#7324: Eskilstunabiografen

ll   ill lll

Lokal: HANlll. F. il. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emot Hidhusel).

(Telefon 716.)

O .O .O C
Dagliga Forestallnlngar
f Vardagar från kl. 6-lil e. rn. Söndagar från 2-45, B-lil e. m. med början varje hel timme.
:ålar-4 OBS. l Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. ! :lf-EM

 

 

 

Program fr. o. m... 26 t. Yo.. rn. 28 Mars 1910.
(Beeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeeeeeeeoee

1.Fran Gösta Berlings land. J

G)

Sconerier från de märkliga orter vid Prykensjöarna, vilka omnämnas i Selma Lager-
löfs världsbekanta roman "Gösta Berlings saga".

Alin som läst "Gösta Berlings saga" skola. säkerligen med förtjusning hälsa detta tillfälle att i Lllevande
bilder-t" få skåda de trakter, dit den underbara skildringen förlagts. Vi föres på de storsla na Frykensjöarnes
vatten till sagans Ekeby - i verkligheten Rottneros vackra e endorn - vi se Broby (Sunna , Fors (Björkelors),
Gnrlitas klätt (Tosseboklatten), Björnidet (Torsby) o. s. v. rykensjöarna äro kända för sin storslagna natur
och vad som har visas blir syn för sågen, att "Värmland är kronan för Sverges länder".

GGGGGQGGGGGGGGQGGGDGG63439639QGGGGGWGGGQGG

 Den dåliga cigarren.

Komisk.

GGGQGGGGGQGGGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGGGGGG
jYyH! I JVyfi!

. Vinterdaear i de jimtlàndska fjällen.

 

Bilder lör dagen från egen atelier.

l sninband med de nationella skidtävlingarna anordnades den 7 mars utlàrd till Åre vintersportplats
med invigning av Arebanan, Sverges första bergbana. Vår film visar den nedre stationen och vi få. göra en
tur på den nya banan samt åse huru länets hövding Widén inviger densamma. Vid Are har ävenledes inrät-
tats en 1,7 kilometer lång bobsleighbana, där vi få se de bobsleighåkande med fart storma ritför den långa ba-
nan. De långa. kälkarna äro efter mönster från Schweitz och styres med ratt. Till sist lä. vi se Tännforsen

G)
G3
(å
9
till
9
0
(få
G)
i
(-3
(få
E)
G
5)
ät-
G
G
(år
G
G
(Zl
å)
(B
(få
(få
(Ii
g i vinterskrud, en storslagen vinterbild från höga norden.
G
i
G)
G
G
G
GI)
G
(få
(å
9
(å
(Ii
G)
(få
G
i
9
(B
E)
E)
5)
(å
(9
(å
G
G
63

Intressanta och omväxlande scenerier.

(9693999369GGGGGDGGGGGGGGGGGG(9399690939

 Peter den store.

Historiskt skådespel, utfört av skådespelare från kejserliga ryska teatern.

Peter I Alexeievitj, kallad den store, visade redan i unga år intresse för krigaryrket ooh lekte garna. sol-
dat. Tack vare hans goda förstånd och andliga överlägsenhet utropade bojarerna honom tidigt till tsar, men
regentinnan Sofia åstadkom en statskupp, tvingande Peter att Hykta undan till ett kloster. I hemlighet verkade
han därefter för Sofias störtande, och detta lyckades också 1689, då hon arresterades och sedermera hölls-i
fån enskap. Sammansvärjningar mot hans liv och regentskap gjordes flera gånger, men Peter visste alltid
me rådigliet avvärja faran. Sedan han förskattat sig krigisk ära, företog han resor till-.vänstra Europe., dar
han i Zaandam besökte fabriker och skeppsvarv oeh t. o. m. sjalv deltog i arbetet. Peter infordewg-enemgripande
reformer i sitt rike fastän han samtidigt var invecklad i det långvariga och väldi a kriget mot Sverige. Segern
vid Pultava var för honom av den mest vittgående betydelse, och hans intåg i oskwa. blev också ett formligt
hyllningståg. Han utropades under jubel till Rysslands kejsare.

Kolorerad. e- GH långt och intressrrrnzl drama.

 
 
 

GQG-GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGGGGGGGGGGG

5. Soldat för sin kärlek

eller

Vad gör man icke för den nian älskar.

En ung man blir i sin älskades hem överraskad av den liarske fadern-militären ohelioför undgå hans
vrede ikläder sig den unge mannen kaltaktorns skapelse. Detta blir naturligtvis orsak till sitskilligt obehag och
många niuntra scener.

GBGGGGGGGGGG) X- GGGGGBCQGQQGGGG i QGGGQG-GGDGGGCBGG "i (95363963 i GGGQGCBÅPGGG i

I] Man får eff golf skratt.
å 999GGGGGÖQWGGGÖ"GG GGGGGGGGGGGGGGGGGGQGG i"

II." ELEKTRISK VENTILATION. "I
. Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. se se se se ae Berusade personer äga ej tillträde.

Förstklassljg musik.

ENTRE: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 2-5 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

 

W Nytt program. Tisdagen den  Mars 1940. W

 

rasens-sunt, Invasion-am. ruiner, inio.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain