#7320: Svenska Biografteatern

Svenska liuarallaalarn

(T emplarordens stora eleganta hörsel, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlNEMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBSJ

Alltid de senaste nyheterna å området.

088.!

Program lr. o. m. Torsdagen den 31 Mars t. o. m. Söndagen den 3 April.

1. Nya bildar nån

"Kungens By".

Synnerligen livfulla och infressanfa bilder

från Köpenhamn.

 

2.Älskan varandra inbördes.

Vacker och fankevåckande dramafisk bild.

(llnvdrollen utföres av skådespelaren Hr Ir. Alexandria

vid Cornedie Franceise.)
Kinematograti l tlera färger från Fathé Fréres.

En stackars vagabond som är alldeles förbi av
hunger och nöd, klappar fösgäves på. den ena porten
efter den andra för att he om litet mat eller något
arbete. Hemrnansägaren vet ej något värre än dessa
lösdrivare och kör utan barmhärtighet den stackars
tiggaren på. dörren. Denne gripes av en onämnbar
vrede av den makt som ej ens kan skaffa honom en
bit bröd, och lyfter förbannande sin käpp över en
Kristusbild. Kristus, vars lära skulle skänka de Olyck-
liga tröst och barmhärtighet. l samma ögonblick pas-
serar en bonde lastad med en tung säck. Den olyck-
lige, som ar alldeles söndersliten av hunger, känner en
vanvettig vrede stiga upp inom sig. Men så. småningom
1 förvandlas bonden till Kristus själv och vagabonden
hör mästaren mumla ordet uälsken varandra inbördes".
Hans hand, som är knuten för att slå, faller maktlös
tillbaka och vacklande fortsätter han sin väg. VPlöts-
ligt ljuder alarmklockan ihyn och väldiga eldtnngor dam-
ma upp mot himlen. Den olycklige rusar fram till brand-
stället och finner bönder församlade framför ett flam-
mande bål ur vilket tränga skärande nödrop. Utan att
betänka sig vidare störtar vagabonden sig in mitt bland
elden och lyckas rädda undan ett barn ur den hemska
döden ur lågor-na, barnet till den som nyss jagat bort

. honom. Men nu övergivna krafterna den olycklige och
han sjunker till marken död av hunger och um-
bärenden.

4. StOrm.

"Belle de Gascugne".

Vredgat kastar havet sina vågor mot stranden, ry-
tande av raseri över att det icke kan krossa. den av
människohand uppförda vågbrytnren, drager sig tillbaka

för att med aldrig uttömd kraft på. nytt kasta sina kaskader
av salta skummande och fräsande vågor mot stranden,
högt mot skyn stänker det glittrande havsfraget. Men lugn
och segerstålt med ett småleende på sina läppar står vår
fotograf och kinematograferar: "Golfe de Gascognei
storm", och nu sittande på biografen kunna. vi i lugn
och ro se den fruktansvärda stormen, som för kort tid
sedan satte "Golfe de Gascognesu salta vågor i uppro-
riska, vredgande rörelser.

 

 

 

 

 
  
     
 

   
      
   
  
  

3. Uppträdande

av den omtyckta

lllusionisternas konung

 

Pransn na Atlanta.

Enastående experiment utföras utan tillhjälp av nå-
gra som helst apparater nere bland publiken.

0135.! Samtliga. tidningar å de platser, där profes-
sor Max Alexander uppträtt, skriva, att hans experiment
äro de bästa, som varit sedda. Professor Max Alexander
har uppträtt 3 gånger för kejsaren av Ryssland.

Flera. enastående och här förut icke visade konst-
stycken. OBSJ Uppträdanden en suite i Köpenhamn
för fulla hus.

Utan konkurrens! Varje timme nya nummer.

Uppträdande av det amerikanska

Medium leiss Rosa Jflernnder.
Sensationsexperimentet

W Andeskåpet W

eller på gränsen av det övernaturliga.
jer 20:e århundradets gåta.
Detta konststycke iir professor Max Alexander-s

egen uppfinning och är aldrig utfört av någon
annan illusionist.

0135.!

Models eller0

eller

llan slara magnalan.

En dråpligt rolig illustration till hattnàlarnas historia.

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl.h 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m. I

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 2,5 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 c. m. 2-timrnars populära bam- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

w Nytt program Måndagen den 1-rl April 1910. "I

Bla-EMM, Tr--A--B. Fulla-48, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain