 

 

 

 

1 0
5. Lehman pa bal.
i a I l
Biografen öppnas kl. ö e. m. hela. veckan. Köp biljetter i god tid!
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
Ihelgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m. i

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 7 Mars 1910. W

Eskilstmm, TruA--B- Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain