#7315: Eskilstunabiografen

l

III-lill...-.lill-null...

J;

-.-

.  I
i  N de få höra annalkande steg. Flickan tittar ut genom

 

Lokal: HANDL. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emot Ridnuset).

(Telefon 716.)

- O f .I .I V O
Dagliga Forestallnlngar

Vardagar från kl. B-ll] e. m. Söndagar från 2-5, G-ll] e. rn. med början varje hel timme.

OBS. ! Alltid yförst med de senaste nyheterna. OBS!

, Program fr. o. m. 25 t. o. m. 27 Januari 1910.

.. Fran Le Tretien till Vallnreine.

Sconerier från Mont-Blanc-gebitet.

Den, intressantaste trakten i Schweiz iir otvivcluktigt

Mont-Blanc-området. De vilda klipp-partierna med de evigtÅ

snöhöljda topparna här göra ett mäktigt intryck på turisten.
Väldiga glctcher glida sakta ned för bergen, häftiga forsar
störta ned för bergväggarna, det är ett natur-skådespel av säll-
synt storslagenhet.

Filmen återgiver de växlande utsikterna under en järn-
vägsfiird från Le Trétien till bergbanans itndstation Vallorf-inc,
belägen flera tusen meter över havet.

Imponerande alpbilder!

. PLIKTEN.

Drama...Q 4
En ung poliskonstapel är förälskad i en vacker flicka,
Giovanna Grazia. Men Giovanna står på för-trolig fot
med ett tjuvband och vill ej träda tillbedjaren allt för
nära, om hon också ej vill göra. honom till sin ovän.

En dag stiäles ett smycke ur en pantlåneini-attning.
Vid företagen polisundersökning fattades misstankar mot
ett biträde. Denne har smycket gömt hos Giovanna
Grazia, och man lyckas ej överbevisa honom om stölden.
Han övervakas strängt, och, då. han en afton smyger
si till Giovanna Grazia, där andra tjuvar vänta honom,
fö jer poliskonstapeln med sällskap obemärkt efter. Han
blir både förvånad och ledsen, då han får  den miss-
tänkte bege sig in, där flickan, som han älskar så högt,
bor. Han befallor sina män bevaka huset, medan han

Giovanni-a och tjuvarna överlägga i all sköns ro, då

E.

I fönstret. "Polisenlu skriker hon. Tjuvarna rusa ini
I ett annat rum. Men Giovanna söker uppehålla polis-
. konstapeln med ömhotsl-ietygelser, för att tjuvarna. skola
I få tid att avlägsna sig genom ett fönster.

Poliskonstapeln låter bedåra sig av den alskades
smekningar. Men poliserna. utanför varsna emellertid
flyktförsöket och avlossa ett skott mot flyktingarna.
Skottet väcker pliktkänslan till liv hos konstapeln; han
ville rusa dit, men Giovanna hindrar honom. Då rusar
en av tjuvarna in och avlossar ett skott mot honom,
vilket dock ej träffar. Nu komma. de andra poliserna
I honom till hjälp. Så. hade till slut poliskonstapelns
I pliktkänsla segrat i ett svagt ögonblick. Han är ytter-
ligt uppretad över kvinnans beteende och bofallcr sina I
män ai-rcstern tjuvbandot. I

I för dagen!

3. När tahriken Viola brann.

Lyckade bilder från eldsvådan i Onsdags. -
Från egen atelrorl
Som bekant nedbrann i Onsdags förmiddag tviil- ochpar-l
iylnfabriken Viola i Krokslätt utanför Göteborg. Var- fotogral
lvckades där-under bli i tillfälle att utagalf den väldiga elds-
vådan från olika sidor och Linder olika Skeden 1 en serie präk-
tiga bilder.

 Filmen sem vittne.

Modernt kriminaldrama.

PERSONER:
Alexander vid Comedie Francaise.
Barnier vid Nonveantés-Thcarrc.

Lord William ....... ..
Mr Slinob ............. ..

Mr Slinob "ar en lidelsefull spelare. Sedan någon
tid har han förföljts av ständig otur, och han har ej
blott spelat bort sin betydande förmögenhet utan dess-
utom gjort så stora skulder, att han ej längre kan hålla
sig uppe. Han går nu till sin onkel lord William och
anhåller om dennes hjälp. Lorden, som städse förut
hjälpt honom, när han varit i trångmål, vägrar nu att
vidare understödja den lattsinnige nevön. Förbittrad
häröver umgås Shnob ett ögonblick med tanken att röja
sin släkting ur vägen, men modet sviker honom och han
avla snar si hastigt.

å en ag anträffas den gamle lorden död i sin
skrivbordsstol med genomskjuten tinning och en revol-
ver i handen. Polisundersökning hålles för att utröna
om det är mord eller självmord, men då man ej kan fin-
na någon omständighet, som tyder på att ett brott före-
ligger, tager man för avgjort att lorden själv riktat vap-
net mot sitt huvud. Sedan myndihetspersonerna gått,
erinrar sig lordens trogne betjänt John Smith, att han
efter Shnobs ovan skildradc besök av husbonden erhål-
lit ett konvolut med åskrift, att det finge öppnas först
efter lordens död. , an skyndar till sin kammare och
bryter konvolutet, som hefinnes innehålla en skrivelse,
vari lord William uttalar fruktan för att hans nevö skall
mörda honom och meddelar, att i hans kassaskåp an-
bragts en kinemategrafisk upptagningsapparat, inställd
så att den fotograferade när Shnob kom på. besök. Lor-
den anhöll att John skulle låta återgiva vad filmen visade.

John hämtar filmen och anmäler saken för polisen,
som låter i Shnobs närvaro visa filmens bilder åen bio-
graftcater. Här får man nu se på. vad sätt den ädle
lorden bragts om livet. Under stor bestörtning hos de
närvarande häktas Slinob, mördaren. för att befordras
till straff för ogärningen.

Ytterligt dramatiskt och spännande.
Ill-I.III-IIIIIIIIIIIIIIIIII

ooooooooooooooo

5. Hr Peters eldsläck-
ningsapparat

eller

Vad en spådom kan leda till.

Sardcles fyndigt arrangerad, oerhört. skrattretmide historia,
åskådliggör-ande huru "lijaltcxi", skrämd av en spådotn att
han skall förgås av eld, gripcs av panisk för-skräckelse för
detta element och skaffar sig en kraftig eldslitc.kningsapparat,
med vilken han släcker cigarrer och spiscld och automobilmo-
torer och allt som han ser xryka, ej ens havandes för-syn för
höga överheten.

Skratta, mina barn och Vänner.

 

 

 

I nr ELEKTRISK vENTrLATroN. "Il
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudet. ee en aa ae ae Berusade personer äga ej tillträde.

FörstkkessrigT musik.

ENTRE: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre. Barn under 12 årjrespektive 25 och 15 öre.
.Rätt till ändring-av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

 

W Nytt program Fredagen den  Januari. W

Eekilstula, Tryckeri-LB. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain