#7316: Svenska Biografteatern

Svenska Biunrailnlnn  

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KINEMATOGRAF-FOREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna à området. 088.!
Program ir. o. m. Torsdagen den 20 t. o. m. Söndagen den 23 Januari.

1. Fran hoga Norden.

038.! jYy serie.

En serie nya, utmärkta bilder från Lofoten och Lappland, visande den i sanning underbart
vackra naturen i dessa nordliga trakter.

Vi se bilder från de för fisket mest bekanta byarna, vilka ligga på kusten, med höga fjäll i
bakgrunden. Därefter få vi se några bilder från Lappland och till sist midnattssolen, tagen vid
midnatt. J

nr L-J

l
2. Sverige åi svenskarna!
å

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinematograiisk jätteiilm, iscensatt och inspelad av svensk firma.
Det kända folkskådespelet:

VÄRMLÄNDINGARNE.

Bilden, som är uigången från fkliebalagei Svenska IBing-rafieaferns aielieri
Krisiiansiad, mäier i längd 1,400 fml och är den första film,
som blivi! inspelad i Sverige. "

PERSONER:
Brukspatronen. Erik, deras son.
Vilhelm, hans son. Ola i Gyllby, förmögen bonde.
Lotta, hans dotter. Britta, hans dotter.
Prosten. Jan Hansson vid sjön, torpare.
Sven Ersson i Hult, nämndeman. Anna, hans dotter.
Lisa, hans hustru. Löparnisse.

Drängar och pigor, betjäning och bondfolk.

Följande danser utföras under stycket: Frykdalspolska, Jössehärads-polska och Vingåkersdan-
sen. Ringdans. . -

Ehuruväl alla torde känna styckets innehåll, tillåta vi oss dock göra följande sammanfattning

Den rike nämndemannen Sven Ersson och storbonden Ola i Gyllby hava en dag enats om sina
barns giftermål.

De hava dock gjort upp räkningen utan värden. Erik, nämndemannens son, och torpardottern
Anna hava länge älskat varanadra men hava ej vågat yppa sin kärlek för föräldrarna, ty gubbarna
hava sedan åratal tillbaka varit bittra fiender.

Nu, då. Sven förelägger Erik sina planer, finnes inget att välja på. Erik erkänner sin kärlek
till Anna och förklarar, att han aldrig gifter sig med någon annan.

Sven Ersson, en man, som är van att i allt bliva ätlydd utan motsägelse, beslutar, trots sonens
vägran, att han och Britta skola bliva ett par. Han går för den skull till församlingens pastor för
att uttaga lysning. Denne, som ej anar, att en man sädan som Sven Ersson skulle vilja göra en
olaglighet, godtager lysningen, fastän ej kontrahenterna Erik och Britta själva infinna sig.

Söndagen kommer. Mycket folk har gått till kyrkan för att åhöra den omtyckte pastorn.
Anna är bland åhörne. Predikan är över och kungörelserna uppläsas.

Lyses för första gången mellan Erik, Sven Erssons son, och Britta, Olas i Gyllby dotter.

Anna rusar upp såsom träffad av ett åskslag, för att i nästa ögonblick störta avsvimmad till

olvet.
g Hon bäres ut under allmän förvirring.  kunde hon tro, att Erik så skulle svika sitt ord.
När hon åter utanför kyrkan vaknar till sans, har olyckan så djupt gripit henne, att hennes förstånd
blivit omtöcknat.

Vansinnig irrar hon ikring i skogen runt sin faders koja. En dag möter henne prosten på.
hennes irrfärder. Han föreslår en liten roddfärd ut på sjön, och Anna följer som ett lydigt barn.

Under det att detta skett har Erik varit bortsänd av sin fader. Just i dag har han kommit
åter och skyndar åstad för att träffa sin älskade. Han kommer till .lans stuga och får se Anna ute j
på sjön i sällskap med prosten. Högt och jublande ropar han Anna till. Han vet ännu ej olyckan. d

Anna hör Eriks röst och vill skynda honom till mötes. I sin virrighet förstår hon ej annat än
att hon kan springa honom rakt i famnen. Hon reser sig ur båten, och i nästa ögonblick har hon
störtat i vattnet. Erik springer utan betänkande ut i sjön för att bistå. henne. De gå båda under
vattnet och synas ej till på. en stund.

Prosten skyndar hem och berättar, att både Erik och Anna omkommit.

Sven Ersson, som följt efter Erik, kommer lagom fram för att få höra prostens berättelse.
Sven och Jan bli båda så skakade av olyckan, att de försona sig, troende detta vara ett straff för
sitt hat och onda sinnelag.

Dock, det otroliga har skett. Erik och Anna, som bortförts av strömmen, hava blivit räddade
i sista ögonblicket. -

Nu återstår inget hinder mer för deras förening, och brukspatronen gör dem ett bröllop under
dagarna tre, som sent glömmes av socknens befolkning.

 

 

 

 

 

 

.IievandeA och sjungande 
3. Greven av Luxemburg.

öscarsieaferns senasie opereii. - .Briljant bild.

 

Om ä[I]

.. Zanzibar.

Kinematografien utsträcker sina långväga strövtåg och för oss till ön Zanzibars huvudstad. Vi
få. där se livet och rörelsen. Denna bekväma och säkra hamnstad, som har postförande passagerare-
ångare i reguliär trafik med Natal, Mozambique och Aden.

En marknadsdag i Zanzibar med dess rikliga frukttillgång av ananas, bananer och andra exo-
tiska frukter avslutar denna serie av utmärkta tablåer, som utmärka sig genom sin pittoreska stil
såväl som genom sin livfullhet.

Um "U

5. Sto rtvätt.

Myckei komisk.

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och:
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 24 Januari 1910. W

Elbihtm, Ita-Auli- Fellnt, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain