#7328: Stora Biografen

Sllllil BliliillAlEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDEHNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2-45 och 6-10 e. m.

 

 

Program från den 16 Mars t. o. m. den l8 Mars.

r , . I
1. I Britiska Columbia, Canada.

fängslande scenarier från del nafursköna landef.

 

 

1. "Prinsessan Viktoria" anländer. h- 2. I hamnen. - 3. Vid Upper Bonningtonfallen. - 4.
Buffelhjord på bete. - 5. Lower Bonningtons mäktiga fall och kaskader. -- 6. Solen dalar.

"I

2. GÄSTUPPTRÅDANDE

av det för Eskilstuna-
publiken välkända

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Dniettieftfpa ret NERON;
har uppträtt å Sve-
riges förnämsta nö-
jesetablissement och
lör sin goda röst ochv
väl valda repertoar
skördat det livligaste
 bliallngiff 

 

 

 

EH melodrama i Vilda Väsfern.

3. Pa dödens tröskel.

f m erikansk express.

uFotografier, klara som kristall.
Absolut korrekta i minsta detalj".

Mellan de vita, som först uppsatta sina bopålar i Vilda Västern, rådde ofta ett okuvligt hat.
Oftast var upphovet nationalhat mellan familjer av olika nationer. Vår bild från Vilda Västern
visar oss två. sådana familjer, som ligger i fiendeskap till varandra, men genom en ung flickas hjäl-
temodiga ståndaktighet bliva försenade. "

1. I urskogen.I 11. En kvinnlig knrir:
2. Dödsfienderna. . l barmhärtighetens namn, skjut icke
3. På. Delavareiloden. flickans fader eller broder. Jag älskar
4. Kärlek, stridande mot nationalhatet. henne, och det liv som de förgäves ville
5. Ett lömskt skott. taga, tager du då., fader.
(i. Fader och son. Din son.
7. Den skjutnes syster uppbådar nybyggarna 12. Bah-inde-

till hämnd- 13. Otacksamhet.
8. Lönlöst försoningsarloete. 14l Menan hat Och kärlek. .

9. Övermannade. 15. Förenade.
10. På. dödens tröskel. l 16. Försoning.

 

 

4. Apotekarens nattkleeka.
Mycke! skämfsaml.

r , I

Förstklassig pianomusik. -

ENTRE: lista logeplats 50 öre; Zidra dio 40 öre; lista plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
22dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

Berusade personer äga ej tillträde. I Rikstel. 150. Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 19 Mars.

ITeilàiilafrl-.ÄÄL-"BI Tolka mal

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain